• news.cision.com/
  • PExA/
  • PExA beslutar om företrädesemission i syfte att finansiera fortsatt forskning och utveckling mot kliniska applikationer

PExA beslutar om företrädesemission i syfte att finansiera fortsatt forskning och utveckling mot kliniska applikationer

Report this content

Styrelsen i PExA AB (”PExA”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman, beslutat om genomförande av en företrädesemission av aktier vilken kan tillföra bolaget högst cirka 17 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten ges möjlighet att delta. Kapitalet är främst avsett att finansiera en fortsatt utbyggnad av marknaden, forskning och utveckling i syfte att få fram breddade analysmetoder, utveckling av ett antal viktiga engångskomponenter och att fortsatt medverka till att initiera studier som syftar till att verifiera PExA-metodens direkta kliniska användbarhet. Inför företrädesemissionen har befintliga aktieägare samt externa parter ingått avtal om teckningsförbindelser om totalt cirka 7,2 MSEK. Härutöver har PExA avtalat om garantiteckningar (top-down, med en premie om tio procent) med externa parter om totalt cirka 5,8 MSEK. Sammanlagt har PExA därmed erhållit teckningsförbindelser och garantiteckningar (top-down) motsvarande cirka 76 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängligt på bolagets (www.pexa.se), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor senast i samband med teckningstidens inledande. I samband med företrädesemissionen har styrelsen även beslutat att ingå avtal med Sedermera Fondkommission om att återuppta likviditetsgarantin för bolagets aktie på Spotlight Stock Market.

Erik Ekbo, VD för PExA, kommenterar:
”Vi har inledningsvis talat om ett instrument för forskarvärlden, eftersom detta är första steget i valideringen av vårt instrument. Visionen har alltid varit att i ett andra steg utveckla produkter för användning i kliniska applikationer och vi har på senaste tiden tagit viktiga steg mot vår långsiktiga vision. Vi befinner oss i en unik position att ta tillvara vårt instruments kapacitet samt vidareutveckla vår verksamhet med produkter för analysmetoder och engångsartiklar. Vi vill göra strategiska investeringar för utökade användningsområden, vilket vi bedömer kommer att leda till väsentligt fler affärsmöjligheter och på sikt ökad försäljning samt en snabbare väg för PExAs metod till kliniska applikationer, där en betydligt mer omfattande marknad väntar. Vi är väldigt glada över att ha identifierat de ovan beskrivna möjligheterna och planerar därför att genomföra en företrädesemission om cirka 17 MSEK i syfte att påskynda utvecklingen, bredda användningen av PExA-metoden och öka försäljningen av vår produkt.”

Motiv för nyemissionen
Mot bakgrund av att styrelsen identifierat ytterligare strategiska marknadsmöjligheter inom analysarbete och indikationen avstötningsreaktion (BOS) vid lungtransplantation samt att bolaget även utvecklar en engångskomponent för försäljning har styrelsen i PExA beslutat att, med stöd av bemyndigande från årsstämma, genomföra en företrädesemission av aktier. Emissionsvolymen uppgår till cirka 17 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,9 MSEK (inkl. garantiersättning). Det kapital PExA tillförs genom nyemissionen är främst avsett att finansiera en fortsatt utbyggnad av marknaden, forskning och utveckling i syfte att få fram breddade analysmetoder, utveckling av ett antal viktiga engångskomponenter och att fortsatt medverka till att initiera studier som syftar till att verifiera metodens direkta kliniska användbarhet. Genom fortsatt forskning och utveckling avser PExA att bli en internationellt ledande aktör inom området för insamling och analys av potentiella biomarkörer för lungsjukdomar. Förutsatt att aktuell företrädesemission fulltecknas är det styrelsens bedömning att kapitalet finansierar PExA i 18 månader och att bolaget då står i en position med bland annat utfall i pågående studie inom lungtransplantation, identifiering av en ny analysmetod samt att tillsammans med Janssen Research & Development, LLC ha slutfört en utvärdering av instrumentet.

Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid: 14-28 november 2019.
Teckningskurs: 2,10 SEK per B-aktie.
Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 8 072 575 B-aktier, motsvarande cirka 17 MSEK.
Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 8 november 2019 är registrerade som aktieägare i PExA AB äger företrädesrätt att teckna B-aktier i aktuell nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya B-aktier. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 november 2019. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 november 2019.
Antal aktier innan nyemission: 9 225 800 aktier (varav 432 900 A-aktier).
Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande*: Cirka 19,4 MSEK.
Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 7,2 MSEK och garantiteckning (top-down) om totalt cirka 5,8 MSEK, totalt motsvarande cirka 76 procent av emissionsvolymen.
Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 14-26 november 2019.
Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 14 november 2019 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av december 2019.
Utspädning: Vid fulltecknad nyemission ökar antalet B-aktier med 8 072 575 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 47 procent av kapital och cirka 38 procent av röster för befintliga aktieägare som inte tecknar B-aktier i nyemissionen.

*Pre money-värderingen baseras på teckningskursen, vilken grundas på PExAs genomsnittliga omsättningsviktade kurs under de senaste tio handelsdagarna inför beslut om nyemission, med en procentuell rabatt om cirka 30 procent.

Investerarträffar i samband med företrädesemissionen
I samband med företrädesemissionen kommer representanter för PExA att närvara vid investerarträffar för att informera om verksamheten och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. Se nedan för detaljer kring träffarna. För anmälan och ytterligare information om träffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10, eller e-post via event@sedermera.se.

• Sedermeradagen Stockholm den 18 november 2019 på At Six Hotel.
• Investerarlunch i Göteborg den 19 november 2019, kl. 11:30-13:00, på Elite Park Avenue Hotel.
• Investerarlunch i Malmö den 22 november 2019, kl. 11:30-13:00, på Malmö Börshus.

Likviditetsgaranti
PExA har ingått avtal med Sedermera Fondkommission om att återuppta likviditetsgarantin för bolagets aktie på Spotlight Stock Market. I sitt uppdrag som likviditetsgarant kommer Sedermera Fondkommission att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för PExAs aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln. Likviditetsgarantin påbörjas den 8 november 2019.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till PExA i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För mer information om aktuell företrädesemission, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 – 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2019.

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar