PExA förstärker med spetskompetens

PExA AB (”PExA”) som utvecklar och kommersialiserar ett forskningsinstrument som möjliggör icke-invasiv insamling av biologiskt material från de små luftvägarna i syfte att studera lung­sjukdomar, meddelar att bolaget rekryterat Jörgen Östling (PhD), senior forskare inom Life Science. Jörgen tillträder sin tjänst som ’Manager, Biochemical Analysis and Research’ med början den 15 januari 2018.

Jörgen Östling har en doktorsexamen inom mikrobiologi och har omfattande erfarenhet från proteomik och bioinformatik. Han har arbetat mer än 20 år i läkemedelsindustrin där han ägnat de senaste sex åren åt bland annat identifiering av biomarkörer för ’Precision Medicine’ inom luftvägssjukdomar som astma och KOL. Jörgen kommer närmast från AstraZeneca där han varit involverad i utveckling av metoder för biokemisk analys av PEx-prover.

Jörgen Östling kommenterar
”Då det inom respiratorisk forskning har saknats enkla och smärtfria metoder för insamling av biologiskt material som har sitt ursprung från den vävnad där sjukdoms­processen pågår, blev jag tidigt intresserad av PExAs icke-invasiva metod och dess möjligheter, både vad gäller grundforskning och klinisk tillämpning. En av flera intressanta aspekter av PExAs koncept är att det öppnar upp för utveckling av biomarkörer som förmår upptäcka luftvägssjukdomar i tidig fas och därmed underlättar utveckling av behandlingskoncept som inte bara lindrar symtom mer effektivt men som på sikt även kan komma att stoppa eller i bästa fall reversera sjukdoms­förlopp. Det är med ett brinnande intresse och stor glädje som jag ser fram emot mina uppdrag på PExA AB.”

VD Erik Ekbo kommenterar
”Vårt företag är i en spännande fas med ökat intresse för vår teknologi och ser ett behov av att adressera fortsatt utveckling av olika metoder för biokemisk analys av PEx-prover. Vi är därför oerhört glada över att få ombord Jörgen som kommer tillföra bolaget spetskompetens och helt nya möjligheter. Utöver sina specialist­kunskaper har Jörgen ett stort upparbetat internationellt nätverk bland ledande lungforskare inom akademin och läkemedelsindustrin. Givetvis blir detta mycket värdefullt i bolagets fortsatta kunddialoger och vid etablering av forskningssamarbeten.”  

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

Om oss

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster

Prenumerera

Dokument & länkar