Handlingar och årsredovisning inför årsstämman tillgängliga

Report this content

PExA AB meddelar idag att bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2018 och övriga handlingar inför årsstämman från och med idag hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.pexa.se). Handlingarna kan även beställas från bolaget (se adress nedan).

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Direktlänk till handlingarna: http://pexa.se/aktieagare/handlingar/

PExAs årsstämma
Aktieägarna i PExA AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 29 maj 2019 kl. 10.00 i Wallenbergs konferenscenter, Medicinaregatan 20, Göteborg.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 23 maj 2019, och
• anmäla sig till bolaget senast fredagen den 24 maj 2019 skriftligen till PExA AB, Erik Dahlbergsgatan 11A, 411 26 Göteborg. Anmälan kan också göras per telefon +46 723 92 30 30 eller per e-post till info@pexa.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Göteborg i maj 2019
PExA AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.