Peptonic Medical offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Peptonic Medical offentliggör informationsmemorandum (”Memorandumet”) avseende företrädesemission, innehållande tidigare ej offentliggjord information

Styrelsen för Peptonic Medical AB (publ) ("Peptonic Medical" eller "Bolaget") beslutade den 10 april 2018, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 mars 2018, om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Memorandumet som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen har godkänts av AktieTorget. Memorandumet finns tillgängligt på Peptonic Medicals hemsida, www.peptonicmedical.se, och på Partner Fondkommissions hemsida, www.partnerfk.se.

Sammanfattning av Företrädesemissionen  

  • Aktieägare i Bolaget som var upptagna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 17 april 2018 erhåller en teckningsrätt för varje innehavd aktie i Peptonic Medical.
  • Sista dag för handel i aktierna inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen var den 13 april 2018.
  • Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier varvid en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen är 0,29 SEK per aktie.
  • Vid full teckning kommer Peptonic Medical erhålla cirka 12,5 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningsperiod är 19 april — 4 maj 2018.
  • Handel med teckningsrätter äger rum 19 april — 2 maj 2018.

Information om vissa uppgifter som tidigare inte offentliggjorts

Memorandumet innehåller vissa uppgifter om en avsiktsförklaring (Letter of Intent) som Bolaget den 27 mars 2018 skrivit under med ett icke namngivet företag avseende distributionsavtal för VagiVital® i Finland. Memorandumet innehåller även vissa finansiella uppgifter avseende kortfristiga skulder, kortfristiga fordringar, nettoskuldsättning samt likvida medel per den 31 januari 2018, vilka tidigare inte har offentliggjorts. Per den 31 januari 2018 uppgick Bolagets likvida medel till 5,9 MSEK. De kortfristiga fordringarna uppgick till 1,2 MSEK. Bolagets kortfristiga skulder uppgick till 5,7 MSEK. Bolagets nettoskuldsättning uppgick därmed till -1,4 MSEK. För fullständig information avseende Peptonic Medicals kapitalstruktur och nettoskuldsättning per den 31 januari 2018, se sid 22 i Memorandumet.

Rådgivare

Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Peptonic Medical AB i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Inborr, VD

Telefon: +46 708 853 893

E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Peptonic Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD Johan Inborrs försorg, för offentliggörande den 18 april 2018.

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnor som lider av vaginal atrofi (VA) i samband med eller efter klimakteriet.

Peptonic Medical skall lansera VagiVital® - en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® - en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Aktietorget  (www.aktietorget.se, kortkod: PMED) i Stockholm.

Om VagiVital®

VagiVital® är en hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av torra slemhinnor i slidan.

VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar.  Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

Peptonic Medical har för avsikt att lansera VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt. Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se 

Prenumerera

Dokument & länkar