PExA meddelar publicering av två viktiga studier

Forskare vid två universitet, Leicester University i England och Lunds Universitet, har publicerat nya rön vid användning av PExAs metod. Forskarteamet i England påvisar att biomaterial från PExA bidrar till att identifiera en särskild typ av svårbehandlad astma och forskarna i Lund visar att PExAs teknologi skulle kunna användas för att utveckla strategier för en mer skonsam respiratorbehandling.

Under augusti 2018 har artiklar, vilka redovisar resultaten från undersökningar där man använt PExAs teknologi inom två olika användningsområden, publicerats.

I en studie från Leicester University i England beskriver man för första gången att PExAs metod är användbar oavsett svårighetsgraden av astma och dessutom att biologisk information från de prover som samlats in med PExA bidrar till att identifiera en särskild typ av svårbehandlad astma där sjukdomsprocessen pågår i de minsta och mest svåråtkomliga luftvägarna.

Jörgen Östling, Manager Research and Biochemical Analysis, PExA AB, kommenterar:
Forskningsresultaten från Leicester är mycket glädjande för oss eftersom en metod som gör det möjligt att identifiera denna subgrupp av astmatiker med hjälp av ett enkelt utandningsprov är en viktig förutsättning för utveckling av nya och mer effektiva läkemedel. Förutom ett minskat patientlidande, skulle sådan behandling innebära stora samhällsbesparingar då denna grupp av astmatiker står för en väsentlig andel av den astmarelaterade sjukvårdens kostnader.

I den andra studien, ett nyligen publicerat arbete från Lunds Universitet, har man vid modellförsök jämfört olika inställning på respiratorn i syfte att hantera lungor som ska användas vid lungtransplantationer så varsamt som möjligt. Genom att koppla ihop PExAs instrument med en respirator och kontinuerligt avläsa antalet bildade partiklar erhålls information om hur de små luftvägarna påverkas av olika respiratorinställningar.

Forskarnas slutsats är att PExAs teknologi skulle kunna användas för att utveckla strategier för en mer skonsam respiratorbehandling samt att metoden har potential att identifiera biomarkörer.

Studierna är publicerade i Journal of Breath Research, se länk: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1752-7163/aad9d1 respektive Intensive Care Medicine Experimental, se länk: https://icm-experimental.springeropen.com/articles/10.1186/s40635-018-0188-z 

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster

Prenumerera

Dokument & länkar