Perbio Science AB, Delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

Perbio Science AB Delårsrapport Januari - Juni 2002 Fortsatt stark tillväxt · Nettoomsättningen ökade 24% till 1 108 MSEK (896) · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade 28% till 210 MSEK (164) · Resultatet efter finansiella poster ökade 25% till 190 MSEK (152). Föregående års finansnetto innehöll valutakursvinster på 15 MSEK. Resultatet för 2002 innehåller valutakurs-förluster på 2 MSEK. Exklusive valutakurseffekter på finansnettot var resultatökningen 40% · Resultatet efter skatt ökade 26% till 116 MSEK (92) · Stort intresse för den innovativa tillverkningsteknologin i den nya mediafabriken i Logan, USA · Ny råvarubas för serumtillverkning etablerad i Kanada · Perioden januari - juni 2002, sammandrag Perbio Science har fortsatt att stärka sin ställning på marknaden. Tillväxten var stark i Cell Culture divisionen, Medical Device divisionen och Bioresearch divisionens proteindel. Lägre försäljning från Bioresearchs anläggning i Milwaukee noterades också andra kvartalet och drog ned tillväxttalen för divisionen totalt. Försäljningen under perioden ökade 24 % till 1 108 MSEK (896). Cell Culture divisionen har växt med 46% under perioden och Medical Device divisionen med 24%, medan Bioresearch divisionen ökat marginellt med 1% jämfört med förra året. Proteinforskningsdelen, som är det största och viktigaste affärsområdet inom Bioresearch, växte med 15 % vilket vi bedömer vara snabbare än marknadstillväxten. Jämfört med samma period föregående år har molekylärbiologi- verksamheten i Milwaukee minskat med 31 MSEK. Vid jämförelse med kvartal 2, 2001 skall noteras att i juni 2001 levererades den hittills enda ordern för BSE-testet på 10 MSEK. Den genomsnittliga dollarkursen har under första halvåret stärkts med cirka 1,4% jämfört med föregående år, men har under det andra kvartalet försvagats med 4,4% jämfört med samma period 2001. Bruttomarginalen i koncernen är 1,1% lägre än förra året. Orsaken är lägre amiditpriser och Cell Culture divisionens ökade relativa andel av koncernens totala försäljning. Resultatet före goodwillavskrivningar ökade 28% till 210 MSEK (164). Resultatet efter skatt ökade 26% till 116 MSEK (92). Forsknings- och utvecklingskostnaderna ökade 31% till 67 MSEK (51) och motsvarar nu 6,0% (5,7) av koncernens omsättning. Främst har satsningar skett inom Bioresearch divisionen samt på BioProcess Containers (BPC) och serumfritt/proteinfritt cellodlingsmedia inom Cell Culture divisionen. Den lägre dollarkursen påverkar även finansnettot och balansräkningen. Jämfört med 30 juni, 2001 har dollarkursen sjunkit med 16% till 9,16 (10,85) och jämfört med 31 december, 2001 med 14% från 10,67. Den lägre dollarkursen har positiv påverkan på avkastningen på eget och sysselsatt kapital Den nya anläggningen för tillverkning av cellodlingsmedia baserad på BPC- teknologin har under andra kvartalet kommit in i slutskedet av valideringsfasen. Försäljningen beräknas starta under kvartal fyra. Divisionerna januari - juni 2002 Bioresearch Försäljningen uppgick till 417 MSEK (412). Den strategiskt viktigaste delen av divisionen, produkter för proteinanalys, har växt med 15 % under första halvåret och med 22% under andra kvartalet i lokal valuta (USD), jämfört med 2001. Försäljningen från anläggningen i Milwaukee har minskat cirka 24% jämfört med samma period 2001. Divisionen har återvunnit de amiditkunder som förlorades under hösten förra året och volymerna är i slutet av perioden högre än förra året. Däremot har priserna fallit med cirka 27%. Amiditförsäljningen ökade andra kvartalet med 22% (i USD) jämfört med första kvartalet. Den fortsatt starka orderingången visar Perbio Sciences starka ställning som amidittillverkare. Prisnivån bedöms att successivt förbättras och åtgärder har igångsatts för att på andra sätt öka marginalerna. Under andra kvartalet 2001 ingick en försäljning av BSE (galna kosjukan) tester på cirka 10 MSEK, vilket motsvarar 5% av andra kvartalets omsättning. Divisionens bruttomarginal har sjunkit något jämfört med föregående år. Det beror på att försäljningen av amiditer sker till 27% lägre priser än 2001. Marginalerna på övriga produkter har ökat, bland annat beroende på ökad andel försäljning från de egna säljbolagen till slutkunderna i Europa, samt på högre försäljningsandel av nya produkter. Cell Culture Försäljningen ökade 46% till 602 MSEK (412). Hela tillväxten var organisk. Såväl försäljning som marginaler har fortsatt att förbättrats inom samtliga produktområden; serum, cellodlingsmedia och BioProcess Containers (BPC). Den snabbaste försäljningsökningen har skett inom produktgruppen serumfritt/proteinfritt cellodlingsmedia. Den höga tillväxttakten beror både på ökade marknadsandelar och växande efterfrågan på BPC och cellodlingsmedia. Dessutom har priserna på högkvalitativt serum ökat något. Den genomsnittliga prisnivån är 9% högre än kvartal två, 2001. För att ytterligare säkra råvarutillgången för serumtillverkning har divisionen under andra kvartalet startat en verksamhet i Kanada. Divisionen har fortsatt att öka satsningarna på forskning och utveckling inom BPC och specialmedia för cellodling. Den nya anläggningen för tillverkning av cellodlingsmedia baserad på BPC- teknologin har under andra kvartalet kommit in i