PExA AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed halvårsrapport för det första halvåret och andra kvartalet 2018.

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2018-01-01 – 2018-06-30) 

 •  Nettoomsättningen uppgick till 1 040 176 SEK (848 088).
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 908 076 SEK (-2 909 286).
 •  Resultatet per aktie uppgick till -0,32 SEK (-0,32) före utspädning och -0,31 SEK (-0,31) efter utspädning.
 •  Soliditeten uppgick till 92,0 % (95,0).

Andra kvartalet (2018-04-01 – 2018-06-30) 

 •  Nettoomsättningen uppgick till 401 130 SEK (15 800).
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 579 264 SEK (-1 653 153).
 •  Resultatet per aktie uppgick till -0,17 SEK (-0,18) före utspädning och -0,17 SEK (-0,18) efter utspädning.

Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 225 800 aktier per 2018-06-30.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.
Med ”Bolaget” eller ”PExA” avses PExA AB med organisationsnummer 556956-9246. Med ”Spotlight” avses Spotlight Stock Market.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2018

 •  Bolaget rapporterar att ett av Finlands största barn- och ungdomssjukhus i Helsingfors, som under sex månader hyrt ett komplett PExA 2.0-system, fattat beslut om att köpa loss instrumentet. 
 •  PExA tillgängliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2017 samt övriga handlingar inför årsstämman. Årsredovisningen och övriga handlingar hålls tillgängliga på Bolagets hemsida (www.pexa.se) samt på Bolagets kontor (Erik Dahlbergsgatan 11A, 411 26 Göteborg).
 •  PExA meddelar i början av maj att Bolaget ingått avtal med Institutet för folkhälsa vid Århus Universitet i Danmark. Ordern avser ett komplett PExA 2.0-system som ska användas för forskning inom arbets- och miljörelaterade lungsjukdomar.
 •  I slutet av maj håller PExA årsstämma. Kommuniké med sammanfattning av fattade beslut finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.pexa.se) och Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com).

 •  PExA inleder i juni 2018 samarbete med TATAA Biocenter AB med målsättningen att utveckla analysmetoder som möjliggör att nya typer av biomarkörer kan upptäckas med PExAs teknologi.

Övriga händelser under det andra kvartalet 2018

 •  PExAs upphovsman, Professor Anna-Carin Olin och Jörgen Östling, expert/forskare inom proteomik, presenterade Bolagets metod vid ett seminarium, arrangerat av MedTech West, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.  
 •  PExA presenterar en poster vid det vetenskapliga LURN-mötet i Ystad 12-13 april 2018. Postern beskriver resultat från en proteomics-baserad analys av PEx-prover.
   
 •  PExA medverkar under Vitalis som är Nordens ledande konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. Konferensen pågår 24-26 april vid Svenska Mässan i Göteborg. Bolaget deltar tillsammans med en av sina tekniska underleverantörer, Etteplan Sweden AB.

VD Erik Ekbo kommenterar

PExA har tagit flera viktiga kliv framåt under det andra kvartalet 2018 och jag skulle vilja sammanfatta några av kvartalets viktigaste händelser och blicka framåt för bolagets räkning.

Som tidigare kommunicerats kunde vi i april meddela att vår kund i Finland fattat beslut om att köpa loss det instrument som kunden under sex månader har hyrt. Vår finska kund använder instrumentet för att undersöka barn, vilket inte gjorts tidigare, och initiala tester visade på att det fungerade alldeles utmärkt. Barnen kunde andas ut i instrumentet och viktig information om deras hälsotillstånd samlades in. Detta är ytterligare ett bevis för att vår metod och vårt instrument fyller en viktig funktion på sjukhus och det är en klar indikation på förtroendet för vårt PExA 2.0-system. I slutet av april medverkade vi tillsammans med vår tekniska underleverantör Etteplan vid Vitalis konferens kring eHälsa. Vitalis, som är Nordens ledande konferens inom området eHälsa och framtidens vård & omsorg, var ett lysande tillfälle för oss att presentera PExA 2.0-systemet och knyta viktiga kontakter för framtiden. Ytterligare medverkan och presentationer under april månad gjordes vid ett seminarium anordnat av MedTech West vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg samt vid det vetenskapliga LURN-mötet i Ystad. Därtill har PExAs upphovsman, Professor Anna-Carin Olin presenterat aktuella forskningsresultat framtagna med PExAs metod vid den årliga Europeiska allergikonferensen i München i juni. Sessionen handlade om hur man kan undersöka engagemang av små luftvägar vid astma. Då det tidigare saknats enkla metoder att få tillgång till material från små luftvägar var PExAs metod att identifiera potentiella biomarkörer i utandningsluft ett uppskattat nytillskott.

I början av maj publicerade vi nyheten om att vi mottagit vår första order från Danmark. Ordern avser ett komplett PExA 2.0-system som ska användas för forskning inom arbets- och miljörelaterade lungsjukdomar av Institutet för folkhälsa vid Århus Universitet. Vi ser fram emot att genomföra vår första installation i Danmark och succesivt få de spridningseffekter till andra potentiella kunder en pionjär genererar, framförallt genom att de kommer presentera sin PExA-relaterade forskning på inhemska danska kongresser och därigenom öka intresset för vår teknologi i landet.

Vår teknologi för att samla biologiskt material från de minsta luftvägarna som tidigare varit oåtkomliga kan via analys möjliggöra identifiering av biomarkörer för olika lungsjukdomar på ett tidigt stadium. I slutet av det andra kvartalet 2018 ingick vi ett samarbete med TATAA Biocenter AB, vilket är en av Europas ledande leverantör av molekylära analyser med fokus på ultrakänsliga och pålitliga mätningar av nukleinsyror. TATAA Biocenter AB utvecklar kompletta analysflöden, från provinsamling och extraktion till analys och databehandling och deras teknik används på olika håll inom den medicinska industrin i utvecklingen av nya innovativa och individanpassade läkemedel. Tillsammans med TATAA Biocenter AB kommer vi genomföra ett projekt med målsättningen att utveckla nya specialanpassade metoder för analys av en ny typ av biomarkörer som av medicinforskare anses ha stor potential.

Liksom tidigare år kommer vi i samband med världens största lungkongress, ERS International Congress, Paris den 15-19 september 2018, arrangera ett separat möte med deltagande från internationellt framstående lungforskare och läkemedelsbolag. Mötet är strategiskt viktigt för bolaget och leds av professor Anna-Carin Olin, forskaren bakom PExAs teknik och instrument samt en av företagets grundare. Fokus kommer vara kring nya forsknings­resultat med PExAs metod och våra kunder kommer på mötet att dela med sig av sina framsteg. Det blir också ett mycket bra tillfälle att knyta till oss presumtiva kunder och presentera bolagets produkt, PExA 2.0. Vi avser att återkomma med mer information kring ERS-kongressen längre fram.  

Det är lätt att ta andningen för givet men lungan är ett viktigt organ som är sårbart för luftburna infektioner och skador. Lungsjukdomar utgör ett globalt växande allvarligt problem och tyvärr måste vi acceptera att det idag inte finns några bra metoder inom lungdiagnostik. Vi tror att vår teknologi på sikt kommer kunna göra stor skillnad inom lunghälsovården, för människor och samhället.

Jag vill rikta ett stort tack till alla er som följer vår resa och ser med spänning fram emot vad resten av året har att erbjuda.

Göteborg, 2018-08-28          

Erik Ekbo

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster

Prenumerera

Dokument & länkar