Delårsrapport för perioden 2003.01.01 - 2003.03.31

Delårsrapport för perioden 2003.01.01 - 2003.03.31 Fortsatt förbättring i det franska dotterföretaget ·Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 39,8 (39,6) MSEK. ·Rörelseresultatet i koncernen före jämförelsestörande poster uppgick till 3,4 (3,5) MSEK. Under perioden har byte av VD ägt rum vilket belastat rörelseresultatet med 6,3 MSEK och redovisas som en jämförelsestörande post. ·Det franska dotterföretaget uppvisar en ökning av nettoomsättningen med 8 procent till 8,1 (7,5) MSEK. ·Rörelseresultatet i det franska dotterföretaget uppgick till -0,4 (-0,5) MSEK. ·Nettoomsättningen i det svenska dotterföretaget uppgick till 32,2 MSEK vilket är i paritet med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 4,8 (5,3) MSEK. PERSEA AB (publ) Persea bedriver försäljning och marknadsföring av högkvalitativa, kosmetiska hårvårdsprodukter för professionellt bruk av frisörer samt vidareförsäljning till slutkonsumenter via frisörer. Persea innehar agenturen för varumärket Goldwell i Sverige och Frankrike. I Sverige innehar dessutom företaget agenturen för OLYMP frisörinredningar. Företaget har huvudkontor i Stockholm och koncernen består, förutom moderföretaget, av fem dotterföretag i Stockholm varav ett aktivt samt ett dotterföretag i Paris. Persea är noterat på Nya Marknaden. I koncernen sysselsätts idag 78 (76 per 2002-12-31) personer. KOMMENTAR TILL RESULTATET Under det fjärde kvartalet 2002 genomfördes en omstrukturering som innebar att den operativa svenska verksamheten per 2002-10-31 överläts till dotterföretaget Persea Sverige AB. För en korrekt jämförelse av den svenska verksamheten jämfört med föregående år har 2002 års nettoomsättning och rörelseresultat i Persea AB och Persea Sverige AB omräknats proforma vilket innebär att den svenska operativa verksamheten redovisas i Persea Sverige AB även under perioden innan 2002-10-31. Koncern Nettoomsättningen under det första kvartalet 2003 uppgick till 39,8 (39,6) MSEK. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 3,4 MSEK vilket är i paritet med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -2,8 (3,5) MSEK. Anledningen till periodens negativa rörelseresultatet är att rörelseresultatet har belastas av jämförelsestörande poster i moderföretaget i samband med VD-bytet uppgående till -6,3 MSEK. Den svenska verksamheten Nettoomsättningen i den svenska verksamheten under årets första kvartal uppgick till 32,2 MSEK vilket är i paritet med föregående år. Detta har uppnåtts genom att försäljningen, exklusive ELUMEN, ökat trots att några ny- eller relanseringar av produktserier ej har skett. Försäljningen av ELUMEN, som lanserades under det första kvartalet 2002, har däremot hittills ej motsvarat tidigare ställda förväntningar. Det lägre rörelseresultatet uppgående till 4,8 (5,3) MSEK beror på en lägre bruttomarginal. Den franska verksamheten Trots en fortsatt svag marknadsefterfrågan och färre säljare jämfört med föregående år ökade nettoomsättningen i den franska verksamheten med 8 procent och uppgick till 8,1 (7,5) MSEK vilket är den högsta hittills under ett enskilt kvartal. Nettoomsättningsökningen beror på en kvalitetshöjning i säljkåren. Rörelseresultatet uppgick till -0,4 (-0,5) MSEK under det första kvartalet och resultatförbättringen beror på den högre nettoomsättningen. Styrelsen bedömer att resultatet i den franska verksamheten kommer att fortsatt förbättras under återstoden av 2003. Dock krävs ytterligare insatser för att nå ett långsiktigt positivt resultat. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN ·Under perioden träffades en överenskommelse om att tidigare VD i Persea AB (Publ) och Koncernchef Bo T:son Nyström lämnar sina befattningar i bolaget. Peter Ideström VD i Persea Sverige AB har utsetts till tf VD i Persea AB och tf Koncernchef. Förändringen ägde rum 2003-01-08 och har inneburit att VD-bytet belastat rörelseresultatet under det första kvartalet 2003 med 6,3 MSEK. Den tidigare VD:ns anställning upphörde 2003-04-07. EKONOMISK INFORMATION ·Delårsrapport för jan-juni 2003 publiceras den 13 augusti. ·Delårsrapport för jan- september 2003 publiceras den 17 oktober. ·Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2003 publiceras den 16 januari 2004. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01540/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01540/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Persea utvecklar, marknadsför och säljer varumärkeskoncept riktat mot kvinnor på den europeiska marknaden. Persea har idag bl.a. agenturen för varumärket Goldwell.

Dokument & länkar