KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I PEPTONIC MEDICAL AB (PUBL) AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2017

Report this content

Årsstämma i PEPTONIC medical AB (publ), nedan Bolaget, hölls den 28 mars 2018 i Scandic Alviks Konferens lokaler i Stockholm. Samtliga beslut nedan fattades med erforderlig majoritet.

A. Årsredovisning och resultat

Sedan årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017 presenterats fastställde bolagsstämman resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultaten enligt den fastställda resultaträkningen överförs i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

B. Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2017. Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna aktier, liksom verkställande direktören, inte deltog i beslutet.

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstämman beslutade att styrelseordföranden skulle erhålla 150 000 kr i arvode och att de övriga ledamöterna skulle erhålla 50 000 kr i arvode vardera.

Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

D. Val av styrelse och revisor

Bolagsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omvälja Hans von Celsing som styrelseledamot, tillika ordförande, och Arne Ferstad, Leni Ekendahl och Marianne Östlund som styrelseledamöter. Inga suppleanter valdes.

Bolagsstämman beslutade att omvälja KPMG som revisor med Michael Brunosson som huvudansvarig revisor.

E. Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen så att bolagets aktiekapital lägst ska vara 4 300 000 kronor och högst 17 200 000 kronor och att antalet aktier ska vara lägst 43 000 000 stycken och högst 172 000 000 stycken.

F. Emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske genom kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökade möjligheter i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

H. Särskild granskning

Förslag om att en granskning av Bolaget skall utföras av en särskild granskare (enligt ABL kap 10) framfördes av Kerstin Uvnäs Moberg. Förslaget bifölls inte. Det erhöll stöd av 3,16% av bolagets totala antal aktier. För bifall krävs stöd av minst 10% av utgivna aktier eller 1/3 av antalet aktier representerade på stämman.

————————————

Peptonic Medical AB (publ)

Styrelsen

För eventuella frågor vänligen kontakta Johan Inborr, VD, tel. +46 708 853 893.

Prenumerera

Dokument & länkar