Årsstämma i Pergo AB

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade att ingen utdelning skall ske för verksamhetsåret 2005. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005. Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju ledamöter. Nuvarande styrelseledamöterna Bertil Villard, Roger Buehler, Theodor Dalenson, Jan Söderberg och Katarina Wendt Englund omvaldes. David Marcus och Henry Guy nyvaldes. David Marcus är grundare och delägare i M2 Capital Management, L.P. samt styrelseledamot i Modern Holdings, Inc. (styrelseordförande), Novestra AB, Shared Value, Modern Times Group MTB AB, Scribona AB och Carl Lamm AB. Henry Guy är verkställande direktör i Modern Holdings Inc. samt styrelseledamot i Metro International S.A., Basset Telecom Solutions, Xpeedio AB, Netcom Consultants AB och Tailor Made Consulting Group AB. Årsstämman omvalde Bertil Villard till styrelseordförande. Kurth Augustson och Karl Stenström, som lämnade styrelsen vid årsstämman, avtackades av styrelsens ordförande, Bertil Villard. Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2006 till totalt 2 150 000 kronor att fördelas med 650 000 kronor till styrelseordförande, 250 000 kronor till respektive styrelseledamot som ej är anställd i koncernen. Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning. Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende ändringar i bolagsordningen föranledda av att ny aktiebolagslag trätt i kraft den 1 januari 2006. Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för 2006.

Dokument & länkar