• news.cision.com/
 • PEPTONIC Medical AB/
 • HALVÅRSRAPPORT Delårsrapport för perioden januari 2019 – juni 2019 Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064 (www.spotlightstockmarket.com, kortnamn: PMED)

HALVÅRSRAPPORT Delårsrapport för perioden januari 2019 – juni 2019 Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064 (www.spotlightstockmarket.com, kortnamn: PMED)

Report this content

2019 KVARTAL 2 (apr-jun)

 • Omsättning produkter 1 011 (0) KSEK
 • Bruttovinst 768 (0) KSEK, 76% (0%)
 • Rörelseresultat -5 102 (-3,563) KSEK
 • Resultat per aktie -0,06 (-0,04) SEK

2019 FÖRSTA HALVÅRET (jan-jun)

 • Omsättning produkter 2 481 (0) KSEK
 • Bruttovinst 1 570 (0) KSEK, 63% (0%)
 • Rörelseresultat -8 287 (-6,385) KSEK
 • Resultat per aktie -0,09 (-0,07) SEK 

VD har ordet

Första halvåret i Peptonic har varit mycket händelserikt och kantat med framgångar. Året började med att Apoteket AB tog in VagiVital i 30 av sina största apotek, inklusive on-lineförsäljning. Tidigare kunde VagiVital köpas på bl.a. Apoteket Hjärtats, Apoteas, Apohems, Meds.se nätbutiker. 

I januari kunde vi stolta meddela resultaten från en kundenkät, som visade på stor nöjdhet bland VagiVitals användare. Detta var ett välkommet och viktigt kvitto på att produkten fungerar minst lika bra i praktiken som resultaten från de kliniska studierna indikerat.

I april genomförde vi den första TV-reklamkampanjen och i maj utvidgade Apoteket AB sin distribution av VagiVital genom att göra den tillgänglig i 250 butiker runt om i Sverige. 

För att stärka kassan och därmed kunna satsa vidare på marknadsföringen av och söka nya distributörer för VagiVital genomfördes en företrädesemission i juni. Målet var att ta in ca 26 Mkr. Emissionen tecknades till 229% och inbringade 24,6 Mkr efter emissionskostnader. Det höga teckningsgraden visar på stort intresse för Peptonics aktie, likaså på stora förväntningar på bolaget. 

I juni rekryterades första patienten till den kliniska studie med kvinnor som behandlas för hormonberoende cancer och som lider av vaginal atrofi (VA). Syftet med studien är att uppmärksamma denna patientgrupp, som i stor utsträckning lider av VA, samt att visa att VagiVital är ett tryggt och effektivt behandlingsalternativ för VA symtomen. 

Rörelseresultatet för halvåret blev -8,3 Mkr. Försäljningen uppgick till 2,5 Mkr, vilket är i nivå med våra förväntningar. Marknadsföringskostnader och kostnader för tillverkning, transport och distribution uppgick till ca 5,5 Mkr. Att bygga ett nytt varumärke och få igång en försäljning av en ny produkt kräver både investeringar och tålamod. Vi har utvecklat en modell och lagt oss på en nivå som utifrån våra resurser känns optimal, men som kontinuerligt justeras utifrån utfall och analyser.

En mycket positiv händelse efter periodens slut är tecknandet av ett distributionsavtal med Yuanjin Bio för Kina. Detta avtal öppnar en marknad med stor potential. Yuanjin Bio kommer att ansvara och ta kostnaderna för registrering, lansering och marknadsföring av VagiVital.

Förberedelserna för att starta försäljningen av VagiVital via nätbutiker i Norge och Danmark pågår för fullt. Starten har fördröjts av lång leveranstid för tuberna med flerspråkstryck. Vi räknar dock med att komma igång under innevarande kvartal.

Vi jobbar aktivt vidare på att utöka distributionen av VagiVital i och utanför Europa. I vissa länder kommer vi att använda partners (distributörer), medan vi i andra länder kommer att ta en aktivare roll. Detta dels för att vinna tid och dels ha större möjligheter att applicera erfarenheterna från hemmamarknaden på nya marknader.

Att utöka produktportföljen är viktigt för Peptonic. Vi jobbar därför aktivt med att utvärdera olika alternativ – både sådana som vi själva identifierat och sådana som erbjuds oss.

Årets andra halva kommer att vara händelserik och spännande. Mycket skall hända och många aktiviteter är inplanerade. Allt för att vidareutveckla Peptonic till ett attraktivt och kompetent bolag inom kvinnohälsa.

Bromma, den 16 augusti, 2019

Johan Inborr

VD

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Den 10 januari 2019 meddelades att bolagets egenvårdsprodukt för behandling av vaginal atrofi och torrhet - VagiVital® - har godkänts för försäljning av Apoteket AB i dess butiker och nätbutik, av Apoteket Hjärtat i dess nätbutik och av Apoteksgruppen i gruppens ca 40 st fristående apoteksbutiker runt om i landet. Initialt kommer VagiVital® att finnas i Apoteket ABs 30 största butiker och i dess nätbutik (www.apoteket.se) från och med mitten av februari 2019 och i Apoteket Hjärtats nätbutik (www.apotekethjartat.se) senast från och med början av februari.
 • Den 18 januari 2019 meddelade styrelsen i Peptonic Medical AB att man har med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 6:e november 2018 genomfört en kvittningsemission till Recall Capital Nordic AB AB av 2.192.270 nya aktier om 1,2 MSEK.
 • Den 28 januari 2019 meddelades att resultaten från en nyligen genomförd undersökning bland kvinnor som använt visar på mycket god behandlingseffekt. Av de drygt tvåhundra VagiVital-användare som svarade på enkäten upplevde fler än tre fjärdedelar att de fått symtomlindring. Detta oberoende av hur länge de hade använt VagiVital®. Av dem som använt VagiVital® i två månader eller längre rapporterade hela nio av tio (89%) att de fått symtomlindring.
 • Den 12 februari meddelade styrelsen i Peptonic Medical AB att man med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 6:e november 2018 genomfört en kvittningsemission till Recall Capital Nordic AB AB av 2.375.120 nya aktier om 1,5 MSEK.
 • Den 10 april 2019 meddelade styrelsen i Peptonic Medical AB att man med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 6:e november 2018 genomfört en kvittningsemission till Recall Capital Nordic AB av 2.375.120 nya aktier om 1,5 MSEK.
 • Den 18 april 2019 meddelas att årsredovisningen för 2018 finns tillgänglig på bolagets webbplats www.peptonicmedical.se samt på Spotlight webbplats www.spotlightstockmarket.com
 • Den 8 maj 2019 meddelar bolaget att Apoteket AB utökar distributionen av Peptonics egenvårdsprodukt VagiVital® till att från och med maj månad omfatta 250 apoteksbutiker från dagens 30 butiker. VagiVital® kan sedan tidigare också köpas på Apoteket ABs nätbutik (www.apoteket.se). I samband med denna utökade distribution har Peptonic fått en order till ett värde av 440 tusen kronor.
 • Den 17 maj 2019 meddelade styrelsen i Peptonic Medical AB att man med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 6:e november 2018 genomfört en kvittningsemission till Recall Capital Nordic AB av 2.375.120 nya aktier om 4,2 MSEK.
 • Den 20 maj 2019 meddelade styrelsen i Peptonic Medical AB att man med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 november 2018, beslutat att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Teckningstiden löper under perioden den 29 maj - 14 juni 2019 och teckningskursen uppgår till 0,83 SEK per aktie. Genom teckningen kommer Bolaget att tillföras upp till ca 26,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är till 50 procent garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
 • Den 19 juni 2019 meddelar Peptonic Medical AB (publ) att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har slutförts och tillför Bolaget cirka 26,4 MSEK före avdrag för transaktionskostnader om knappt 1,9 MSEK. Totalt tecknades omkring 60,4 MSEK, motsvarande cirka 229 procent av Företrädesemissionen. 
 • Vid bolagsstämman den 19 juni 2019 omvaldes styrelsen i sin helhet. 
 • Den 20 juni 2019 meddelar Peptonic Medical AB att man tecknat avtal med DQS Medizine GmbH (DQS-MED) om att de skall överta godkännandet av Peptonics kvalitetssystem och CE-märkning för VagiVitalâ från och med i höst.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 25 juli 2019 meddelar Peptonic Medical AB att man ingått ett avtal med Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology Co. Ltd. (’Yuanjia Bio’) avseende registrering, marknadsföring, försäljning och distribution av VagiVital® i folkrepubliken Kina. Avtalet ger Yuanjia Bio exklusiva rättigheter att registrera, marknadsföra och sälja VagiVital® i Kina. I gengäld har Yuanjia Bio åtagit sig att köpa årliga mimimumkvantiteter av VagiVital® och att stå för alla kostnader för registrering och kommersialisering av produkten. I samband med undertecknandet av avtalet betalar Yuanjia Bio 125,000 Euro till Peptonic som en initial delbetalning för första kommersiella beställningen av VagiVital® inför lanseringen.

FINANSIELL INFORMATION
Intäkter – Försäljning av varor uppgick under andra kvartalet till 1 011 (0) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 17 (0) KSEK. Första halvåret uppgick försäljning av varor till 2 481 (0) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för halvåret 35 (66) KSEK.

Kostnader – Kostnader för andra kvartalet uppgick till -6 130 (-3 563) KSEK. De kostnader som väsentligt har ökat under kvartalet är kostnader för försålda varor och lanseringskostnaderna. Kostnaderna för första halvåret var -10 803 (-6 319). Under halvåret har kostnader för produkter varit 911 KSEK och marknadsföringskostnaderna har varit 4 621 KSEK.

