FINANSIELLT RESULTAT FÖR DET ANDRA KVARTALET OCH FÖRSTA HALVÅRET 2006

Trelleborg, 26 Juli 2006 – PERGO AB (“Pergo” eller “koncernen”) (Stockholmsbörsen: PERG) avger idag sitt resultat för det andra kvartalet och årets sex första månader 2006. Pergo har upprättat kvartalsrapporten i enlighet med IFRS såsom de antagits av EU. HÖJDPUNKTER ANDRA KVARTALET • Försäljningen steg med 16% till 831 Mkr (717 Mkr) • Bruttoresultatet ökade med 19% till 206 Mkr (173 Mkr) och bruttomarginalen uppgick till 25% (24%) • Förbättring på 45 Mkr av rörelseresultatet till 42 Mkr (-3 Mkr) och rörelsemarginalen uppgick till 5,1% (-0,4%) • Resultatet efter skatt ökade till 37 Mkr (-5 Mkr) • Resultat per aktie uppgick till 0,69 kronor (-0,12 kronor) HÖJDPUNKTER FÖRSTA HALVÅRET • Försäljningen steg med 12% till 1.599 Mkr (1.430 Mkr) • Bruttoresultatet steg med 17% för halvåret till 410 Mkr (350 Mkr) och bruttomarginalen uppgick till 26% (25%) • Fyrfaldig ökning av rörelseresultatet till 84 Mkr (20 Mkr) och rörelsemarginalen uppgick till 5,2% (1,4%) • Resultat efter skatt ökade till 71 Mkr (15 Mkr) • Resultat per aktie ökade till 1,34 kronor (0,26 kronor) UTSIKT • Efter att ha redovisat starka resultat för halvåret och trots ökad konkurrens, har styrelsen höjt prognosen för 2006 års nettoomsättningstillväxt till minst 15% (tidigare 10-15%) och bibehållit prognosen för en rörelsemarginal på 6-7%, med en tyngdpunkt mot den övre delen av intervallet, samt en avkastning på sysselsatt kapital på 16-18%. Tony Sturrus, VD och koncernchef kommenterade: ”Vårt rekordresultat för det andra kvartalet och första halvåret tydliggör vår strävan mot fortsatt tillväxt i kombination med förbättrad lönsamhet. Vi fortsätter också att se de fördelar som omstruktureringen under 2005 och pågående effektivitetsförbättringar i verksamheten medfört. Den nordamerikanska verksamheten fortsatte att utvecklas väl och den europeiska verksamheten kunde tack vare de förändringar vi har genomfört uppvisa högre marginaler. Som ett resultat av detta uppnådde vi rörelsemarginaler på över 5% för både kvartalet och halvåret. Vi fokuserar även fortsättningsvis på att investera i Pergos varumärke och på att utveckla relationerna med våra viktigaste kunder i samtliga regioner där vi är aktiva. Motorn i Pergos fortsatta tillväxt fortsätter att vara introduktionen av nya produktlinjer, nya kundinitiativ, utökandet av våra nuvarande distributionskanaler och aktiviteter för att dra nytta av Pergos omfattande globala portfölj av immateriella rättigheter. För att ytterligare förbättra vår finansiella ställning och stärka vår konkurrenskraft fortsätter vi att kontinuerligt förbättra effektiviteten i vår verksamhet.” ÖVRIG INFORMATION Koncernen har upprättat kvartalsrapporten i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), vilka blev antagna med start den 1 januari 2005. Kvartalsrapporten har upprättats i enlighet med IAS34 och har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Telekonferens Pergo kommer att hålla en telekonferens idag klockan 14:00 (Stockholm), 13:00 (London) och 08:00 (New York). Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen: Sverige: +46 (0)8 5876 9445 Internationellt: +44 (0)20 7365 1832 USA: +1 718 354 1157 En återuppspelningsfunktion kommer att finnas tillgänglig sju dagar efter telefonkonferensen: Sverige: +46 (0)8 5876 9441 Internationellt: +44 (0)20 7806 1970 USA: +1 718 354 1112 Datum för nästa resultatrapport Pergos finansiella resultat för det tredje kvartalet och nio månader med slutet den 30 september 2006 kommer att offentliggöras den 25 oktober 2006. Trelleborg, 26 juli 2006 Styrelsen Pergo AB (publ) Box 1010 231 25 Trelleborg Sverige Organisationsnummer: 556563-2600 För övrig information, besök www.pergo.com eller kontakta: Tony Sturrus, VD Matthew Hooper / Carl Eliasson Investor Relations Tel: +44 (0) 20 7321 5010 ir@pergo.com Frida Rosenholm, Chefsjurist och Informationsdirektör Tel: +46 410 36 31 00

Dokument & länkar