PExA erhåller Notice of Allowance avseende patent i USA

PExA AB (”PExA”) har fått ett förhandsbesked (ett så kallat ”Notice of Allowance”) från det amerikanska patentverket, United States Patent and Trademark Office, om att patentansökan avseende bolagets teknologi för insamling av partiklar i utandningsluft kommer att godkännas i USA. Godkännandet ger ett starkt skydd för bolagets grundteknologi, som möjliggör icke-invasiv insamling av biologiskt material från de små luftvägarna i syfte att studera lungsjukdomar.

Amerikanska patentverket har i ett Notice of Allowance meddelat att de avser godkänna PExAs patentansökan gällande bolagets grundteknologi, som möjliggör insamling av biologiskt material från de små luftvägarna i syfte att studera lungsjukdomar. När patentet är formellt godkänt blir det giltigt till och med oktober 2027.

VD Erik Ekbo kommenterar:
Ett godkännande av den amerikanska patentmyndigheten innebär att vår patentsituation väsentligen stärks till att nu även omfatta vår på sikt största och viktigaste marknad inom lungforskning.

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2018.

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

Om oss

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster

Prenumerera

Dokument & länkar