Experter utvecklar standardisering för biomarkörer vid lungsjukdomar och inkluderar PExAs metod

En internationell arbetsgrupp inom ERS (European Respiratory Society), har utvecklat nya rekommendationer för tillämpning av mätprocedurer för biomarkörer i utandningsluft, som syftar till att standardisera metoder och uppnå mer jämförbara data för användning i klinisk praxis.

Arbetsgruppen, som omfattar cirka 40 kliniker och forskare med kompetens inom utandade biomarkörer, har genomfört en omfattande litteraturöversikt av publicerade studier om metoder för andningstest. Rapporten, A European Respiratory Society technical standard: exhaled biomarkers in lung disease, publicerades nyligen i European Respiratory Journal och fokuserar kring fyra olika metoder varav PExAs metod är en av dessa. Rapporten behandlar områden som inte omfattades av tidigare riktlinjer och granskar aktuella bevis på provtagningsmetoder, mätstandardisering och datatolkning samt markerar luckor i kunskap.

Även om dokumentet inte är avsett att ge klinisk vägledning om diagnos och hantering av sjukdomar, anges att applicering av biomarkörsmätning på ett standardiserat sätt kommer att ge jämförbara resultat som skulle kunna underlätta den potentiella användningen av dessa biomarkörer i klinisk praxis.

Professor Anna-Carin Olin kommenterar
- Det är speciellt roligt för mig, som under flertalet år varit med att utveckla PExAs metod, att nu få möjlighet att tillsammans med andra experter inom utandade biomarkörer enas om ett gemensamt internationellt dokument för standardisering. Detta är ett viktigt steg för att vi på sikt skall kunna nå den övergripande målsättningen att biomarkörer i utandningsluft i skall komma till klinisk nytta för våra patienter.

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

Om oss

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster

Prenumerera

Dokument & länkar