Resultat – Bolagets resultat efter finansnetto för andra kvartalet uppgick till -5 417 (-3 589) KSEK. För halvåret är motsvarande resultat -8 917 (-6 347) KSEK. Under halvåret har ett räntebärande lån om 10 500 KSEK gjort att räntekostnaden blivit -630 KSEK. Lånet återbetaldes innan halvårsskiftet och inga ytterligare kostnader tillkommer.

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 30 juni 2019, till 22 651 (10 534) KSEK. Vidare finns en fordran från den pågående nyemissionen som har inkommit under juli månad, netto har det tillkommit cirka 700 KSEK till kassan. Under kvartalet har bolaget fått in netto 5 673 (0) KSEK i nyemitterat kapital via avtalet med ReCall Capital om utlåning av aktier och riktade nyemissioner. Kostnaden för detta har varit cirka 6% av emitterat kapital. I juni genomfördes även en större företrädesemission som netto inbringade cirka 24 500 KSEK till en kostnad om cirka 6,6%.

Eget kapital – Bolagets eget kapital per den 30 juni 2019 uppgick till 79 370 (64 345) KSEK, vilket ger en soliditet om 95 (93) procent. Under april till juni 2019 genomfördes två riktade nyemissioner och en företrädesemission som tillförde bolaget 30,1 MSEK efter kostnader. Företrädesemissonen registrerades hos Bolagsverket under slutet av juli månad, därav finns det en pågående emission i balansräkningen om 26,0 MSEK.

Skulder - Bolaget skulder uppgick, per den 30 juni 2019, till 4 550 (4 971) KSEK. Vid årsskiftet var nivån 13 910 KSEK, den stora skillnaden avser slutamorteringen som genomförts av brygglånet om 10 500 KSEK.

Organisation – Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 2 (2). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 2 (2). Utöver detta finns från 2018 en marknadschef och en kvalitetschef inhyrda som konsulter, vidare är redovisningen utlagd på en redovisningsbyrå.

Aktie – Totalt antal aktier per den 30 juni, 2019 var 95 346 230 stycken (86 028 600). Under juli 2019 har aktieantalet ökat med 31 782 076 aktier till 127 128 306 aktier efter registreringen av nyemissionen.

RESULTATRÄKNING
3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec
KSEK Not  2019 2018 2019 2018 2018
Rörelsens intäkter
Försäljning varor 1 011 0 2 481 0 383
Övriga rörelseintäkter 17 0 35 66 86
Summa 1 028 0 2 516 66 469
Rörelsens kostnader
Kostnader för försålda varor -243 0 -911 0 -150
Övriga externa kostnader 1 -4 843 -2 188 -7 695 -3 798 -9 544
Personalkostnader -1 044 -1 356 -2 197 -2 549 -4 471
Avskrivningar materiella och immateriella tillgångar -0 -19 -0 -38 -76
Övriga rörelsekostnader -0 0 0 0 -609
Summa rörelsens kostnader -6 130 -3 563 -10 803 -6 385 -14 850
Rörelseresultat -5 102 -3 563 -8 287 -6 319 -14 381
 
Finansiella poster -315 -26 -630 -28 -560
Resultat före skatt -5 417 -3 589 -8 917 -6 347 -14 941
Skatt på periodens resultat - - - - -
Periodens resultat -5 417 -3 589 -8 917 -6 347 -14 941


BALANSRÄKNING
30-jun 30-jun 31-dec
KSEK   Not  2019 2018 2018
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 2 56 820 58 020 56 396
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar - - -
Summa anläggningstillgångar 56 820 58 020 56 396
Omsättningstillgångar
Varulager 751 0 609
Pågående nyemission 1 572
Övriga fordringar 1 314 562 587
Skattefordringar - - -
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 812 200 204
Kassa och bank 22 651 10 534 11 365
Summa omsättningstillgångar 27 100 11 296 12 765
Summa tillgångar 83 920 69 316 69 161
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 9 535 8 603 8 603
Pågående nyemissioner 25 970 - -
Fond för utvecklingsutgifter 14 538 14 124 14 538
Fritt eget kapital
Överkursfond 138 378 132 744 132 244
Balanserad förlust -100 134 -84 779 -85 193
Periodens resultat -8 917 -6 347 -14 941
Summa eget kapital 3 79 370 64 345 55 251
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 399 2 110 1 607
Räntebärande kortfristiga skulder 0 0 10 500
Övriga kortfristiga skulder 433 219 319
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 718 2 642 1 484
Summa kortfristiga skulder 4 550 4 971 13 910
Summa eget kapital och skulder 83 920 69 316 69 161


