PExA AB Delårsrapport jan-mars 2019

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2019.

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2019-01-01 – 2019-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 343 779 SEK (639 046).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 516 935 SEK (-1 328 812).
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,06 SEK (-0,14)

Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 225 800 aktier per 2019-03-31.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.
Med ”Bolaget” eller ”PExA” avses PExA AB med organisationsnummer 556956-9246. Med ”Spotlight” avses Spotlight Stock Market.

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2019

 • PExA utses till vinnare av “Carcinogenic Exposure Meter QuickFire Challenge”, arrangerad av Johnson & Johnson Innovation - JLABS, the Lung Cancer Initiative (LCI) at Johnson & Johnson och Janssen Research & Development, LLC. Priset mottas vid en ceremoni i Göteborg i februari 2019.
 • University of Manchester beslutar att köpa loss det PExA 2.0-instrument som hyrts för utvärdering under en period. Universitetet avser att använda PExA-instrumentet i sin forskning som syftar till att utveckla mer effektiva behandlingsmetoder av vanliga luftvägssjukdomar såsom astma och KOL.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • PExA anordnar en internationell workshop tillsammans med Avdelningen för Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Göteborgs universitet. På workshopen, som sponsrades av Hjärt-Lung-fonden, deltog närmare 50 forskare, läkare och sköterskor från Europa som presenterade nya och preliminära forskningsresultat inom en rad olika lungsjukdomar.
 • PExA kallar till årsstämma. Fullständig kallelse med föreslagna beslut finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.pexa.se).
 • PExA inbjuds till ett brittiskt nätverksmöte som syftar till att utveckla interdisciplinära partnerskap och samarbeten för att ta fram nya diagnostiska tester för personer med astma. PExA inbjöds som enda utländska företag att presentera sin teknologi och hur den kan bidra till utvecklingen av nya diagnostiska metoder och verktyg för astma.
 • PExA publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.pexa.se).
 • PExA meddelar att Fraunhofer ITEM som hyrt ett PExA 2.0-system i ett drygt år köper loss instrumentet.

Övriga händelser efter periodens utgång

 • PExA meddelar att nya resultat med PExAs metod presenteras vid American Thoracic Society (ATS) i USA den 17-22 maj 2019. Forskare från Nederländska University Medical Center Groningen visar bland annat på signifikanta skillnader i PExA-partikelmassa hos friska individer jämfört med astmatiker och individer med kliniskt återfall i astma. ATS är världens näst största lungkongress med cirka 15 000 deltagare.

VD Erik Ekbo kommenterar
Årets första kvartal har varit framgångsrikt för PExA och den enskilt största händelsen var givetvis att vi i februari utsågs till vinnare av “Carcinogenic Exposure Meter QuickFire Challenge”, en global utmaning anordnad av världens största koncern inom läkemedel och medicinteknik, Johnson & Johnson (JnJ). Innovatörer från hela världen inbjöds att utveckla nya lösningar att mäta de skador som uppkommer då man exponeras för tobaksrök och cancer utvecklas, med målsättningen att minska tobaksanvändningen och motivera rökare att sluta. Detta är ett starkt erkännande av vår teknologi och dess potential och denna framgång har lett till att vi får tillgång till JnJ’s globala entreprenörsnätverk. Genom detta nätverk får vi kontakt med ledande forskargrupper globalt. Det känns mycket spännande att titta framåt på de möjligheter som kan öppna sig för PExA.

”Är det mer sannolikt att rökare slutar när de kan mäta den skada de orsakar kroppen?”

Om vi för ett ögonblick stannar upp och ägnar några rader om hur man mäter risker för att utveckla sjukdom. Idag används till exempel kolesterol eller högt blodtryck i sjukvården för att bedöma risk för att utveckla hjärt-kärl sjukdomar, såsom hjärtinfarkt och stroke. Inom lungcancer finns inget motsvarande. Tänk om vi i framtiden, i ett PEx-prov, även kunde mäta markörer som indikerar risk för lungcancer? Rökning är den främsta riskfaktorn för lungcancer och trots varningstexter såsom ”Rökning dödar” på tobaksförpackningar, väljer ungdomar över hela världen att börja med rökning som förväntas leda till en miljard dödsfall under detta århundrade. JnJ’s vision för ”World Without Disease” handlar om att förhindra att sjukdom uppstår, hämma sjukdomsprocessen samt att kunna diagnosticera i ett tidigt skede för effektiv behandling. I JnJ’s utmaning frågade man sig ifall det är mer sannolikt att rökare slutar om de kan mäta den skada de orsakar kroppen, och i den kontexten valdes PExA ut bland de 23 bidragen från 17 länder.

Under det första kvartalet har vi också sålt ett PExA 2.0-system till University of Manchester som dessförinnan under en testperiod hyrt systemet. Universitetet avser att använda PExA-instrumentet i sin forskning som syftar till att utveckla mer effektiva behandlingsmetoder av vanliga luftvägssjukdomar såsom astma och KOL. Universitet i Manchester är ett av flera universitet som under de senaste åren har sett potentialen i vårt instrument. I dagsläget pågår cirka 15 kliniska studier med PExA 2.0 på människor inom olika indikationsområden såsom lungcancer, KOL och astma, som förväntas avslutas under 2019-2021. Resultaten från dessa studier kommer att fungera som referensmaterial och vara en viktig del i vårt fortsatta försäljningsarbete.
Vi har nära kontakt med våra kunder och träffar dem årligen på olika seminarium och evenemang. I april 2019 genomförde vi en mycket uppskattad internationell workshop tillsammans med Avdelningen för Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Göteborgs Universitet. Workshopen sponsrades av Hjärt-Lung-Fonden och samlade närmare 50 forskare, läkare och sköterskor från Europa. Våra användare kommer att leda utvecklingen mot såväl ny diagnostik som mer effektiva behandlingsmetoder och workshopen stimulerade erfarenhetsutbyten och nya forskningssamarbeten där vårt instrument kommer att kunna spela en nyckelroll.

Ytterligare ett bevis på att kännedomen om PExA och vår teknologi ökar globalt är att vi som enda utländska företag inbjöds att presentera vår teknologi och hur den kan bidra till utvecklingen av nya diagnostiska metoder och verktyg för astma vid Asthma UK och Innovate UK:s nätverksmöte i maj 2019. Vi fick möjligheten att presentera för ett 60-tal lungläkare och forskare med särskilt intresse för astmadiagnostik från ledande sjukhus, forskningsinstitut samt medicinteknisk industri. Vårt instrument finns redan på ledande universitet i Storbritannien och vår metod har potential att fundamentalt ändra på hur olika lungsjukdomar upptäcks och behandlas. I maj månad har PExAs metod även blivit exponerad vid en stor internationell lungkongress i USA. Forskare från Nederländska University Medical Center Groningen presenterade bland annat signifikanta skillnader i PExA-partikelmassa hos friska individer jämfört med astmatiker och individer med kliniskt återfall i astma.

Detta har varit ett av de enskilt viktigaste kvartalen i PExAs historia. Vi har fått bekräftelse från världens största koncern inom läkemedel och medicinteknik samt inbjudits till ett globalt nätverk där vi nu för mycket spännande diskussioner. Dessa diskussioner kan komma att leda till möjligheter som lyfter PExA till nästa nivå. Vi har en spännande tid framför oss.

Göteborg, 2019-05-28

Erik Ekbo

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar