Perbio Science bokslutskommuniké 2002

Perbio Science bokslutskommuniké 2002 God tillväxt och hög lönsamhet trots svagare dollar · Nettoomsättningen ökade 15% till 2 175 MSEK (1 899) · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade 16% till 402 MSEK (348) · Koncernens resultat efter finansiella poster ökade 15 % till 367 MSEK (318) · Vinst per aktie efter full utspädning ökade 19% till 6,20 SEK (5,20) · Ökade satsningar på forskning och utveckling · Dollarn försvagades med 6 % mot 2001, försvagningen under fjärde kvartalet var 14% · Föreslagen utdelning 1,50 MSEK per aktie Division Bioresearch · Fortsatt högt tempo i utvecklingen av nya produkter · Ökad fokusering på produkter för studier av proteiner Division Cell Culture · Ökad tillgång på serumråvara genom förvärv i Australien och etablering i Kanada · Ny fabrik fördubblar divisionens produktionskapacitet av cellodlingsmedia och sterila vätskor · Fokus på främst serum- och proteinfria media för cellodling, samt innovationer inom BPC-teknologin Division Medical Device · Fokusering har skett på produkter för röstrehabilitering · Produkterna FreeHands och TrachPhone godkända för försäljning i USA · Rörelsen i Therabite Corporation förvärvades Fjärde kvartalets nettoomsättning uppgick till 512 MSEK och resultatet före skatt till 92 MSEK Under året har rörelsemarginalen ökat med 0,3 procentenheter till 17,5% jämfört med 2001 Förutom den goda resultattillväxten har Perbio fortsatt att öka sina marknadsandelar. Företaget har positionerat sig som en leverantör av produkter, system och tjänster för att studera och producera proteiner. Perbios framtidsutsikter bedöms som fortsatt gynnsamma, säger VD Leland Foster. YTTERLIGARE INFORMATION VD Leland G Foster tfn +1 435 757 6432 eller VVD och Finansdirektör Claes Wenthzel tfn 042-26 90 92 eller 070-862 01 22 Perbio Science AB (O-listan) är ett svenskt bioteknikföretag vars kunder finns inom forskningsinstitut, läkemedels- och diagnostikföretag. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i USA. Företaget är leverantör av produkter, system och tjänster för att studera och producera proteiner. Perbio Science utvecklar produkter inom områdena Bioresearch, Cell Culture och Medical Device. Koncernen har 1 266 anställda med kontor i Sverige, USA och ett flertal andra länder. Huvudkontoret ligger i Helsingborg. Mer information om Perbio Science finns på www.perbio.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00320/wkr0002.pdf

Dokument & länkar