Kassaflödesanalys
6 mån 6 mån 12 mån
jan-jun jan-jun jan-dec
KSEK 2019 2018 2018
        
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster -8 917 -6 347 -14 941
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 630 525 645
Betald skatt - - -
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -8 287 -5 822 -14 296
Ökning (-) minskning (+) varulager -142 0 -609
Ökning (-) minskning (+) rörelsefordringar -1335 -36 -64
Ökning (+) minskning (-) rörelseskulder -1140 -718 -1137
Summa kassaflöde från den löpande verksamheten -10 904 -6 576 -16 106
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -424 -442 -581
Förvärv av materiella anläggningstillgångar - - -
Investeringar i finansiella tillgångar
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -424 -442 -581
Finansieringsverksamhet
Nyemission 34 421 12 474 12 474
Emissionskostnader -1 307 -1 976 -1 976
Upptagna lån -10 500 - 10 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 22 614 10 498 20 998
Årets kassaflöde 11 286 3 480 4 311
Summa likvida medel vid årets början 11 365 7 054 7 054
Summa likvida medel vid periodens slut 22 651 10 534 11 365


NOTER

Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen (9 kap. Delårsrapport) och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3.

Not 1 – Transaktioner med närstående

Under perioden har företag företrädda av styrelsemedlemar anlitats på konsultbasis. Totala arvoden under perioden uppgår till 53 (53) KSEK exklusive moms och avser i huvudsak forsknings- och utvecklingstjänster. Samtliga transaktioner mellan närstående parter baseras på marknadsmässiga villkor. Inga övriga ledande befattningshavare, eller närstående till dessa, har eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransaktioner med bolaget som är eller var ovanlig till sin karaktär eller sina avtalsvillkor, och som inträffat under året.

2019 2018 2018
KSEK jan-jun jan-jun jan-dec
Konsultarvode styrelsemedlemmar 53 53 125
Total 53 53 125

Not 2 – Immateriella anläggningstillgångar

Patent-och utvecklingskostnader aktiveras och avskrivs på fem år efter det att första intäktskronan har tillförts bolaget. Aktiverade patent- och utvecklingskostnader beräknas medföra framtida intäkter till bolaget. I balansräkningen är patent- och utvecklingskostnaderna upptagna till anskaffningsvärde.

30-jun 30-jun 31-dec
Balanserade utgifter för utvecklingsarbetet 2019 2018 2018
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid periodens början 48 922 50 108 50 108
Försäljningar/utrangeringar -1 297
Periodens aktiveringar 247 91 111
49 169 50 199 48 922
Inga avskrivningar har ännu skett
- - -
Redovisat värde vid periodens slut 49 169 50 199 48 922
Patent och licenser
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid periodens början 7 626 7 572 7 572
Försäljningar/utrangeringarPeriodens aktiveringar -416
Periodens aktiveringar 177 351 470
7 803 7 923 7 626
Årets avskrivningar -26 -76
 Tidigare års avskrivningar -152 -76 -76
Redovisat värde vid periodens slut 7 651 7 821 7 474
Totala immateriella anläggningstillgångar 56 820 58 020 56 446

Not 3 – Eget kapital och skulder

Det finns en kortfristig skuld som är räntebärande, avsättning för upplupen räntekostnad har gjorts.

Nyckeltal 6 månJan-jun2019 6 månJan-jun2018 12 månJan-dec2018
Försäljning varor, KSEK 2 481 0 383
Bruttovinst försäljning varor, KSEK 1 570 0 233
Bruttomarginal 63% 0% 61%
Rörelseresultat, KSEK -8 287 -6 319 -14 381
Avkastning på eget kapital, % -26 -17 -26
Soliditet, % 95 93 80
Resultat per aktie, SEK -0,09 -0,07 -0,17
Likviditet per aktie, SEK 0,24 0,12 0,13
Eget kapital per aktie, SEK 0,83 0,75 0,64
Börskurs per balansdagen, SEK 1,510 0,560 0,500
Kurs/eget kapital per aktie, SEK 1,81 0,75 0,78
Antal aktier per balansdagen 95 346 230 86 028 600 86 028 600

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport 3                                                                                                  2019-11-08

Bokslutskommuniké                                                                                           2020-02-27

Stockholm den 16 augusti, 2019

Hans von Celsing, styrelseordförande                                Arne Ferstad, styrelseledamot

Marianne Östlund, styrelseledamot                                     Leni Ekendahl, styrelseledamot

Johan Inborr, Vd

För mer information, kontakta:

Johan Inborr, VD

Mobil: +46 708 853 893

E-post:  johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019.

Om VagiVital®

VagiVital®är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan). 

VagiVital®har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar.  Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital®som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital®i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. 

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin®- en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.com, (kortkod: PMED) i Stockholm. 

Prenumerera

Dokument & länkar