Delårsrapport för perioden 2002.01.01 - 2002.06.30

Report this content

Delårsrapport för perioden 2002.01.01 - 2002.06.30 KRAFTIG RESULTATFÖRBÄTTRING I PERSEA. Koncernens rörelseresultat ökade med 49 procent under det andra kvartalet 2002 jämfört med motsvarande period föregående år. Motsvarande ökning under det första halvåret uppgick till 35 procent. ·Nettoomsättningen i koncernen ökade med 10,7 procent under det första halvåret 2002 och uppgick till 76,0 (68,6) MSEK. Nettoomsättningen är den högsta någonsin för ett halvår. ·Rörelseresultatet i koncernen uppgick för det första halvåret 2002 till 6,3 MSEK jämfört med 4,7 MSEK motsvarande period föregående år. ·Det franska dotterföretaget fortsätter att visa en god nettoomsättningsutveckling. Ökningen det första halvåret 2002 uppgår till 13,2 procent. ·Rörelseresultatet i det franska dotterföretaget förbättrades med 3,0 MSEK under det första halvåret 2002 och uppgår till -1,2 (-4,2) MSEK. Styrelsens tidigare redovisade målsättning, att nå ett breakeven- resultat under 2002, måste dock förskjutas 6-12 månader på grund av en svagare efterfrågan. ·Den beslutade utdelningen för räkenskapsåret 2001 på 0,45 kronor per aktie har under perioden utbetalats till aktieägarna. · PERSEA AB (publ) Persea bedriver försäljning och marknadsföring av högkvalitativa, kosmetiska hårvårdsprodukter för professionellt bruk av frisörer samt vidareförsäljning till slutkonsumenter via frisörer. Persea innehar agenturen för varumärket Goldwell i Sverige och Frankrike. I Sverige innehar dessutom företaget agenturen för OLYMP frisörinredningar. Företaget har huvudkontor i Stockholm och koncernen består, förutom moderföretaget, av fyra dotterföretag i Stockholm samt ett dotterföretag i Paris som under början av år 2000 förvärvades från Goldwell GmbH. Persea är noterat på Nya Marknaden. I koncernen sysselsätts idag 81 (78 per 2001-12-31) personer. MARKNAD - VERKSAMHETEN Sverige Nettoomsättningsökningen under det första halvåret uppgick till 7,4 procent. Lanseringen av den nya produktserien Elumen har tagit mycket av säljarnas tid i anspråk vilket har resulterat i en temporär minskning av försäljningen av det övriga sortimentet. Introduktionsperioden är nu avslutad. Elumen är en unik produktserie och kommer att ha en betydelse för Persea framgent både vad gäller ökad nettoomsättning och antal nya kunder. Rörelseresultatet under det första halvåret uppgick till 7,7 MSEK vilket är 1,4 MSEK lägre än föregående år. Det lägre rörelseresultatet beror på ökade marknadsföringskostnader i samband med introduktionen av Elumen. Frankrike Den franska marknaden är till skillnad mot den svenska mer känslig för konjunktursvängningar. Detta beror på att den franska marknaden i huvudsak är baserad på förbrukningsprodukter. Detta har visat sig under det andra kvartalet då nettoomsättningsökningen i dotterföretaget uppgick till 4,8 procent jämfört med föregående år. Motsvarande ökning för det första halvåret uppgår till 13,2 procent. Rörelseresultatet under det första halvåret har förbättrats med 3,0 MSEK och uppgår till - 1,2 (-4,2) MSEK. Förbättringen av rörelseresultatet beror främst på att den under 2001 genomförda omorganisationen givit önskad effekt. Styrelsens tidigare redovisade målsättning, att nå ett breakeven- resultat under 2002, måste dock förskjutas 6-12 månader på grund av en svagare efterfrågan. EKONOMISK INFORMATION ·Delårsrapport för juli- september 2002 publiceras den 18 oktober. ·Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2002 publiceras den 16 januari 2003. OPTIONSPROGRAM Det optionsprogram avseende 500 000 teckningsoptioner med löptiden 2001- 05-01 - 2001-05-31 alternativt 2002-05-01 - 2002-05-31 och till en teckningskurs om 16,75 kronor per aktie har ej medfört någon teckning. Detta innebär att det första optionsprogrammet ej medför någon utspädning. Den ordinarie bolagsstämman den 18 april 2002 beslutade om utgivande av personaloptioner avseende 150 000 optioner till tillsvidareanställda medarbetare i Sverige. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt öka känslan av samhörighet med bolaget. Personaloptionsprogrammet omfattar cirka 55 tillsvidareanställda medarbetare i Sverige. Tilldelning av optioner sker till verkställande direktör med 13.000 optioner samt till andra ledande befattningshavare med mellan 8.000 och 13.000 optioner. Övriga anställda tilldelas upp till 3.000 optioner. Tilldelningen av optioner skall ske utan vederlag. För att säkerställa leverans av aktier enligt personaloptionsvillkoren beslutade bolagsstämman om att emittera skuldebrev förenade med 150.