slutskedet av valideringsfasen. Försäljningen beräknas starta under kvartal fyra. Teknologin utgör ett starkt alternativ till traditionella produktionsanläggningar och möjliggör för kunderna att rationalisera sin egen produktion. Intresset från kunderna för det nya engångsbaserade produktionssystemet som baseras på BPC-teknologin har ökat snabbt. Under andra kvartalet avhölls den årligen återkommande konferensen "Williamsburg Bioprocessing" i Salt Lake City. Det gav 120 potentiella kunder möjlighet att se den nya produktionsanläggningen. Ett antal diskussioner pågår för närvarande med viktiga kunder om BPC-teknologin. Medical Device Försäljningen ökade med 24% till 89 MSEK (72). Divisionen har under kvartalet haft stark tillväxt inom produktområdena röstventiler/HME (fukt- och värmeväxlare) och legotillverkning av produkter för behandling av kraftig övervikt. Den snabbaste tillväxten har produktgruppen HME. Beslut har fattats att starta ett säljbolag i Tyskland, som är den största marknaden i Europa. Etableringen innebär att försäljningsmarginalerna kommer att förbättras. Nettoomsättning Nettoomsättning Perbio Sciences nettoomsättning under perioden januari till juni uppgick till 1 108 MSEK (896), en ökning med 24% jämfört med 2001. Av ökningen beror 1,1 procentenheter på att dollarkursen har stärkts med 1,4% jämfört med samma period 2001. Den genomsnittliga dollar-kursen har höjts till 10,22 jämfört med 10,07 år 2001. Under andra kvartalet har dollar-kursen försvagats med 4,4% jämfört med 2001, vilket har påverkat andra kvartalets försäljning negativt med cirka 3,5%. Resultat Rörelseresultat före goodwillavskrivningar Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 28% till 210 MSEK (164), vilket motsvarar en marginal på 19,0% (18,3). Valutaeffekterna på rörelseresultatet följer effekterna på nettoomsättningen. Kostnaderna för forskning och utveckling har ökat med 16 MSEK till 67 MSEK (51), vilket motsvarar 6,0% (5,7) av nettoomsättningen. Resultat efter finansiella poster Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 190 MSEK (152), en ökning med 25%. Finansnettot var -10 MSEK (-2). Finansnettot har under perioden påverkats av valutakurs-förluster på -2 MSEK (15). Resultat efter skatt Koncernens resultat efter skatt och minoritetens andel uppgick till 116 MSEK (92), en ökning med 26%. Skatt Skattesatsen är beräknad till 38,5%, vilket vid nuvarande tidpunkt bedöms vara koncernens förväntade skattesats för verksamhetsåret 2002. Övrig information - koncernen Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med den senaste årsredovisningen och överensstämmer med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. Investeringar Investeringarna i anläggningstillgångar, exklusive förvärv av verksamheter, under perioden 1 januari - 30 juni, uppgick till 64 MSEK (30). Därav avsåg 47 MSEK pågående nyanläggningar och byggnader. Avskrivningarna uppgick till 36 MSEK (35). Kassaflöde Nettokassaflödet under perioden uppgick till -8 MSEK (124). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 103 MSEK (165). Likviditet Koncernens likvida medel var 78 MSEK (177) den 30 juni 2002. De outnyttjade krediterna uppgick till 309 MSEK. Den räntebärande nettoskulden var 391 MSEK (481). Eget kapital Det egna kapitalet har minskat med 22 MSEK till 1 071 MSEK jämfört med 1 093 MSEK den 31 december 2001. Förändringen består av nyemissioner på 13 MSEK till följd av utnyttjade teckningsoptioner samt omräkningsdifferenser på - 151 MSEK och periodens nettoresultat på 116 MSEK. Soliditeten uppgick den 30 juni 2002 till 59 procent. Personal Vid periodens utgång var antalet anställda 1 181 (1 017). Förvärv under eret har ökat antalet anställda med 30. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 9 MSEK (8) och resultatet efter finansnetto till -4 MSEK (12). Likvida medel uppgick till 60 MSEK (118) och de outnyttjade krediterna var 295 MSEK (52). Inga investeringar i inventarier gjordes. Antalet anställda var fem. Extra bolagsstämma Styrelsen har beslutat om en extra bolagsstämma den 27 augusti 2002 för att föreslå ett incitamentsprogram med personaloptioner för ledande befattningshavare i USA. Programmet omfattar 210 000 optioner, motsvarande en maximal utspädning på 0,6%. Ekonomisk information och extra bolagsstämma 27 augusti Extra bolagsstämma 23 oktober Delårsrapport 30 september 2002 Februari 2003 Bokslutskommuniké 2002 Helsingborg den 7 augusti 2002 Styrelsen [REMOVED GRAPHICS] Information om Perbio Science VD Mats Fischier telefon 042-26 90 91 eller 070-595 18 21 Finansdirektör Claes Wenthzel telefon 042-26 90 92 eller 070-862 01 22 Mer information om Perbio Science finns på bolagets hemsida www.perbio.com Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Perbio Science AB (O-listan) är ett svenskt bioteknikföretag vars kunder finns inom forskningsinstitut, läkemedels- och diagnostikföretag. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i USA. Perbio Science utvecklar produkter inom områdena Bioresearch, Cell Culture och Medical Device. Koncernen har 1 181 anställda med kontor i Sverige, USA och ett flertal andra länder. Huvudkontoret ligger i Helsingborg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00110/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00110/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar