Kompletterande information till Persea Intressenter ABs offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Persea AB.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt distribueras till eller inom USA, Kanada, Australien eller Japan. Kompletterande information till Persea Intressenter ABs offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Persea AB. Den 21 juli 2003 offentliggjorde Persea Intressenter AB ("PIAB") 1, genom dess huvudägare ett kontanterbjudande ("Erbjudandet") om förvärv av samtliga utestående aktier i Persa AB (publ) ("Persea"). Detta press meddelande kompletterar tidigare lämnad information. ·För varje aktie i Persea erbjuds 14 kronor kontant. ·Det totala värdet av Erbjudandet avseende utestående aktier uppgår till 70 miljoner kronor. Courtage utgår ej. ·Erbjudandet motsvarar en premie om 23 procent jämfört med den sista betalkurs den 18 juli 2003, vilket var sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet och en premie om 23 procent baserat på den volymvägda sista betalkursen under de senaste 30 dagarna före offentliggörandet av Erbjudandet. ·PIAB ägs till cirka 33 procent av Per-Arne Nordlander med familj, cirka 24 procent av Investment AB Spiltan, cirka 23 procent av Persea Promotion AB (Per-Arne Nordlander med familj samt Curt Hardegård), cirka 17 procent av Bo T:son Nyström och cirka 3 procent av PUGO AB (Per Arne Nordlander med familj). Aktieägarna i PIAB äger och kontrollerar cirka 36,8 procent av kapitalet och 54,1 procent av rösterna i Persea. Curt Hardegård och Per-Arne Nordlander är styrelseledamöter i Persea. ·Ett prospekt som beskriver Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 25 augusti. Anmälningsperioden för Erbjudandet beräknas att inledas omkring den 26 augusti 2003 och avslutas omkring den 16 september 2003. Redovisning av likvid beräknas ske omkring den 22 september efter offentliggörande av att villkoren för Erbjudandet har uppfyllts eller att Erbjudandet kommer att fullföljas. ·Persea är ett svenskt bolag som bedriver försäljning och marknadsföring av högkvalitativa, kosmetiska hårvårdsprodukter för professionellt bruk av frisörer samt för vidareförsäljning till slutkonsumenter via frisörer. Persea är noterat på Nya Marknaden. Bakgrund och motiv till Erbjudandet Persea har bedrivit ett aktivt IR arbete i syfte att öka handelsvolymen och skapa intresse för Persea- aktien. Antalet avslut på Nya Marknaden har varit få och kurssättningen har varit mycket volatil. Dagens handelsvolym motiverar inte kostnaden för att upprätthålla en notering. Persea har en flerårig investerings och konsolideringsperiod framför sig som bäst sker utanför aktiemarknadens kravställande. Härutöver kan konstateras att prissättningen av Persea idag omöjliggör att utnyttja aktiemarknaden som finansieringskälla för Persea och dess vidareutveckling. Operationellt förväntar sig PIAB inga betydande förändringar inom Perseas verksamhet. Erbjudandet PIAB erbjuder 14 kronor kontant för varje aktie av serie A och serie B. Det totala värdet av Erbjudandet avseende utestående aktier uppgår till 70 miljoner kronor. Courtage utgår ej. B-aktierna i Persea är noterade på Nya Marknaden. Den volymvägda sista betalkursen för Perseaaktien under de senaste 30 dagarna före offentliggörandet av Erbjudandet var 11,4 kronor. Sista betalkurs för Perseaaktien på Nya Marknaden den 18 juli 2003, vilket var sista handelsdag före offentliggörandet av Erbjudandet var 11,4 kronor. I förhållande till den volymvägda sista betalkursen under de senaste 30 dagarna före offentliggörandet, motsvarar Erbjudandet en premie om cirka 23 procent och en premie om cirka 23 procent i förhållande till sista betalkurs den 18 juli 2003. Delar av Perseas styrelse är jävig varför Perseas styrelse kommer att inhämta ett värdeutlåtande som utvärderar Erbjudandet. Värdeutlåtandet kommer att redogöras för i erbjudandeprospektet. Preliminär tidsplan Prospekt avseende Erbjudandet till aktieägarna beräknas att offentliggöras omkring den 25 augusti 2003. Anmälningsperioden beräknas börja omkring den 26 augusti 2003 och avslutas omkring den 16 september 2003. Förutsatt att anmälningsperioden avslutas den 16 september 2003 beräknas redovisning av likvid ske med början omkring den 22 september 2003. PIAB förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Villkor för Erbjudandets fullföljande Erbjudandet, som regleras av svensk rätt, är villkorat av: 1.att Perseas aktieägare accepterar Erbjudandet i sådan utsträckning att PIAB blir ägare