Handlingar inför årsstämman tillgängliga

Report this content

PExA AB (PExA”) meddelar idag att bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019 och övriga handlingar inför årsstämman från och med idag hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.pexa.se). Handlingarna kan även beställas från bolaget (se adress nedan).

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.
Direktlänk till handlingarna: http://pexa.se/aktieagare/handlingar/

PExAs årsstämma
Aktieägarna i PExA AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 28 maj 2020 kl. 10.00 i BIOTECH CENTER, Arvid Wallgrens backe 20, Göteborg.
Med anledning av den fortsatta spridningen av Coronaviruset kommer vi i år, som en försiktighetsåtgärd, inte erbjuda förtäring eller mingel i anslutning till stämman. Aktieägare som uppvisar minsta sjukdomssymptom, har närstående som är sjuka, har vistats utomlands under de senaste två veckorna inför stämman eller tillhör en riskgrupp bör inte deltaga utan kan med fördel rösta via ombud. Vad som angetts ovan gäller även för eventuellt juridiskt/ekonomiskt biträde. Bolagets ambition, vid tidpunkten för publicering av kallelsen, är att göra stämman så kort och effektiv som möjligt.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 maj 2020, och
• anmäla sig till bolaget senast måndagen den 25 maj 2020 skriftligen till PExA AB, Arvid Wallgrens Backe 20 i Göteborg. Anmälan kan också göras per telefon +46 723 92 30 30 eller per e-post till info@pexa.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Göteborg i april 2020
PExA AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.0, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExA 2.0 används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 25 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar