HALVÅRSRAPPORT för perioden januari 2021 – juni 2021

Report this content

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064

(www.spotlightstockmarket.com, kortnamn: PMED)

Koncern, Lune Group OY är inkluderad från och med 2020-06-03

2021 KVARTAL 2 (apr-jun)

  • Omsättning produkter 7 356 (3 572) KSEK
  • Bruttovinst 4 863 (2 417) KSEK, bruttomarginal 66% (68%)
  • Rörelseresultat -12 271 (-7 166) KSEK
  • Resultat per aktie -0,06 (-0,05) SEK

2021 FÖRSTA HALVÅRET (jan-jun)

  • Omsättning produkter 18 747 (5 353) KSEK
  • Bruttovinst 11 439 (3 402) KSEK, 61% (64%)
  • Rörelseresultat -18 851 (-12 973) KSEK
  • Resultat per aktie -0,08 (-0,08) SEK

VD har ordet

Det andra kvartalet är krasst ett kvartal där bolaget kostat för mycket och sålt för lite, men det finns också viktig positiv utveckling att notera och delar av kostnaderna har varit extraordinära för perioden.

De extraordinära och ökade kostnaderna, vilka ska ses som framtida investeringar, ligger framför allt i infrastrukturförbättringar för att accelerera digital affär ännu snabbare, rådgivning, nya hemsidor, förbättrad SEO (sökmotoroptimering) och kreativ. Vidare gäller det fortsatta förberedelser för att lansera VagiVital i USA, legal rådgivning samt marknadsföringskostnader. Kvartalets resultat belastas med -1.4 MSEK till följd av den nyligen annonserade uppsägningen av Yuanjia Biotechnology Co., Ltd. för den kinesiska marknaden. I kostnadsmassan ligger omstruktureringskostnader motsvarande -0.5 MSEK.

Vi hade förväntat oss att försäljningsutvecklingen skulle blivit mer gynnsam men tecknande av avtal med internationella distributörer har tagit längre tid än planerat bland annat beroende på Covid 19.

Det finns i kvartalet dock också viktiga positiva framsteg. Den snabba säljutvecklingen av VagiVital i egna nätbutiker har accelererats ytterligare, årstakten första halvåret 2021 jämfört med 2020 motsvarar en försäljningsökning med +103%, vilket vi ser som en positiv effekt av vår digitala strategi. Detta fortfarande från förhållandevis låga siffror. Lunette hade i perioden sitt första kvartal med tillväxt jämfört med motsvarande period föregående år sedan Q2 2019, +11%. Målsättningen att visa försäljningstillväxt för affärsområdet Lunette på helår 2021 kvarstår.

Under perioden har VagiVital Moisturizing V Cleanser lagts till sortimentet i egen nätbutik i Sverige, i 236 av Kronans apoteks fysiska butiker samt Kronans nätbutik. Att produkten i dessa kanaler redan utgör ca 15% av varumärket VagiVitals totala försäljning är väldigt glädjande och speglar vikten och värdet av fokus på snabbare portföljbreddning under varumärket.

Hemmamarknaderna Sverige och Finland utvecklas fortsatt positivt, vilket är värdefullt för referensskapande och en bekräftelse på att marknads- och kanalstrategier fungerar.

Förberedelserna för lansering av VagiVital i USA pågår. Det är bolagets avsikt att lansera VagiVital i egen nätbutik och dra nytta av de lärdomar som dragits i andra marknader samt finna kanalspecifika distributionspartners och listning i selekterad detaljhandel.

När det gäller Peptonics arbete framåt ligger fokus fortsatt på att accelerera digital försäljningsutveckling för bolagets båda varumärken. För att göra detta krävs förutom marknadsföring ett breddat erbjudande med fler produkter. En grupp inom bolaget har satts samman med uppgiften att påskynda detta. Då Lunette menskoppar är en sällanköpsprodukt är det mycket viktigt att portföljen och erbjudandet breddas med konsumtionsprodukter. Under innevarande kvartal lanseras en intimrengöring under Lunettes varumärke samt intimvåtservetter som återfuktar och rengör. Fortsatt portföljutveckling sker.

En utökad produktportfölj är viktig också för att öka attraktionskraften i Peptonics erbjudande hos internationella distributörer. Arbetet med portföljbreddningen är en kombination av egenutveckling och inlicensiering.

Utöver portföljbreddning görs ett arbete för att bättre tydliggöra den positiva utvecklingen i bolagets hemmamarknader, också det som ett led i att bättre attrahera potentiella internationella partners.

Ett kostnadseffektivitetsprogram har initierats i bolaget. Avsikten är att dra ned kostnaderna och samtidigt förbättra output i organisationen genom en förbättrad organisationsstruktur. Besparingen gäller inte satsningen i USA, vilken ges hög prioritet.

