Bokslutskommuniké Perbio Science AB

Bokslutskommuniké Perbio Science AB 2002 God tillväxt och hög lönsamhet trots svagare dollar · Nettoomsättningen ökade 15% till 2 175 MSEK (1 899) · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade 16% till 402 MSEK (348) · Koncernens resultat efter finansiella poster ökade 15% till 367 MSEK (318) · Vinst per aktie efter full utspädning ökade 19% till 6,20 SEK (5,20) · Ökade satsningar på forskning och utveckling · Dollarn försvagades med 6 % mot 2001, försvagningen under fjärde kvartalet var 14% · Föreslagen utdelning 1,50 SEK per aktie Division Bioresearch · Fortsatt högt tempo i utvecklingen av nya produkter · Ökad fokusering på produkter för studier av proteiner Division Cell Culture · Ökad tillgång på serumråvara genom förvärv i Australien och etablering i Kanada · Ny fabrik fördubblar divisionens produktionskapacitet av cellodlingsmedia och sterila vätskor · Fokus på främst serum- och proteinfria media för cellodling, samt innovationer inom BPC-teknologin Division Medical Device · Fokusering har skett på produkter för röstrehabilitering · Produkterna FreeHands och TrachPhone godkända för försäljning i USA · Rörelsen i Therabite Corporation förvärvades ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00300/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00300/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar