Kallelse till bolagsstämma den 10 april 2003 kl. 17.00

K A L L E L S E Aktieägarna i Perbio Science AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma på Kongresscenter, Södra Storgatan 11-13 i Helsingborg torsdagen den 10 april 2003 kl. 17.00. Rätt att delta och anmälan. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per måndagen den 31 mars 2003, dels anmäla sig till bolaget under postadress Knutpunkten 34, 252 78 Helsingborg, att: Annika Hultkrantz, per telefon 042-26 90 96 eller 042-26 90 93 eller per e-mail info@perbio.com, senast måndagen den 7 april 2003 kl. 12.00. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och det antal biträden som aktieägaren önskar medföra vid bolagsstämman (högst två biträden). För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligtvis låta omregistrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 31 mars 2003, då sådan omregistrering måste vara verkställd. Som bekräftelse på att vi fått Er anmälan kommer vi att skicka ett inträdeskort som skall tas med till stämman. Ärenden på stämman Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Redogörelse av VD. 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 9. Beslut om a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag, c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter. 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 12. Val av styrelse. 13. Behandling av styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. 14. Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om att utse en nomineringskommitté; ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté; och ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté. 15. Stämmans avslutande. Utdelning och avstämningsdag (punkten 9 b. på dagordningen) Styrelsen föreslår att utdelning skall lämnas med 1,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 15 april 2003. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom VPC AB:s försorg tisdagen den 22 april 2003. Val av styrelse m m (punkterna 10, 11 och 12 på dagordningen) Den nomineringskommitté som utsetts inför 2003 års ordinarie bolagsstämma och består av Björn Lind, SEB Fonder, Bo Selling, AMF Pension, och Mats Qviberg, Investment AB Öresund med styrelsens ordförande Mats Fischier som sammankallande och adjungerad, har framlagt följande förslag. - Sju styrelseledamöter utan suppleanter. - Omval av Håkan Björklund, Mats Fischier, Lars Gatenbeck, Jörgen Lönngren, och Wilhelm Wendt samt nyval av Leland G. Foster och Caroline Sundewall. Sven Hagströmer har avböjt omval. - Arvode utgår till styrelsen med sammanlagt 1.000.000 kronor att fördelas mellan styrelseledamöterna enligt styrelsens beslut med förbehåll för att arvode ej skall utgå till anställda i koncernen. - Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning. Caroline Sundewall, född 1958, arbetar som fristående konsult och är styrelseledamot i TeliaSonera AB, Strålfors AB och Lifco AB. Leland G. Foster, född 1946, är sedan den 1 november 2002 verkställande direktör för Perbio Science AB. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 13 på dagordningen) I syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget kapital för dess framtida expansion och att kunna utnyttja bolagets aktier som betalning vid företagsförvärv föreslår styrelsen att ordinarie bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma och med rätt att avvika från den generella företrädesrätten för bolagets samtliga nuvarande aktieägare, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom utgivande av nya aktier motsvarande högst tio (10) procent av vid tidpunkten för ordinarie bolagsstämman samtliga utgivna aktier i bolaget. Grunden för emissionskursens bestämmande skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde. Betalning för de nyemitterade aktierna skall kunna erläggas kontant, genom apport eller teckning med kvittningsrätt. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Handlingar Redovisningshandlingar och revisionsberättelser samt styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkt 13 på dagordningen finns tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor i Helsingborg från och med torsdagen den 27 mars 2003. Kopia av nyssnämnda handlingar skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Välkomna! Helsingborg i mars 2003 STYRELSEN [REMOVED GRAPHICS] YTTERLIGARE INFORMATION VD Leland G Foster tfn +1 435 757 6432 VVD och Finansdirektör Claes Wenthzel tfn 042-26 90 92 eller 070-862 01 22 Perbio Science AB (O-listan) är ett svenskt bioteknikföretag vars kunder finns inom forskningsinstitut, läkemedels- och diagnostikföretag. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i USA. Företaget är leverantör av produkter, system och tjänster för att studera och producera proteiner. Perbio Science utvecklar produkter inom områdena Bioresearch, Cell Culture och Medical Device. Koncernen har 1 266 anställda med kontor i Sverige, USA och ett flertal andra länder. Huvudkontoret ligger i Helsingborg. Mer information om Perbio Science finns på www.perbio.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT00080/wkr0002.pdf

Dokument & länkar