Pergos årsredovisning 2005

Pergo meddelar att årsredovisningen för 2005 finns tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida.

Året i sammandrag: • Nettoomsättningen uppgick till 3 015 Mkr (2 780). Rörelseresultatet blev rekordhöga 174 Mkr (-191). • Årsvinsten, 166 Mkr (-196) var den högsta någonsin. Resultat per aktie uppgick till 3,07 kr (-3,68), även detta ett rekord. • Exklusive jämförelsestörande poster var rörelseresultatet 81 Mkr (62), vilket även det var ett rekord. Jämförelsestörande poster innefattar främst förlikningar av domstolstvister och kostnader för omstruktureringen i Europa. • Kassaflödet från verksamheten förbättrades till 129 Mkr (-38). • Oberoende undersökningar bekräftade att PERGO® är det mest kända varumärket för golv i Nordamerika. • Pergo Europa lanserade nya produkter med de senaste innovationerna. • För att stärka sin marknadsposition och konkurrensförmåga byggde Pergo Nordamerika ut fabriken i Garner, North Carolina, till en kostnad av 150 Mkr. Denna toppmoderna anläggning sattes i full drift under fjärde kvartalet 2005. • Pergo Europa konsoliderade och omstrukturerade sina fabriker. • Pergo förlikade ett antal domstolstvister, vilket gav en intäkt om 104 Mkr för fjärde kvartalet. Bolagets legala kostnader 2005 för de tvister som förliktes under året var 35 Mkr. Årsstämma Pergo håller årsstämma onsdagen den 26 april 2006 kl. 15.00 i Carolinahallen, S:t Gertrud Konferens, Östergatan 7B, Malmö. Aktieägare som önskar delta i stämman skall, dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 20 april 2006, dels anmäla sitt deltagande till bolaget tidigast tisdagen den 28 mars 2006 och senast torsdagen den 20 april 2006, kl. 12.00, på något av följande sätt: via bolagets hemsida www.pergo.com/corporate, per telefon: 08-755 13 46, per fax: 08-622 63 51 eller per post: Pergo AB, Box 10, 182 11 Danderyd. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer dagtid och person- eller organisationsnummer samt det antal biträden (högst två) som aktieägaren önskar medföra vid stämman. Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Förslag till fullmakt finns på www.pergo.com/coporate. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast torsdagen den 20 april 2006. Aktieägare, vars aktier är förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i aktieboken torsdagen den 20 april för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Dokument & länkar