Handlingar inför årsstämman tillgängliga

Report this content

PExA AB (”PExA”) meddelar idag att bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021 och övriga handlingar inför årsstämman den 20 maj 2022, från och med idag hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.pexa.se). Handlingarna kan även beställas från bolaget (se adress nedan).

PExAs årsstämma 20 maj 2022

Årsstämman kommer att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum vid årsstämman. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som årsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställd.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.pexa.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Direktlänk till handlingarna: https://pexa.se/aktieagare/handlingar/

Förhandsröstning
§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.pexa.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar förhandsrösta genom ombud kommer även att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Det ifyllda formuläret måste vara PExA tillhanda senast torsdagen den 19 maj 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: PExA AB (publ) Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@pexa.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Göteborg i april 2022

PExA AB (publ)

STYRELSEN

Tomas Gustafsson, VD. Telefon:  070-583 08 55 E-post: info@pexa.se