Ett antal företag har visat starkt intresse för att distribuera VagiVital i Kina. Diskussioner pågår och vi kommer att utvärdera dessa möjligheter i närtid för att därefter ta beslut om nästa steg.

För ordningens skull vill bolaget informera att den förundersökning som Ekobrottsmyndigheten inledde i september 2020 rörande grovt insiderbrott fortsatt pågår. Bolaget och dess företrädare avser även fortsättningsvis samarbeta med myndigheten i frågan.

Bromma, den 18 augusti 2021

Erik Sundquist, VD

Nyckeltal 6 mån 6 mån 12 mån 12 mån
Koncern jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec
2021 2020 2020 2019
Försäljning varor, KSEK 18 747 5 353 21 283 4 408
Bruttovinst försäljning varor, KSEK 11 439 3 402 13 089 2 583
Bruttomarginal 61% 64% 61% 59%
Rörelseresultat, KSEK -18 851 -12 973 -31 053 -23 992
Avkastning på eget kapital, % -44 -32 -31 -35
Soliditet, % 89 90 88 93
Resultat per aktie, SEK -0.06 -0.05 -0.19 -0.18
Likviditet per aktie, SEK 0.11 0.25 0.24 0.26
Eget kapital per aktie, SEK 0.56 0.65 0.72 0.62
Börskurs per balansdagen, SEK 1.30 1.16 1.73 1.89
Kurs/eget kapital per aktie, SEK 2.34 1.79 2.39 3.05
Antal aktier per balansdagen 191 639 642 138 128 306 162 911 613 138 128 306
 

FINANSIELL INFORMATION
Förvärvet av Lune Group OY genomfördes 2020-06-03, i denna redovisning finns deras resultat med från och 2020-06-03 i koncernredovisningen.

Intäkter Försäljning av varor uppgick under andra kvartalet till 7 356 (3 572) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 14 (17) KSEK. Första halvåret uppgick försäljning av varor till 18 747 (5 353) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för halvåret 4 (28) KSEK.
 

KostnaderKostnader för andra kvartalet uppgick till -19 641 (-10 755) KSEK. Kostnaderna för första halvåret var -37 602 (-18 354). Under halvåret har kostnader för produkter varit -7 308 (-1 951) KSEK och marknadskostnaderna har varit cirka -20 000 (-8 571) KSEK. Under andra kvartalet har en reservering för beräknad negativ vinstavräkning för affärer i Kina belastat övriga kostnader med 1 400 KSEK, vidare finns en omstruktureringskostnad om 500 KSEK, totalt har 1 900 KSEK belastat kvartalet och halvåret.

ResultatBolagets resultat efter finansnetto för andra kvartalet uppgick till -12 280 (-7 189) KSEK. För halvåret är motsvarande resultat -18 918 (-12 996) KSEK.

Finansiell ställning och likviditetKassa och bank uppgick per den 30 juni 2021, till 21 140 (34 000) KSEK. Under halvåret har bolaget fått in netto 7 195 KSEK i nyemitterat kapital via en riktad nyemission till Vidarstiftelsen.

Eget kapitalBolagets eget kapital per den 30 juni 2020 uppgick till 89 098 (77 962) KSEK, vilket ger en soliditet om 89 (94) procent. Det egna kapitalet ökade netto med 7 500 KSEK genom den riktade kvittningsemission till Vidarstiftelsen.

Skulder - Bolaget skulder uppgick, per den 30 juni 2021, till 13 087 (10 445) KSEK.

Organisation Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 18 (5). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 18 (16). Utöver detta finns från 2018 en kvalitetschef inhyrda som konsulter, vidare är redovisningen utlagd på en redovisningsbyrå. Anställda på Lune Group OY inkl dotterbolag avser totalt 15 anställda.

Aktie Totalt antal aktier per den 30 juni, 2021 var 191 639 642 (155 143 476) stycken.

