Sista dag för handel i uniträtter i Peptonic Medical

Report this content

Idag, den 24 januari 2023, är sista dagen för handel i uniträtterna som utfärdades i samband med PEPTONIC medical AB:s (”Peptonic” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units, vilken offentliggjordes den 6 december 2022 (”Företrädesemissionen”).

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG-KONG, BELARUS, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Den 24 januari 2023 är sista dagen med handel i de uniträtter som tilldelades ägare av Peptonics aktie per avstämningsdagen för Företrädesemissionen, den 11 januari 2023. Uniträtter som ej avyttras och ej nyttjas för teckning förfaller värdelösa.

 

Företrädesemissionen i sammandrag:

 

  • Teckningsperiod: 13 januari 2023 – 27 januari 2023.
  • Handel med uniträtter: 13 januari 2023 – 24 januari 2023.
  • Företrädesrätt: För varje aktie som ägdes per avstämningsdagen, 11 januari 2023, erhöll innehavaren en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit.
  • Unit: En (1) unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2, en (1) teckningsoption av serie TO3 och en (1) teckningsoption av serie TO4.
  • Teckningskurs: 0,28 SEK per unit, motsvarande 0,07 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
  • Emissionslikvid: Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 68,0 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 89,9 MSEK före emissionskostnader.
  • Säkerställandenivå: Företrädesemissionen omfattas till cirka 67,5 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

 

För mer information om Företrädesemissionen besök Bolagets emissionssida: www.peptonicmedical.se/foretradesemission-2023/

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Peptonic i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Sundquist, VD

Telefon: +46 72 249 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

 

Om PEPTONIC medical AB

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnors hälsa. Peptonic har delat upp sin verksamhet i två affärsområden: ”Medical Consumer” och ”Lifestyle Consumer”. Affärsområdet ”Medical Consumer” är baserat på kliniskt bevisad intim självvård och utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital. Affärsområdet ”Lifestyle Consumer” består av livsstilsprodukter med fokus på menstruation, sex och fertilitet och säljs under varumärket Lunette. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.


Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Peptonic inom någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom Prospektet.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

 

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

 

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Prenumerera

Dokument & länkar