Incitamentsprogram för ledande befattningshavare i USA

Report this content

Incitamentsprogram för ledande befattningshavare i USA Vid en extra bolagsstämma i Perbio Science AB idag har beslut fattats dels om utgivande av personaloptioner till vissa ledande befattningshavare i USA, dels att Perbio Science AB skall emittera skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning av aktier till det helägda dotterbolaget Perbio Science Invest AB för att säkerställa leverans av aktier enligt personaloptionsvillkoren. Inga anställda som erhållit optioner tidigare deltar i det nu beslutade programmet. Vid bolagsstämman i december 1999 beslutades om emission av 1.870.000 teckningsoptioner för överlåtelse till nuvarande och framtida ledande befattningshavare. Av de beslutade optionerna har endast 1.332.500 överlåtits, motsvarande en utspädning på 3,6%. Fram till och med den 31 juli 2002 hade 816.250 av optionerna utnyttjats till förvärv av aktier. Optionerna kan utnyttjas fram till den 1 september 2003. De återstående 537.500 teckningsoptionerna som sparats till framtida ledande befattningshavare har inte kunnat utnyttjas på grund av aktiekursutvecklingen. Det nu beslutade personaloptionsprogrammet omfattar sammanlagt högst 210.000 optioner berättigande till förvärv av lika många aktier i Perbio Science AB. Programmet utgör ett komplement till tidigare utställt optionsprogram (december 1999) och omfattar endast medarbetare som inte deltagit i detta. Koncernledningen omfattas således inte av programmet. 155.000 optioner erbjuds åtta anställda nyckelpersoner i USA medan 55.000 optioner sparas till eventuellt tillkommande nyckelpersoner. Tilldelning kan ske med högst 25.000 optioner per person och sker utan vederlag. Personaloptionsprogrammet löper till den 31 augusti 2003 med en teckningskurs motsvarande 110% av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Perbio Science-aktien under perioden den 28 augusti 2002 till och med den 3 september 2002. Personaloptionerna kan utnyttjas under augusti 2003, under förutsättning att vederbörande fortfarande är anställd i Perbio Science koncernen den 1 augusti 2003. Det nu beslutade personalprogrammet motsvarar en maximal utspädning av aktiekapitalet om 0,6 procent. Tillsammans med utestående optioner i programmet från 1999, uppgår den maximala utspädningen till 1,9 procent. Den ackumulerade utspädningen för utställda optioner i programmet från 1999 och det nu beslutade programmet i förhållande till antalet aktier vid Perbio Science börsintroduktion 1999 uppgår till maximalt 4,1 procent. Den direkta kostnaden för personaloptionsprogrammet är i huvudsak begränsad till sociala avgifter i USA. [REMOVED GRAPHICS] YTTERLIGARE INFORMATION VD Mats Fischier tfn 042-26 90 91 eller 070-595 18 21 Finansdirektör Claes Wenthzel tfn 042-26 90 92 eller 070-862 01 22 Perbio Science AB (O-listan) är ett svenskt bioteknikföretag vars kunder finns inom forskningsinstitut, läkemedels- och diagnostikföretag. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i USA. Perbio Science utvecklar produkter inom områdena Bioresearch, Cell Culture och Medical Device. Koncernen har 1 181 anställda med kontor i Sverige, USA och ett flertal andra länder. Huvudkontoret ligger i Helsingborg. Mer information om Perbio Science finns på www.perbio.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00900/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00900/wkr0002.pdf

Dokument & länkar