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i Persea. Rätt att teckna skuldebrevet och optionsrätterna tillkommer ett helägt dotterbolag inom Persea-koncernen. Optionerna skall kunna utnyttjas under tiden 1 maj 2004 till och med 30 april 2006 till en teckningskurs motsvarande 100% av den genomsnittliga börskursen för Persea-aktien under viss mätperiod i anslutning till bolagsstämman. Teckningskursen avseende detta program är fastställd och uppgår till 15,10 kronor. Optionerna kan i huvudsak utnyttjas under förutsättning att vederbörande fortfarande är anställd i Persea- koncernen. Vid fullt utnyttjade av optionsrätterna blir utspädningseffekten på aktiekapitalet 2,9%. Bolagets kostnader för personaloptionsprogrammet är i huvudsak begränsade till sociala avgifter. Sociala avgifter utgår endast i det fall personaloptionerna löses. Storleken beror av skillnaden mellan värdet av aktie i Bolaget vid lösentillfället och optionernas lösenpris. Utifrån dagens avgiftsnivå skulle de sociala avgifterna maximalt uppgå till 246.150 kronor om värdet av aktie i Bolaget överstiger lösenpriset med 5 kronor vid lösentillfället och 492.300 kronor om skillnaden uppgår till 10 kronor. Aktiekursen vid delårsperiodens utgång uppgick till 15,00 kronor. Detta innebär att inga kostnader avseende sociala avgifter belastar resultatet då teckningskursen uppgår till 15,10 kronor. NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT I KONCERNEN Under rapportperioden april - juni 2002 har nettoomsättningen i jämförelse med motsvarande period föregående år ökat med 3,0 MSEK till 36,4 MSEK vilket är en ökning med 9,1 procent. I moderföretaget har nettoomsättningen ökat med 1,9 MSEK till 29,4 MSEK vilket motsvarar en ökning med 7,1 procent. Det franska dotterföretaget har ökat nettoomsättningen med 0,3 MSEK eller 4,8 procent i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Under det andra kvartalet år 2002 uppgick det franska företagets nettoomsättning till 7,2 MSEK vilket motsvarar cirka 20 procent av nettoomsättningen i koncernen. Nettoomsätt Q2 2002 Q1 2002 Q4 2001 Q3 2001 Q2 2001 ning Persea AB 29 400 32 405 28 390 27 392 27 462 Persea SARL 7 231 7 479 6 827 7 030 6 902 Övriga -278 -245 -429 -382 -1 041 justeringar Totalt 36 353 39 639 34 788 34 040 33 323 Rörelseresultatet i koncernen uppgår för perioden april - juni 2002 till 2,8 (1,9) MSEK. Rörelseresultatet i moderföretaget uppgår till 3,5 (4,2) MSEK medan den franska verksamheten har belastat koncernens rörelseresultat med -0,7 (-2,3) MSEK. Rörelseresu Q2 2002 Q1 2002 Q4 2001 Q3 2001 Q2 2001 ltat Persea AB 3 500 4 208 2 669 4 476 4 202 Persea SARL -676 -549 -2 114 -1 832 -2 322 Övriga -28 -187 -298 122 -1 justeringar Totalt 2 796 3 472 257 2 766 1 879 INVESTERINGAR Koncernens investeringar i immateriella anläggningstillgångar under det första halvåret 2002 uppgår till 16 (-) TSEK och består av investeringar i befintliga hyresrätter. Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under perioden uppgår till 1 062 (237) TSEK. Av dessa 1 062 (237) TSEK avser 562 (160) TSEK aktivering av finansiell leasing i koncernen. Placeringar i finansiella anläggningstillgångar under det första kvartalet 2002 uppgår till 72 (89) TSEK och består främst av icke räntebärande placeringar i bank. Moderföretagets investeringar i immateriella anläggningstillgångar under det första halvåret 2002 uppgår till 16 (-) TSEK och består av investeringar i befintliga hyresrätter. Moderföretagets investeringar i materiella anläggningstillgångar under perioden uppgår till 481 (68) TSEK och består av datorer och kontorsinventarier. Inga investeringar eller placeringar i finansiella anläggningstillgångar har gjorts under det första halvåret 2002 (motsvarande period föregående år uppgick de till 6 757 TSEK). LIKVIDITET Likvida medel inklusive outnyttjade krediter, dvs disponibla likvida medel, uppgår vid periodens utgång i koncernen till 6 811 (10 136 per 2001-12-31) TSEK, och i moderföretaget till 5 202 (9 147 per 2001-12-31) TSEK. PERSONAL Under perioden januari - juni år 2002 har medelantalet anställda i koncernen uppgått till 80 (80 per 2001-12-31) stycken. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00240/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00240/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar