PExA AB Delårsrapport jan-sept 2019

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger rapport för årets första nio månader 2019

Sammanfattning av delårsrapport

Tredje kvartalet (2019-07-01 – 2019-09-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 383 381 SEK (420 600).
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 672 320 SEK (-1 432 946).
• Resultatet per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,16).

Nio månader (2019-01-01 – 2019-09-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 1 216 824 SEK (1 460 777).
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 152 113 SEK (-4 341 021).
• Resultatet per aktie uppgick till -0,34 SEK (-0,47).
• Soliditeten uppgick till 86,2 % (90,5).

Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 225 800 aktier per 2019-09-30 (9 225 800).

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.
Med ”Bolaget” eller ”PExA” avses PExA AB med organisationsnummer 556956-9246. Med ”Spotlight” avses Spotlight Stock Market.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2019

• PExA meddelar den 2 juli att ett av världens största läkemedelsföretag har köpt ett PExA 2.0-instrument. Forskningsinstrumentet ska användas för utvärdering kring teknikens potential. Leverans av systemet är beräknad under tredje kvartalet 2019. Ordervärdet uppgår till cirka 350 000 kr.
• PExA arrangerar ett forskningsmöte i samband med världens största lungkongress, den årligen återkommande European Respiratory Society (ERS) International Congress i Madrid. Under forskningsmötet presenteras senaste resultat från forskning genomfört av PExAs kunder.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• PExA meddelar den 2 oktober att Bolaget ingått avtal om forskningssamarbete med Göteborgs Universitet och Janssen Research & Development, ett läkemedelsbolag inom den globala hälsovårdskoncernen Johnson & Johnson. Som en del av samarbetet kommer Janssen att finansiera ett utvecklingsarbete, baserat på kliniska PEx-prover, för att identifiera kategorier av biomarkörer som potentiellt kan upptäcka cancerframkallande skador till följd av tobaksexponering.
• PExA meddelar den 18 oktober att forskare vid Umeå Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har publicerat en studie där tre olika metoder att få ett biologiskt prov från luftvägarna har jämförts. Jämförelsen påvisar fördelar för PExAs metod jämfört med lungsköljning.
• PExA meddelar den 23 oktober att en studie påvisar potentiellt nytt användningsområde för PExAs teknologi efter lungtransplantation. Forskare vid Thoraxkliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund har publicerat resultat från en studie där man använt ett PExA 2.0-system anpassat till mekanisk ventilation, respirator, på patienter som genomgått lungtransplantation. Avvikande partikelflödesprofiler från luftvägarna mätt med PExAs teknologi noterades hos de transplanterade patienter som utvecklade primär graftdysfunktion (PGD), vilket potentiellt möjliggör tidig detektion.

VD Erik Ekbo har ordet
När det nu blivit dags att summera årets tredje kvartal kan jag konstatera att det inte råder någon tvekan om att 2019 hittills varit ett av de mest spännande åren i Bolagets historia. Av 23 bidrag från hela världen utsågs PExA tidigare i år till ensam segrare i en tävling som utlysts av Johnson & Johnson. Efter vinsten har fördjupade diskussioner mynnat ut i ett samarbetsavtal med Janssen Research & Development, Johnson & Johnsons dedikerade läkemedelsbolag. Tillsammans ska vi undersöka möjligheterna att använda PExAs metod för att identifiera potentiella biomarkörer som kan avslöja kritiska förändringar vilka kan leda till lungcancer. Detta samarbete är en av våra absolut viktigaste milstolpar hittills och om projektet faller väl ut kan det möjliggöra en helt ny angreppsmetod mot lungcancer.

I slutet av september deltog PExA vid den årliga European Respiratory Society (ERS) International Congress i Madrid, en konferens som samlar världens främsta lungforskare samt läkemedelsbolag. Konferensen, som är världens största lungkongress, besöks varje år av de flesta av våra befintliga och potentiella kunder. Precis som under tidigare år arrangerade vi ett mycket uppskattat och givande forskningsmöte i samband med konferensen där akademiska grupper gavs möjlighet att presentera sina forskningsresultat där PExAs metod använts. Det är glädjande att allt större fokus ges åt frågor kring utvecklingen av biokemiska analysmetoder och de möjligheter till förbättrad individbaserad diagnostik och behandling som detta genererar.

För att möjliggöra utveckling av kliniska tillämpningar behöver det också genereras mer forskningsresultat baserade på PExAs metod. Därför är det viktigt för att oss att rikta marknadsföringen av vårt instrument gentemot forskare. Resultatet av forskningen publiceras sedan av oberoende forskare i vetenskapliga tidskrifter. Detta bidrar inte enbart till att utveckla och validera PExAs metod utan utgör alltså även en viktig del i vår marknadsföringsstrategi. Därför var det särskilt glädjande för oss när vi i oktober kunde meddela att forskare vid Thoraxkliniken på Skånes universitetssjukhus har publicerat resultat från en studie på lungtransplanterade patienter. Vår teknologi möjliggjorde att forskarna kunde upptäckte avvikande partikelflödesprofiler från luftvägarna hos de patienter som utvecklade symptom på akuta lungskador. I förlängningen kan detta leda till att patienter som genomgått lungtransplantationer tidigare kan få diagnos på att allt inte står rätt till och då även kan behandlas tidigare – vilket i sin tur kan minska dödlighet samt sjuklighet för den här patientkategorin. Det är extra glädjande att SVT i september sände ett avsnitt av Vetenskapens Värld där forskning och teknikutveckling för transplantation av organ presenteras. Ett kortare avsnitt visar hur forskarna med PExAs instrument samlar in biomaterial från utandningsluften i syfte att finna biomarkörer, som kan ge tidig vägledning om huruvida de transplanterade lungorna accepteras väl av mottagarkroppen. Just denna indikation är ett av de intressantaste fynden hittills för PExA. Vår teknologi utvärderas idag i uppföljningsstudier på transplantationscenter i Göteborg och i Lund och har förhoppningar om att vi nu har vår första kliniska applikation i sikte.

Jag konstaterar att PExA befinner sig i ett intressant skede och ser fram emot att få vara en del av PExAs fortsatta resa. Vi har inledningsvis talat om ett instrument för forskarvärlden, eftersom detta är första steget i valideringen av vår metod. Visionen har alltid varit att i ett andra steg utveckla produkter för användning i klinik och vi har på senaste tiden tagit viktiga steg mot vår långsiktiga vision. PExA-metoden har större potential än vi initialt räknade med och vi befinner oss i en unik position där vi kan ta tillvara vårt instruments kapacitet samt vidareutveckla vår verksamhet med produkter för analysmetoder och engångsartiklar, med visionen att ta fram kommersiella instrument anpassade för sjukvården.


Göteborg, 2019-10-31

Erik Ekbo

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar