Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2006

(Alla siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år) Perioden i korthet • Periodens nettoomsättning ökade med 8% till 768 Mkr (713). • Nettoomsättningen för Pergo Nordamerika, vilken motsvarar cirka 63% av Pergos totala omsättning, ökade med 10% till 487 Mkr (441). Nettoomsättningen för Pergo Europa ökade med 4% till 263 Mkr (252). • Rörelseresultatet för perioden ökade med 83% till 42 Mkr (23). • Periodens rörelsemarginal förbättrades till 5,5% från 3,2% för motsvarande period föregående år. • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 35 Mkr (20). • Resultatet per aktie för perioden uppgick till 0,65 kr (0,37). • Investeringar för perioden uppgick till 35 Mkr (69). De totala avskrivningarna uppgick till 33 Mkr (31). • Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden var -71 Mkr (-50). Utsikt 2006 Som en följd av ett starkt första kvartal höjer vi vår prognos för nettoomsättningstillväxt till 10–15% från de 9–11% som tidigare presenterats och lämnar prognosen för rörelsemarginal och avkastning på sysselsatt kapital oförändrad. • Nettoomsättningstillväxt: 10–15%. • Rörelsemarginal: 6–7%. • Avkastning på sysselsatt kapital: 16–18%. VD Tony Sturrus kommentarer ”Det rekordhöga rörelseresultat för första kvartalet som Pergo rapporterar i dag bygger på våra två grundstenar att förbättra omsättningen och resultatet. Nettoomsättning ökade med 8% jämfört med föregående år. Den starka försäljningen i Nordamerika under fjärde kvartalet 2005 fortsatte under första kvartalet, trots att våra större marknadsaktiviteter och våra nya produktprogram kommer att lanseras först under andra och tredje kvartalen 2006. Europa bidrog också på ett stabilt sätt till koncernens omsättningstillväxt. Rörelseresultatet och rörelsemarginalen förbättrades också väsentligt jämfört med motsvarande period 2005. Rensat för kostnader av jämförelsestörande karaktär, uppgick rörelseresultatet för kvartalet till 49 Mkr jämfört med 23 Mkr för första kvartalet 2005. Rörelsemarginalen förbättrades till 6,4% från 3,2% för motsvarande period föregående år. Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 42 Mkr jämfört med 23 Mkr, en ökning med 86%, och rörelsemarginalen ökade till 5,5% jämfört med 3,2% för motsvarande period föregående år. Högre försäljning än förväntat och lägre produktions- och rörelsekostnader var de främsta anledningarna till det förbättrade rörelseresultatet. Förutsatt att de ekonomiska förhållandena och marknadsförhållandena är stabila, tror vi även fortsättningsvis att Pergos möjligheter för tillväxt och vinst är utmärkta. Såsom tidigare angetts kommer vår försäljningstillväxt under året att ske med oregelbundna säsongsmässiga svängningar, vilket avspeglas i vår försäljningstillväxt under första kvartalet. Vi är uppmuntrade av de rapporterade resultaten och värdesätter det samarbete vi har med våra samarbetspartners. Dessa förhållanden gör att vi tror att vi kan leverera förbättrade finansiella resultat och skapa större långsiktiga värden.”

Dokument & länkar