KUNGÖRELSE – ANMODAN ATT UPPGE SKILJEMAN

Pfleiderer Sweden AB (”Pfleiderer”) har genom det offentliga erbjudande om förvärv av samtliga aktier i Pergo AB (publ) (”Pergo”) som lämnades i januari 2007, nått ett ägande av över 96% av samtliga aktier i Pergo. Med angivande av att förutsättningar för överenskommelse med övriga aktieägare om inlösen av återstående aktier i Pergo inte föreligger, har Pfleiderer i enlighet med 22 kap. 6 § aktiebolagslagen hos styrelsen i Pergo skriftligen den 6 mars 2007 begärt att tvisten hänskjuts till skiljemän samt till sin skiljeman utsett Karl-Erik Danielsson.

Övriga aktieägare i Pergo anmodas att senast den 30 mars 2007 skriftligen uppge sin skiljeman till Pergo AB (publ), Box 70362, 107 24 Stockholm. Om övriga aktieägare inte uppger en gemensam skiljeman inom denna frist kommer Pergos styrelse med stöd av 22 kap. 8 § aktiebolagslagen ansöka hos Stockholms tingsrätt om att en god man förordnas för dem. Den gode mannen kommer därefter att utse en gemensam skiljeman för minoritetsaktieägarna och bevaka frånvarande aktieägares rätt i tvisten.

Stockholm i mars 2007
Pergo AB (publ)
Styrelsen

***

För övrig information, besök www.pergo.com eller kontakta:

Frida Rosenholm, Chefsjurist och Informationsdirektör
Tel: +46 8 790 38 84

Matthew Hooper
Investor Relations
Tel: +44 (0) 20 7321 5010
ir@pergo.com

Pergo är ett ledande golvföretag med starka positioner på marknaderna i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning var under 2006 cirka 3 miljarder kronor och antalet anställda är fler än 600. Pergo utvecklade laminatgolvet i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet; i USA 1994; i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO® samt sedan 2005 även under varumärket SimpleSolution.

Pergo är noterat på Nordiska Börsens Mid Cap-lista, under symbolen PERG.

Dokument & länkar