ÅRSSTÄMMA I PERGO AB (PUBL.)

Aktieägarna i Pergo AB (publ.) kallas härmed till årsstämma den 27 april 2007 kl. 13.00 i Stockholmshallen, World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall, dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 20 april 2007, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 23 april 2007, kl. 12.00, på något av följande sätt: per telefon: 08-755 13 46, per fax: 08-622 63 51 eller per post: Pergo AB, Box 10, 182 11 Danderyd.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer dagtid och person- eller organisationsnummer samt det antal biträden (högst två) som aktieägaren önskar medföra vid stämman. Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 23 april 2007.

Aktieägare, vars aktier är förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i aktieboken den 20 april för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av justeringsmän.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; och

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Bestämmande av antal styrelseledamöter.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

11. Val av styrelseledamöter.

12. Val av revisorer.

13. Stämmans avslutande.


Förslag till beslut
Punkten 8. Styrelsen föreslår att det inte skall ske någon utdelning för verksamhetsåret 2006.

Pfleiderer Sweden AB, som efter genomförandet av det publika budet på Pergo AB äger cirka 99% av aktierna i Pergo AB, föreslår följande beslut:

Punkten 2. Peder Hammarskiöld skall väljas till ordförande för årsstämman.

Punkten 9. Antalet styrelseledamöter skall vara fyra och inga suppleanter skall utses,

Punkten 10. Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning och arvode till styrelsen skall utgå med 700 000 kronor, varav 450 000 kronor till styrelseordföranden och 250 000 kronor till övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda av Pfleidererkoncernen.

Punkten 11. Peder Hammarskiöld skall väljas till styrelseordförande och Derrick Noe, Michael Ernst och Jan Gurander skall väljas till styrelseledamöter. Peder Hammarskiöld är advokat och delägare i den svenska advokatbyrån Hammarskiöld & Co. Derrick Noe är medlem av koncernledningen i Pfleiderer AG samt Pfleiderer AG:s CFO. Michael Ernst är medlem av koncernledningen i Pfleiderer AG med ansvar för personal och legala frågor. Jan Gurander har tidigare varit CFO för den svenska lastbilstillverkaren Scania AB. De nuvarande styrelseledamöterna Bertil Villard, Theodor Dalenson, Jan Söderberg, Katarina Wendt Englund, David Marcus och Henry Guy har undanbett sig omval.

Punkten 12. KPMG Bohlins AB skall utses till revisionsbolag.

Handlingar m.m.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos bolaget två veckor innan årsstämman.


Trelleborg i mars 2007
Styrelsen för Pergo AB (publ.)


***


För övrig information, besök www.pergo.com eller kontakta:

Tony Sturrus, VD
Frida Rosenholm, Chefsjurist och Informationsdirektör
Tel: +46 8 790 38 84

Matthew Hooper
Investor Relations
Tel: +44 (0) 20 7321 5010
ir@pergo.com

Pergo är ett ledande golvföretag med starka positioner på marknaderna i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning var under 2006 cirka 3 miljarder kronor och antalet anställda är fler än 600. Pergo utvecklade laminatgolvet i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet; i USA 1994; i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO® samt sedan 2005 även under varumärket SimpleSolution.

Pergo är noterat på Nordiska Börsens Mid Cap-lista, under symbolen PERG till och med 30 mars 2007.

Dokument & länkar