Bokslutskommuniké Pharmacolog

Report this content

Pressmeddelande: Uppsala, 13 februari 2020. Pharmacolog i Uppsala ABs (publ) bokslutskommuniké för perioden januari - december 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.pharmacolog.com 

Fjärde kvartalet 1 oktober 2019 – 31 december 2019 

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 61 (771)Tkr.

 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -4 627 (-3 239) Tkr.

 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -0,59 (-0,46) kr.

Perioden 1 januari 2019 – 31 december 2019 

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 2 182 (1 035)Tkr.

 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -15 475 (-12 301) Tkr.

 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -1,95 (-2,25) kr. 

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • DrugLog® systemet installeras i Barcelona tillsammans med B. Braun.Antibiotikaprojektet har beviljats kliniskt prövningstillstånd.

 • Pharmacolog ingår distributionsavtal med SmartCompounders B. V. gällande den nederländska marknaden.

 • New York Presbyterian beställer 5 DrugLog® system.

 • Princess Máxima Center i Utrecht beställer ett DrugLog® system.

 • Pharmacolog flyttar till större och mer ändamålsenliga lokaler.

 • Bolagsstämman utser Ragnar Linder och Carl-Johan Spak till nya styrelseledamöter.

 • Bolaget introducerar WasteLog™ och PrepLog®.

 • Bolaget genomför en nyemission som tecknas till 134%.

 • Ytterligare beställning på DrugLog® från Tyskland.

 • Bolaget beviljas USA patent gällande adaptiv läkemedelsadministration.

 • Distributörsavtal ingås med Medim Sp. Z o. o. gällande försäljning i Polen.

 • Jeffrey Marton anställs som säljchef vid bolagets amerikanska dotterbolag.

 • Distributörsavtal ingås med AddedPharmac B/V för distribution i Storbritannien och Tyskland.

 • Bolaget erhåller nytt Europapatent för adaptiv dosreglering.

 • Pharmacolog slutför integration mellan PrepLog® och det franska preskriptionssystemet Chimio.

 • Produktchef Torbjörn Norberg tar över ansvaret för innovation och forskning

 • Bolaget bildar eget dotterbolag i Frankrike och avbryter samarbetet med Pharmed SAM

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • B.Braun tecknar order på två PrepLog®

 • Bolaget certifieras i enlighet med ISO 13485:2016

 

VD KOMMENTERAR

2019 har bjudit på utmaningar men trots det har vi dubblat försäljningen jämfört med 2018 och gjort genombrott på den viktiga amerikanska marknaden. Produktportföljen har utökats med WasteLog™ och PrepLog®. Två produkter som är anpassade för två olika applikationsområden och väl kompletterar vår tidigare produkt DrugLog®.

För att ytterligare öka försäljningen har vi justerat vår säljstrategi från att arbeta med en större mängd distributörer till att satsa på direkt-försäljning på nyckelmarknader samt att ytterligare satsa på strategiska partnersamarbeten. För att nå lönsamhet behöver vi större volymer, något som vi snabbast åstadkommer genom att arbeta tillsammans med stora internationella aktörer. Vårt samarbete med B. Braun är på väg in i en ny fas och jag räknar med en god utveckling av det under 2020.

Vår säljorganisation i USA som startade i september gör ett mycket gott arbete och ser en stor efterfrågan på WasteLog™, något vi också kommer att se resultat av under 2020. Vi är också i färd med att rekrytera ytterligare en säljresurs med placering på den amerikanska östkusten för att täcka upp en viktig del av den amerikanska marknaden.

I slutet på 2019 initierade vi också arbetet med att etablera ett eget dotterbolag i Frankrike för att bättre kunna bearbeta den franska marknaden samt bättre kunna hantera våra existerande kunder. Vår säljare i Frankrike startade nu i februari. En person som har ett stort nätverk på den franska marknaden och känner väl till Bolagets produkter.

Vår satsning på hemmamarknaden kommer att intensifieras genom att vi bearbetar sjukvården från mer centralt håll. Nya lösningar för att förbättra patientsäkerheten är efterfrågade men kräver ett uttalat engagemang från region- och sjukhusledning för att kunna implementeras effektivt.

Den pågående studien på Karolinska sjukhuset visar på goda resultat och stärker oss ytterligare i vår övertygelse att kontroll av det beredda läkemedlet är en viktig del av en mer patientsäker läkemedelshantering inom pediatrisk vård.

Vårt projekt att utveckla en metod för att möjliggöra patientnära kontroll av antibiotikakoncentration i blod pågår tillsammans med Akademiska sjukhuset genom en klinisk studie. Vi förväntar oss de första indikativa resultaten under första kvartalet av 2020.

Vi ser dagligen tecken på en alltmer pressad vårdapparat med stora påfrestningar på vårdpersonal som följd. En stressig miljö innebär ökade risker för fel, något som kan förhindras med goda rutiner och bra system för kvalitetssäkring. Behovet av innovativa metoder för att säkerställa en säker och optimal medicinering är uttalat och ökar.

Jag och teamet ser fram emot ett mycket spännande 2020. De sista återstående pusselbitarna har fallit på plats och vi står nu väl rustade för att realisera våra mål och skapa en positiv och långsiktig värdeuppbyggnad i Bolaget.
 

Uppsala i februari 2020
Mats Högberg, VD i Pharmacolo
g

 

Kommande finansiell rapporter och bolagsstämma


Bokslutskommuniké 2019                                                                                       13 februari 2020

Delårsrapport jan – mars 2020                                                                              23 april 2020

Årsstämma 2020                                                                                                     6 maj 2020

Delårsrapport jan – juni 2020                                                                                28 augusti 2020

Delårsrapport jan – sept 2020                                                                               24 november 2020

Bokslutskommuniké 2020                                                                                       12 februari 2021 

 

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21

Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 klockan 08:30.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar