Perbio Science AB Delårsrapport Januari - September 2002

Report this content

Perbio Science AB Delårsrapport Januari - September 2002 Fortsatt tillväxt trots svagare dollar · Nettoomsättningen ökade 19 % till 1 663 MSEK (1 396) · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade 18% till 306 MSEK (260) · Resultatet efter finansiella poster ökade 16 % till 276 MSEK (237). Föregående års finansnetto innehöll valutakursvinster på 15 MSEK. Resultatet för 2002 innehåller valutakurs-förluster på 4 MSEK · Resultatet efter skatt ökade 17 % till 168 MSEK (143) · Den lägre resultattillväxten beror på att tredje kvartalet påverkats av exceptionellt stor försäljning av amiditer till låga marginaler, hög relativ försäljning av Cell Culture produkter, svagare dollar och lägre serumförsäljning på grund av minskande tillgång på serumråvara · Sammandrag för perioden januari - september 2002 Perbio Science har fortsatt att stärka sin ställning på marknaden. Tillväxten är fortsatt stark i Cell Culture och Medical Device divisionerna samt inom Bioresearch divisionens proteinkemidel. Försäljningen under perioden ökade 19 % till 1 663 MSEK (1 396). Cell Culture divisionen har under perioden växt med 32% och Medical Device divisionen med 28%, medan Bioresearch divisionen ökat med 3%, men med stora variationer mellan de olika produktområdena. Bioresearch divisionens proteinkemidel, som är det största och viktigaste produktområdet, växte med 17% i lokal valuta, vilket vi bedömer vara snabbare än marknadstillväxten. Jämfört med samma period föregående år har molekylärbiologiverksamheten i Milwaukee minskat med 1 % i lokal valuta. Försäljningen har dock ökat kraftigt under tredje kvartalet och var 50% högre än andra kvartalet i år och 62% högre än kvartal 3, 2001. Försäljningen av immunologirelaterade produkter är 11% lägre än föregående år i lokal valuta. Den genomsnittliga dollarkursen har under 2002 försvagats med cirka 3 % jämfört med föregående år. Under tredje kvartalet var dollarförsvagningen 11,2% jämfört med 2001. Bruttomarginalen i koncernen var 1,5 procentenheter lägre än förra året. De främsta orsakerna är lägre amiditpriser samt att Cell Culture divisionens relativa andel av koncernens totala försäljning har ökat. Balansräkningen har påverkats av den lägre dollarkursen. Jämfört med 30 september, 2001 har dollarkursen sjunkit med 13% till 9,28 (10,66) och jämfört med 31 december, 2001 med 13% från 10,67. Den lägre dollarkursen har positiv påverkan på avkastningen på eget och sysselsatt kapital. Resultatet före finansnetto ökade 19% till 290 MSEK (244). Resultatet efter skatt ökade 17% till 168 MSEK (143). Den operativa marginalen har sjunkit något under perioden. Orsaken är dels den lägre brutto- marginalen, som är en följd av förändringar i produktmixen, dels högre kostnader för forskning och utveckling samt försäljning. Forsknings- och utvecklingskostnaderna ökade 39% till 100 MSEK (72) och motsvarar nu 6,0% (5,5) av koncernens omsättning. Främst har satsningar skett inom Bioresearch divisionen samt på BioProcess Containers (BPC) och serumfria cellodlingsmedia inom Cell Culture divisionen. Samtliga divisioner har ökat sina marknadssatsningar och övertagandet av amiditförsäljning har krävt en uppbyggnad av en marknads- och säljorganisation. Från och med den 1 november 2002 har styrelsen för Perbio Science AB utsett företagets VD och koncernchef Mats Fischier till styrelseordförande samt utsett Leland G Foster till ny verkställande direktör och koncernchef. Eftersom Leland Foster är amerikansk medborgare har erforderlig dispens för honom att vara VD i Perbio Science AB sökts och erhållits av Patent- och Registreringsverket. Leland Foster är för närvarande chef för Cell Culture divisionen. Bakgrunden till förändringarna är det faktum att 80 procent av Perbios verksamhet och anställda finns i USA. Att placera företagets VD i USA har länge bedömts vara en viktig faktor för företagets globala tillväxt. Lynn Quilter har utsetts till tillförordnad chef för Cell Culture divisionen. Lynn Quilter är för närvarande divisionscontroller och chef för serumverksamheten. Divisionerna januari - september 2002 Bioresearch Försäljningen uppgick till 627 MSEK (606). Den strategiskt viktigaste delen av divisionen, produkter för proteinanalys, har växt med 17 % under perioden och med 13% under tredje kvartalet i lokal valuta jämfört med 2001. Försäljningen av immunologiprodukter uppgick till 6,1 MUSD (6,9) vilket är 11 % lägre än förra året. Främsta orsaken är att mindre lönsamma produktlinjer avvecklats för ökad aktivitet på de lönsammaste delarna inom området. Försäljningen från anläggningen i Milwaukee har minskat cirka 1% jämfört med samma period 2001. Amiditpriserna är fortfarande låga. Ökningen av försäljningen mellan andra och tredje kvartalet har varit hela 50% i lokal valuta. Detta bedöms att negativt påverka försäljningen i fjärde kvartalet. Försäljningen (MUSD) från Milwaukee: Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal 1 2001 2 2001 3 2001 4 2001 1 2002 2 2002 3 2002 6,3 6,5 4,8 3,8 4,4 5,2 7,8 Divisionens bruttomarginal har sjunkit något jämfört med föregående år. Det beror på att försäljningen av amiditer sker till väsentligt lägre priser än 2001. Marginalerna på övriga produkter har ökat, bland annat beroende på ökad andel försäljning från de egna säljbolagen till slutkunderna i Europa samt på högre försäljningsandel av nya produkter. Cell Culture Försäljningen ökade med 32% till 900 MSEK (684). Försäljningen fortsatte att förbättras inom alla tre produktområden: serum, cellodlingsmedia och BioProcess Containers (BPC). Även marginalerna fortsatte att förbättras inom cellodlingsmedia och BPC. Beroende på den minskande tillgången på serumråvara har kostnaden för denna ökat, vilket har medfört att bruttomarginalprocenten har minskat något. Den höga tillväxten beror på ökade marknadsandelar och att efterfrågan har ökat på BPC och cellodlingsmedia för läkemedelsproduktion, inklusive andra processvätskor. Divisionen har fortsatt att öka satsningarna på forskning och utveckling inom BPC och specialmedia för cellodling. Under det tredje kvartalet har konstruktionen av en ny produktionsanläggning för tillverkning av cellodlingsmedia i pulverform påbörjats. Denna investering kommer att öka produktionskapaciteten och samtidigt minska tillverkningskostnaderna. Anläggningen beräknas vara klar under andra kvartalet 2003 och den totala kostnaden uppgår till cirka 3 MUSD. Under kvartalet har ett mycket stort antal konkreta förfrågningar inkommit rörande det engångsbaserade produktionssystemet för tillverkning av sterila vätskor, däribland cellodlingsmedia, med BPC- teknologin. Teknologin utgör ett starkt alternativ till traditionella produktionsanläggningar och gör det möjligt för kunderna att rationalisera sin egen produktion genom ökad flexibilitet och minskade kapitalkostnader. Försäljning av cellodlingsmedia från den nya produktionsanläggningen baserad på BPC-teknologin beräknas starta under kvartal fyra. Medical Device Försäljningen ökade med 28% till 136 MSEK (106). Divisionen har under kvartalet fortsatt sin starka tillväxt inom produktområdena röstventiler/HME (fukt- och värmeväxlare) och legotillverkning av produkter för behandling av kraftig övervikt. Den snabbaste tillväxten har produktgruppen HME. Under kvartalet har produkterna Freehands och TrachPhone godkänts för försäljning i USA. Nettoomsättning Nettoomsättning Perbio Sciences nettoomsättning under perioden januari till september uppgick till 1 663 MSEK (1 396), en ökning med 19% jämfört med 2001. Dollarkursen har försvagats med 3,1 % jämfört med samma period 2001. De sammantagna valutakurs-effekterna på försäljningen är negativ med 2,4 %. Den genomsnittliga dollarkursen har sjunkit till 9,93 jämfört med 10,24 år 2001. Under tredje kvartalet har dollarkursen försvagats med 11,2% jämfört med 2001. De sammantagna valutaeffekterna under tredje kvartalet är negativ med 9,4%. Nettoomsättning och tillväxt 2002 jan- juli- sept sept Nettoomsättning 1 663 555 MSEK Ökning MSEK 264 55 Ökning % 19 11 Varav Volym % 19 15 Förvärv % 0 0 Valuta/pris % 0 - 4 Ökning i lokal 22 20 valuta Resultat Rörelseresultat före goodwillavskrivningar Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 18% till 306 MSEK (260), vilket motsvarar en marginal på 18,4% (18,6). Valutaeffekterna på rörelseresultatet följer effekterna på nettoomsättningen. Kostnaderna för forskning och utveckling har ökat med 23 MSEK till 100 MSEK (77), vilket motsvarar 6,0% (5,5) av nettoomsättningen. Engångskostnader avseende VD Mats Fischier har belastat tredje kvartalets resultat med 3 MSEK. Resultat efter finansiella poster Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 276 MSEK (237), en ökning med 16%. Finansnettot var -14 MSEK (-7). Finansnettot har under perioden påverkats av valutakurs-förluster på -4 MSEK (15). Resultat efter skatt Koncernens resultat efter skatt och minoritetens andel uppgick till 168 MSEK (143), en ökning med 17%. Skatt Skattesatsen är beräknad till 38,5%, vilket vid nuvarande tidpunkt bedöms vara koncernens förväntade skattesats för verksamhetsåret 2002. Övrig information - koncernen Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation om delårsrapportering (RR20). Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsredovisningen med tillägg för de av Redovisningsrådet utgivna rekommendationer som trätt i kraft den 1 januari 2002. Vid övergången till RR 1:00 har ingen retroaktiv omräkning skett av tidigare förvärv. Ingen av de nya rekommendationerna har inneburit en ändring av tillämpade redovisningsprinciper, det vill säga samma principer har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Investeringar Investeringarna i anläggningstillgångar, exklusive förvärv av verksamheter, under perioden 1 januari - 30 september uppgick till 94 MSEK (69). Därav avsåg 55 MSEK (26) pågående nyanläggningar och byggnader. Förvärv av verksamheter under perioden uppgick till 46 MSEK (2). Avskrivningarna uppgick till 53 MSEK (54). Kassaflöde Nettokassaflödet under perioden uppgick till 66 MSEK (58). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 204 MSEK (284). Likviditet Koncernens likvida medel var 152 MSEK (81) den 30 september 2002. De outnyttjade krediterna uppgick till 361 MSEK. Den räntebärande nettoskulden var 320 MSEK (427). Eget kapital Det egna kapitalet har ökat med 41 MSEK till 1 134 MSEK jämfört med 1 093 MSEK den 31 december 2001. Förändringen består av nyemissioner på 13 MSEK till följd av utnyttjade teckningsoptioner samt omräkningsdifferenser på - 140 MSEK och periodens nettoresultat på 168 MSEK. Soliditeten uppgick den 30 september 2002 till 60 procent. Personal Vid periodens utgång var antalet anställda 1 241 (1 041). Förvärv under året har ökat antalet anställda med 30. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 14 MSEK (13) och resultatet efter finansnetto till - 8 MSEK (14). Likvida medel uppgick till 105 MSEK (46) och de outnyttjade krediterna var 347 MSEK (184). Inga investeringar i inventarier gjordes. Antalet anställda var fem. Moderbolaget har under året ökat det egna kapitalet i HyClone Laboratories Inc med 66 MSEK. Personaloptioner Vid extra bolagsstämma den 27 augusti 2002 beslöts om ett incitamentsprogram med personaloptioner för ledande befattningshavare i USA. Programmet omfattar 210 000 optioner, motsvarande en maximal utspädning på 0,6% vid fullteckning. Optionerna innebär att den anställda kan köpa aktier i Perbio Science AB (publ) under augusti 2003 till priset 156,50 SEK/styck. Ekonomisk information 11 Februari 2003 Bokslutskommuniké 2002 10 April Bolagsstämma 28 April Delårsrapport 31 mars 2003 Helsingborg den 23 oktober 2002 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00150/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar