PExA AB Bokslutskommuniké 1 jan - 31 dec 2017

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2017-01-01 – 2017-12-31) 

 •  Nettoomsättningen uppgick till 1 617 729 SEK (2 306 395).
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 490 758 SEK (-3 159 672).
 •  Resultatet per aktie uppgick till -0,60 SEK (-0,34) före utspädning och -0,58 SEK (-0,33) efter utspädning.
 •  Soliditeten uppgick till 91,8 % (86,8).

Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31) 

 •  Nettoomsättningen uppgick till 434 640 SEK (1 258 400).
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 601 292 SEK (-1 667 768).
 •  Resultatet per aktie uppgick till -0,17 SEK (-0,18) före utspädning och -0,17 SEK (-0,18) efter utspädning.

Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 225 800 aktier per 2017-12-31.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.
Med ”Bolaget” eller ”PExA” avses PExA AB med organisationsnummer 556956-9246.

Väsentliga händelser under 2017

Första kvartalet

 • PExA erhåller en order från en amerikansk federal myndighet värd cirka 450 000 SEK. Ordern är på ett komplett PExA 2.0-system och levererades under första kvartalet 2017.  

Andra kvartalet

 • Ett pilotprojekt vid Thoraxkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund inleds efter leverans av PExA 2.0.
 • PExA meddelar justerat förslag till styrelse i PExA. Styrelsen föreslår nyval av Jan Pilebjer som styreledamot vid årsstämma den 5 maj 2017 samtidigt som Klementina Österberg lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot i Bolaget.
 • PExA publicerar kommuniké från årsstämma, vilken hölls den 5 maj 2017. Kommuniké finns tillgänglig på PExAs (www.pexa.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.
 • PExA meddelar att ett konsortium bestående av befintliga delägare, inkluderat styrelseledamöter och ledning, har utökat sitt ägande i PExA genom att förvärva en tredjedel av GU Venture AB:s aktiepost. Transaktionen omfattar totalt 310 801 aktier, varav 14 000 A-aktier och 296 801 B-aktier, motsvarande cirka
  3 procent av kapitalet och av rösterna.

Tredje kvartalet

 • PExA erhåller i augusti 2017 en andra beställning från Thoraxkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund avseende PExA 2.0-systemet.
 • PExA meddelar att fem abstracts baserade på Bolagets metod har godkänts för muntlig presentation på världens största lung­­kongress med 25000 deltagare, ERS International Congress 2017 i Milano.
 • PExA meddelar att Bolagets metod nådde vetenskapliga framgångar under ERS International Congress i Milano, 9–13 september 2017. Forskarna bakom PExA tolkade det som rapporterades som ett genombrott för metoden bland forskare inom området.
 • PExA erhåller i slutet av september 2017 en order från ett ledande barnsjukhus i Finland. Affären innebär att kunden hyr ett komplett PExA 2.0-system under minst sex månader med start i oktober.

Fjärde kvartalet

 • PExA meddelar i början av oktober 2017 att Bolaget erhållit en order om tre PExA 2.0-system från Göteborgs universitet.
 • PExA meddelar att Bolaget rekryterat Jörgen Östling (PhD), senior forskare inom Life Science. Jörgen tillträder sin tjänst som ’Manager, Biochemical Analysis and Research’ med början i januari 2018. 
 • Bolaget rapporterar första ordern från Storbritannien. Ett komplett PExA 2.0-system beställs av ett ledande universitets­sjukhus i England. Affären innebär att kunden hyr ett komplett system under minst sex månader med start i början av 2018.  

Övriga händelser under 2017

 • Den andra internationella konferensen om PExAs metod och sjukdomar i de små luftvägarna hålls i januari 2017 med närmare 100 deltagare från ledande europeiska forskningsinstitutioner och globala läkemedelsbolag.
   
 • I september deltog internationellt tongivande forskare i ett satellitmöte om nya och framtida forskningsrön baserade på PExAs metod, i anslutning till världens största lungkongress, ERS International Congress, Milano.

 • PExA meddelar att en internationell arbetsgrupp inom ERS (European Respiratory Society), har utvecklat nya rekommendationer för tillämpning av mätprocedurer för biomarkörer i utandningsluft, som syftar till att standardisera metoder och uppnå mer jämförbara data för användning i klinisk praxis. Rapporten fokuserar på fyra olika metoder varav PExAs metod är en av dessa.

 • PExA presenterar sin teknologi och metod för insamling av material från utandningsluften, för forskare inom ett för Bolaget nytt område: intensivvården i samband med ett exklusivt internationellt forskarmöte i Portugal.

 • PExA lämnar in slutrapport till Europeiska kommissionen avseende Bolagets Fas 1-förstudie. Att PExA har avrapporterat en väl genomförd förstudie, enligt Fas 1, ger möjlighet att ansöka om stöd för nästa fas, Fas 2, själva forsknings- och utvecklingsprogrammet 

 • PExA medverkar i juli på mötet ”New collaboration opportunities to develop low cost diagnostic tools in asthma” som arrangerades i London. Mötet syftade bland annat till att få prioritet inom NHS, National Health Service, för satsningar på astmabiomarkörer för förbättrad diagnostik.

 • PExA meddelar i december att forskare vid Göteborgs universitet har använt PExAs metod och påvisat metadon i utandningsluften. Resultaten indikerar att analys av partiklar i utandningsluft kan vara ett möjligt sätt att mäta upptagen dos av droger och mediciner.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • PExA erhåller ett så kallat ”Notice of Allowance” från det amerikanska patentverket, United States Patent and Trademark Office, om att patentansökan avseende Bolagets teknologi för insamling av partiklar i utandningsluft kommer att godkännas i USA. Godkännandet ger ett starkt skydd för bolagets grundteknologi, som möjliggör icke-invasiv insamling av biologiskt material från de små luftvägarna i syfte att studera lungsjukdomar. 

Övriga händelser efter periodens utgång

 • Tre av de sju PExA 2.0 system som bolaget tecknade order om under 2017, har enligt önskemål levererats till kund under första kvartalet av 2018, ett till England och två till Göteborgs Universitet. 

VD Erik Ekbo kommenterar

Vi har precis avslutat ett händelserikt och utvecklande verksamhetsår för PExA som resulterat i ett antal viktiga beställningar av PExA 2.0, däribland från ett barnsjukhus i Finland och en amerikansk federal myndighet. Härutöver har vi dessutom erhållit en uppföljningsorder från Thoraxkliniken i Lund. Det är också mycket glädjande att vi under året fått vår första order från Storbritannien då detta är en strategiskt viktig marknad för oss och där astma och lungsjukdomar representerar ett stort hälsoproblem. I början av det fjärde kvartalet erhöll vi en större order från Göteborgs universitet om tre PExA 2.0-system. Instrumenten ska primärt användas som en del i det världsunika forskningsprojektet SCAPIS, Swedish Cardio Pulmonary bioImage Study. Studien pågår vid ett antal universitetssjukhus i Sverige och har som övergripande målsättning att hitta metoder för en förbättrad riskbedömning för hjärt- och lungsjukdomar.

I september 2017 nådde vår forskningsmetod vetenskapliga framgångar under världens största lungkongress, ERS. Forskare från AstraZeneca och Göteborgs universitet rapporterade att de lyckats detektera och med stor reproducerbarhet kvantifiera över 145 proteiner i PEx prover från enskilda individer. Vidare kunde man visa att många av dessa proteiner har viktiga funktioner inom immunförsvaret och skydd mot bland annat oxidativ stress. Detta visar på att PEx prover bär på biologiskt relevant information och därmed förmodas kunna bana väg för upptäckter som kan leda till nya och förbättrade mediciner och diagnostik inom bland annat astma och KOL.

I december 2017 kunde vi meddela om ytterligare ett intressant studieresultat där forskare vid Göteborgs Universitet för första gången lyckats detektera och samtidigt kvantifiera en läkemedelssubstans i PEx prover från de nedre delarna av lungan. Dessa resultat är mycket intressanta eftersom bland annat läkemedelsbolag, som utvecklar mediciner för respiratoriska sjukdomar, har ett mycket stort behov av att på ett enkelt sätt kunna mäta hur mycket av den intagna läkemedelssubstansen som når fram till lungvävnaden. Att vår metod framgångsrikt används av forskare är mycket glädjande och jag bedömer att vi nu står inför en spännande utveckling.

Vägen Framåt

När vi påbörjade den internationella lanseringen av PExA, uppmuntrade av de goda resultat som uppnåtts i olika forsknings­­projekt från Arbets- och Miljö-Medicin, AMM, Sahlgrenska Akademin och ett flertal andra forsknings­institutioner, gjorde vi bedömningen att vägen framåt i första hand skulle involvera förfining av PExA instrumentet samt vidareutveckling av de analysmetoder som tidigare använts för att studera de lungspecifika proteinerna som det finns relativt mycket av i PEx-prover. Efter många möten med ledande forskningsinstitutioner i Europa, har det framkommit att det finns en stor efterfrågan av en icke-invasiv metod för att samla biologiskt material från de nedre luftvägarna. Samtidigt ställs vi ofta inför frågor om vilka biomolekyler, utöver de mest förekommande proteinerna, man kan identifiera i provet och i så fall med vilka analysmetoder. Ett normalt PEx-prov som kommer med utandningsluften innehåller av naturliga skäl relativt lite biomaterial. Detta gör att många av de biologiskt intressanta proteinerna som finns i våra celler och kroppsvätskor, förekommer i låga koncentrationer i PEx-prover och utgör en utmaning vad gäller biokemiska analysmetoder. Det ska i sammanhanget poängteras att i jämförelse med blodprover är vårt lungspecifika PEx-prov unikt då blodet inte på samma sätt speglar vad som sker i lungan.

Det har också tydligt framgått i våra kundmöten att den närmast jämförbara metoden, bronksköljning, inte är ett alternativ för insamling av material från de nedre luftvägarna. Man menar att det är för svårt att rekrytera forsknings­patienter samt att metoden är för kostsam men framförallt så vill man inte utsätta sina patienter för den hälsorisk som bronksköljning innebär. Därför ser man mycket positivt på vår icke-invasiva metod.

Som nämnts ovan, kunde forskare under ERS presentera att man i en studie framgångsrikt lyckats kvantifiera 145 proteiner i PEx-prover från enskilda individer. Den framgången banar väg för helt nya möjligheter med vår teknologi. Jörgen Östling, en av forskarna vid AstraZeneca som var starkt bidragande i detta banbrytande analysarbete, har nu rekryterats till PExA för att leda arbetet vad gäller identifiering och validering av nya plattformar för biokemisk analys av PEx-prover.

Med ny spetskompetens i bolaget innebär det att vi nu, på egen hand och i samarbete med kunder, kommer intensifiera arbetet med att identifiera och validera nya metoder som gör det möjligt att mäta betydligt fler och mer intressanta biomolekyler i PEx-prover. För varje nytt exempel på hur man kan studera biomaterialet ökar möjligheterna med vår teknologi och hjälper oss att attrahera nya användare av PExA 2.0 inom akademi och läkemedelsbolag.

Göteborg, 2018-02-27

Erik Ekbo

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018.

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

Om oss

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster

Prenumerera