 

RESULTATRÄKNING
Koncern
   3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec
KSEK Not 2021 2020 2021 2020 2020
Rörelsens intäkter
Försäljning varor 7 356 3 572 18 747 5 353 21 283
Övriga rörelseintäkter   14 17 4 28 1 151
Summa  7 370 3 589 18 751 5 381 22 434
Rörelsens kostnader
Kostnader för försålda varor -2 493 -1 155 -7 308 -1 951 -8 194
Övriga externa kostnader 1 -11 874 -6 360 -20 906 -11 127 -29 515
Personalkostnader -2 989 -2 416 -6 202 -3 713 -12 350
Avskrivningar materiella och immateriella tillgångar -877 -770 -1 754 -1 465 -3 285
Övriga rörelsekostnader -1 408 -54 -1 432 -98 -143
Summa rörelsens kostnader -19 641 -10 755 -37 602 -18 354 -53 487
Rörelseresultat  -12 271 -7 166 -18 851 -12 973 -31 053
Finansiella poster -9 -23 -67 -23 -280
Resultat före skatt -12 280 -7 189 -18 918 -12 996 -31 333
Skatt på periodens resultat -14 4 -14 4 241
Justering för minoritetsandel 196
Periodens resultat -12 294 -6 989 -18 932 -12 992 -31 092
 

BALANSRÄKNING

Koncern 30-jun 30-jun 31-dec
KSEK  Not 2021 2020 2020
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 2 76 125 55 262 77 565
Materiella anläggningstillgångar 3 1 300 1 842 1 485
Finansiella anläggningstillgångar 0 7 0
Summa anläggningstillgångar   77 425 57 112 79 050
Omsättningstillgångar  
Varulager 6 422 6 351 6 133
Pågående nyemission 0 0 2 752
Övriga fordringar 13 821 1 329 5 602
Skattefordringar -2 0 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   807 750 1 589
Kassa och bank  21 140 34 000 39 312
Summa omsättningstillgångar   42 188 42 431 55 388
Summa tillgångar 119 613 99 542 134 438
Eget kapital och skulder
Eget kapital  
Bundet eget kapital
Aktiekapital 19 164 15 577 16 291
Pågående nyemissioner 0 0 2 327
Fond för utvecklingsutgifter 10 068 12 332 11 186
Fritt eget kapital
Överkursfond  249 592 188 394 242 708
Balanserad förlust -127 087 -113 222 -123 600
Periodens resultat -45 211 -13 984 -31 092
Summa eget kapital   106 526 89 097 117 820
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 8 387 6 606 3 784
Räntebärande kortfristiga skulder -94 0 7 506
Övriga kortfristiga skulder 928 234 628
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 866 3 605 4 700
Summa kortfristiga skulder   13 087 10 445 16 618
Summa eget kapital och skulder 4 119 613 99 542 134 438
 

Kassaflödesanalys

Koncern 6 mån 6 mån 12 mån
jan-jun jan-jun jan-dec
KSEK 2021 2020 2020
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster -18 918 -12 996 -31 333
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 754 -1 465 -3 285
Betald skatt -14 4 241
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -17 178 -14 457 -34 377
Ökning (-) minskning (+) varulager -289 -5 757 -5 539
Ökning (-) minskning (+) rörelsefordringar -4 684 -959 -8 822
Ökning (+) minskning (-) rörelseskulder -3 531 4 208 2 881
Summa kassaflöde från den löpande verksamheten -25 681 -16 965 -45 857
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -176 -2 400 -2 822
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 185 -1 917 0
Förvärv av dotterbolag, netto likvidpåverkan 0 12 110 12 932
Investeringar i finansiella tillgångar 0 -7 0
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten 9 7 785 10 110
Finansieringsverksamhet
Nyemission 7 500 7 500 32 868
Emissionskostnader 0 -305 -1 293
Upptagna lån 0 0 7 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 500 7 195 39 075
Årets kassaflöde -18 172 -1 984 3 328
Summa likvida medel vid årets början 39 312 35 984 35 984
Summa likvida medel vid periodens slut 21 140 34 000 39 312
 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport 3                                                                                                  2021-11-10

Bokslutskommuniké                                                                                           2022-02-25

Stockholm den 18 augusti, 2021

Hans von Celsing, styrelseordförande                                Anna Tenstam, styrelseledamot

Marianne Östlund, styrelseledamot                                    Leni Ekendahl, styrelseledamot

Erik Sundquist, VD

Notera: Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld och framtid. Dessa uppgifter ska betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning. Inga garantier kan lämnas att dessa uppgifter är korrekta. 

Erik Sundquist, VD

Telefon: + 46 722 49 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling samt försäljning av medicintekniska och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa.Peptonic Medical lanserade VagiVital® AktivGel i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. I april 2021 lanserades VagiVital® Moisturizing V Cleanser, en återfuktande och förebyggande Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com,  kortkod: PMED) i Stockholm.

Sedan augusti 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i Peptonic Medical. Bolaget grundades 2005 med affärsidén att leda en lättsam mensrevolution i en positiv anda via patenterade menskoppar. Bolaget har sedan genom att fokusera på hållbar utveckling, miljöfrågor och främjande av sexualhälsa utvecklats till att gå i täten inom hållbar intimhälsa. Mer information om Lunette® får du genom att besöka https://se.lunette.com/.