Korrigering - PExA AB Delårsrapport jan-juni 2019

Report this content

Korrigering i kassaflödesanalysen avseende kolumnen för halvåret 2019.

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger rapport för första halvåret och andra kvartalet 2019.

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2019-01-01 – 2018-06-30)
• Nettoomsättningen uppgick till 833 444 SEK (1 040 176).
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 479 792 SEK (-2 908 076).
• Resultatet per aktie uppgick till -0,16 SEK (-0,32).
• Soliditeten uppgick till 87,4 % (92,0).

Andra kvartalet (2019-04-01 – 2019-06-30)
• Nettoomsättningen uppgick till 489 664 SEK (401 130).
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -996 727 SEK (-1 579 264).
• Resultatet per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,17).

Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 225 800 aktier per 2019-06-30 (9 225 800).
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.
Med ”Bolaget” eller ”PExA” avses PExA AB med organisationsnummer 556956-9246. Med ”Spotlight” avses Spotlight Stock Market.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2019
• PExA anordnade en internationell workshop tillsammans med Avdelningen för Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Göteborgs universitet i början av april. På workshopen, som sponsrades av Hjärt-Lung-fonden, deltog närmare 50 forskare, läkare och sköterskor från Europa som presenterade nya och preliminära forskningsresultat inom en rad olika lungsjukdomar.
• PExA kallar till årsstämma. Fullständig kallelse med föreslagna beslut finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.pexa.se).
• PExA inbjuds till ett brittiskt nätverksmöte som syftar till att utveckla interdisciplinära partnerskap och samarbeten för att ta fram nya diagnostiska tester för personer med astma. PExA inbjöds som enda utländska företag att presentera sin teknologi och hur den kan bidra till utvecklingen av nya diagnostiska metoder och verktyg för astma.
• PExA publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.pexa.se).
• PExA håller årsstämma. Kommuniké med en sammanfattning av fastställda beslut finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.pexa.se).
• PExA meddelar den 15 maj att en hyreskund i Tyskland köper instrument av Bolaget. Ordervärdet är cirka 140 000 SEK.
• PExA meddelar den 16 maj att nya resultat med PExAs metod presenteras i USA. Ett abstract baserat på Bolagets metod har godkänts för presentation vid American Thoracic Society International Conference mellan 17–22 maj 2019. Konferensen samlar cirka 15 000 deltagare och är världens näst största inom luftvägar och associerade lungsjukdomar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• PExA meddelar den 2 juli att ett av världens största läkemedelsföretag har köpt ett PExA 2.0-instrument. Forskningsinstrumentet ska användas för utvärdering kring teknikens potential. Leverans av systemet är beräknad under tredje kvartalet 2019. Ordervärdet uppgår till cirka 350 000 SEK.

VD Erik Ekbo kommenterar
Det första halvåret 2019 och årets andra kvartal har nu avslutats. Det har i vanlig ordning varit ett kvartal med en intensiv aktivitetsnivå men något vi särskilt har kunnat notera, specifikt i vårt kommersiella arbete, är att vi under den tiden upplevt ett ökat intresse för vår teknologi från såväl internationella läkemedelsbolag som CRO’s (kontrakts-forskningsföretag). Det tar alltid lång tid att väcka intresse för fundamentalt nya metoder som syftar till att studera olika sjukdomstillstånd. Allt fler läkemedelsföretag, inom lungsjukdomsområdet, har dock kommit till insikter om nödvändigheten att hitta biomarkörer för olika sjukdomstillstånd, om man med framgång ska kunna utveckla effektiva behandlingskoncept. För att hitta biomarkörer måste man ha tillgång till en effektiv och tillförlitlig metod för insamling av biomaterial från utandningsluften och den tekniken har PExA. Under sekretessavtal har vi som resultat av detta ökade intresse inlett diskussioner med några av dessa aktörer.
Strax efter utgången av det andra kvartalet, såldes ett PExA 2.0-system till ett stort globalt verksamt läkemedelsföretag. Eftersom det är den första gången ett kommersiellt läkemedelsföretag köper bolagets instrument, är detta en milstolpe i PExAs utveckling. Läkemedelsbranschen och CRO’s representerar en strategiskt viktig marknad med stor potential. Härutöver har dessutom tyska Fraunhofer ITEM, som hyrt ett PExA 2.0-system i ett drygt år, valt att köpa loss instrumentet.
Ett av de viktigaste fokusområdena i vår verksamhet är fortsatt metodutveckling, inte minst strategiska investeringar i utveckling av biokemiska analysmetoder, där vi på ett systematiskt sätt undersöker och utvärderar metoder som gör det möjligt att analysera det molekylära innehållet i PEx-proverna. Tydligt är att PEx-prover innehåller ett stort antal mycket intressanta biomolekyler för forskningen och genom att validera och dokumentera analysmetoder för PEx-provet blir vår produkt mer komplett och därmed betydligt mer eftertraktad och värdefull. Inom forskningsområdet var det glädjande att studieresultat från nederländska University Medical Center Groningen, där vår metod har använts för att studera de små luftvägarna hos astmatiker, i maj presenterades på American Thoracic Society International Conference i Dallas, USA.
Sammanfattningsvis befinner vi oss i en mycket spännande utvecklingsperiod. Vårt forsknings- och utvecklingsarbete gör framsteg. Nya biokemiska analysmöjligheter börjar skönjas. På den kommersiella sidan av verksamheten ser vi ökande intresse för PExA och vår metod från såväl CRO’s som globala läkemedelsbolag.
Göteborg, 2019-08-29
Erik Ekbo

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar