Ordinarie Bolagsstämma i Perbio Science AB

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I PERBIO SCIENCE AB · Nyval av Caroline Sundewall och verkställande direktören Leland G. Foster · Bemyndigande för styrelsen besluta om nyemission Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Perbio Science AB beslöts att styrelsen skall bestå av sju styrelseledamöter och att omvälja Håkan Björklund, Mats Fischier, Lars Gatenbeck, Jörgen Lönngren, och Wilhelm Wendt som styrelseledamöter samt att som nya ledamöter av styrelsen välja Caroline Sundewall och verkställande direktören Leland G. Foster. Vidare beslöts att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med sammanlagt 1.000.000 kronor. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde valdes Mats Fischier som styrelsens ordförande. Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 1,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till tisdagen den 15 april 2003. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom VPC AB:s försorg med början tisdagen den 22 april 2003. I syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget kapital för dess framtida expansion och att kunna utnyttja bolagets aktier som betalning vid företagsförvärv beslöts att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, öka bolagets aktiekapital genom att ge ut högst 3.687.592 nya aktier vilket motsvarar tio procent av totalt per stämmodagen utgivna antal aktier i bolaget. Bolagsstämman beslöt även att uppdra åt styrelsens ordförande att i god tid inför ordinarie bolagsstämma 2004 sammankalla en nomineringskommitté bestående av tre till fyra ledamöter representerande en bred ägarkrets med uppgift att bereda och lägga fram förslag till val av styrelse och revisorer samt om styrelsearvode och revisorsarvode. Det beslöts att styrelsens ordförande skall vara adjungerad och sammankallande i kommittén samt att kommittén inom sig utser en ordförande. Kommitténs sammansättning skall offentliggöras omkring den 1 december året innan ordinarie bolagsstämma vid vilken kommitténs förslag skall behandlas. Vidare beslöt stämman att avslå förslaget från Sveriges Aktiesparares Riksförbund avseende ersättnings- och revisionskommittéer. YTTERLIGARE INFORMATION VD Leland G Foster tfn +1 435 757 6432 VVD och Finansdirektör Claes Wenthzel tfn 042-26 90 92 eller 070-862 01 22 Perbio Science AB (O-listan) är ett svenskt bioteknikföretag vars kunder finns inom forskningsinstitut, läkemedels- och diagnostikföretag. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i USA. Företaget är leverantör av produkter, system och tjänster för att studera och producera proteiner. Perbio Science utvecklar produkter inom områdena Bioresearch, Cell Culture och Medical Device. Koncernen har 1 266 anställda med kontor i Sverige, USA och ett flertal andra länder. Huvudkontoret ligger i Helsingborg. Mer information om Perbio Science finns på www.perbio.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/11/20030411BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/11/20030411BIT00220/wkr0002.pdf

Dokument & länkar