• news.cision.com/
  • PExA/
  • PExA AB offentliggör teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO1 B

PExA AB offentliggör teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO1 B

Report this content

PExA AB (”PExA” eller ”Bolaget”) har idag, den 17 juni 2022, fastställt teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO1 B (”Teckningsoptionerna”). Teckningskursen uppgår till 0,53 SEK per varje ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna. Nyttjandeperioden pågår från och med den 20 juni 2022 till och med den 4 juli 2022.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B till en teckningskurs om 0,53 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer bolaget tillföras cirka 9,1 MSEK, före emissionskostnader. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt utnyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 4 juli 2022.

Villkor för Teckningsoptionerna

Villkor: Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.

Teckningskurs: 0,53 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Utnyttjandeperiod: 20 juni till och med 4 juli 2022.

För ytterligare frågor, kontakta:

Tomas Gustafsson, VD

Telefon: 070-583 08 55

E-post: info@pexa.se

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.
PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.