till aktier i Persea motsvarande mer än 90 procent av rösterna och kapitalet i Persea; 2. att inte någon annan part, före det att PIAB offentliggör att Erbjudandet kommer att fullföljas, offentliggör ett erbjudande att förvärva samtliga aktier i Persea på motsvarande eller förmånligare villkor för aktieägarna i Persea än föreliggande Erbjudande. PIAB förbehåller sig rätten att frånfalla ett eller båda av ovanstående villkor, helt eller delvis, samt, vad gäller villkor 1 ovan, fullfölja Erbjudandet vid lägre anslutning. PIAB kan återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor väsentligen inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Budgivarens identitet Erbjudandet kommer att lämnas av Startskottet 25880 AB, under namnändring till Persea Intressenter AB, organisationsnummer 556644-3056 som är ett nybildat svenskt bolag. Bolaget är etablerat enbart i syfte att genomföra Erbjudandet. Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet före lämnandet av Erbjudandet och har för tillfället inga anställda. PIAB ägs till cirka 33 procent av Per-Arne Nordlander med familj, cirka 24 procent av Investment AB Spiltan, cirka 23 procent av Persea Promotion AB (Per- Arne Nordlander med familj samt Curt Hardegård), cirka 17 procent av Bo T:son Nyström och cirka 3 procent och PUGO AB (Per Arne Nordlander med familj). Per- Arne Nordlander med familj kommer direkt och indirekt att äga cirka 59 procent av PIAB. Curt Hardegård är styrelseordförande i Persea och Per-Arne Nordlander är styrelseledamot i Persea. PIAB äger idag inga aktier i Persea. Finansiering Erhållandet av finansiering är inte ett villkor för genomförandet av Erbjudandet. PIAB har erhållit ett bindande finansieringslöfte från Östgöta Enskilda Bank avseende den del av transaktionen som finansieras med nya krediter. Utbetalningen av de nya krediterna är villkorade av vissa standardvillkor som är sedvanliga på lånemarknaden samt att PIAB förvärvar mer än 90 procent av aktierna i Persea. Kort beskrivning av Persea Persea grundades 1985 och bedriver försäljning och marknadsföring av högkvalitativa, kosmetiska hårvårdsprodukter för professionellt bruk av frisörer samt vidareförsäljning till slutkonsumenter via frisörer. Persea innehar agenturen för varumärket Goldwell i Sverige och Frankrike. I Sverige innehar dessutom företaget agenturen för OLYMP frisörinredningar. Företaget har huvudkontor i Stockholm och bedriver verksamhet i Stockholm och Paris. Persea är noterat på Nya Marknaden och sysselsätter cirka 78 personer. Finansiell översikt 2002 2001 2000 Omsättning, tkr 146 039 137 444 125 370 Rörelseresultat, tkr 9 254 7 683 8 833 Resultat efter skatt, tkr 4 808 2 825 6 209 Eget kapital, tkr 23 780 21 277 19 717 Balansomslutning, tkr 52 108 52 617 53 029 Medelantal anställda 78 80 68 Rådgivare Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till PIAB i samband med Erbjudandet. Stockholm den 29 juli 2003 Persea Intressenter AB För ytterligare information: Per-Arne Nordlander telefon 0708 - 45 11 17 per-arne@telia.com The Offer is not being made, directly or indirectly, in or into the United States of America, Canada, Australia or Japan, and it may not be accepted in or from the United States, Australia, Canada or Japan. Copies of this press release and any related materials are not being and should not be mailed or otherwise distributed or sent in or into the United States of America, Canada, Australia or Japan. The Offer is furthermore not directed to persons whose participation in the offering requires that further offer documents are issued or that registration or other measures are taken, other than those required under Swedish law. No document relating to the Offer may be distributed in or into any country where such distribution or offering requires any of the aforementioned measures to be taken or would be in conflict with any law or regulation of such a country. In the event of such distribution or offering still being made, an acceptance form sent from such a country may be disregarded. The Offer has not yet commenced. Persea shareholders are advised to read the offer documentation, as it will contain important information relating to the Offer. _______________________________ 1 Under föreslagen namnändring från Startskottet 25880 AB, u.n.t Persea Intressenter AB 556644-3056 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/29/20030729BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/29/20030729BIT00280/wkr0002.pdf

Dokument & länkar