PExA inleder samarbete med TATAA Biocenter

PExA AB (”PExA”) och TATAA Biocenter har inlett ett samarbete med målsättning att utveckla analysmetoder som möjliggör att nya typer av biomarkörer kan upptäckas med PExAs teknologi.

I samarbetet kombineras PExAs unika teknologiplattform med TATAA Biocenters välrenommerade expertis inom biokemisk analys av biologiska prover. Projektet avser att utveckla nya och för PExA speciellt anpassade metoder för analys av en ny typ av biomarkörer som av medicinforskare anses ha stor potential. 

Mikael Kubista, VD TATAA Biocenter, kommenterar
- PExA har utvecklat ett helt unikt instrument för insamling av biomarkörer från utandningsluft, som på ett betydligt smidigare och säkrare sätt bör kunna återspegla patienters och även friska individers hälsotillstånd. För att analysera det insamlade biomaterialet behövs pålitliga förfaranden att mäta biomarkörerna, vilket kräver tekniker som vi är experter på. Vi kommer dessutom, för en grupp av biomarkörer, s.k. microRNA, kunna använda den ultrakänsliga metoden ”Two-tailed PCR”, som TATAA utvecklat i samarbete med Roche. Detta kan bli ett nytt genombrott inom minimalt invasiv diagnostik.
 

Erik Ekbo, VD PExA AB, kommenterar
- Det är mycket glädjande att vi tillsammans med TATAA Biocenter, som med sin expertis inom utveckling av biokemiska analysmetoder, kommer samarbeta kring ett antal viktiga biomarkörsprojekt. Projektet kan ge nya lösningar som stärker vår metod inom detektion av biomarkörer för tidig och specifik lungdiagnostik. På sikt skulle resultaten kunna ligga till grund för att bredda vårt produkterbjudande till att omfatta även biokemisk analys.

Om TATAA Biocenter
TATAA Biocenter är en av Europas ledande leverantör av molekylära analyser med fokus på ultrakänsliga och pålitliga mätningar av nukleinsyror. TATAA utvecklar kompletta analysflöden, från provinsamling och extraktion till analys och databehandling enligt standarden ISO 17025. TATAA stödjer flertalet av världens ledande läkemedels- och diagnostikföretag i deras produktutveckling och belönades 2013 med Frost & Sullivan utmärkelse för ”Customer Value Leadership as Best-in-Class Services for Analyzing Genetic Material”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD PExA AB
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

Mikael Kubista, VD TATAA Biocenter
Telefon: 0733-92 81 68
Epost: mikael.kubista@tataa.com

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2018.

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

Om oss

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster

Prenumerera

Dokument & länkar