PExA tillförs cirka 17 MSEK genom övertecknad företrädesemission

Report this content

Den 28 november 2019 avslutades teckningstiden i PExA AB:s (”PExA”) företrädesemission, som genomfördes i syfte att finansiera en fortsatt utbyggnad av marknaden, forskning och utveckling i syfte att få fram breddade analysmetoder, utveckling av ett antal viktiga engångskomponenter och att fortsatt medverka till att initiera studier som syftar till att verifiera PExA-metodens direkta kliniska användbarhet. Företrädesemissionen tecknades till cirka 156 procent av befintliga aktieägare och allmänheten (innebärande att ingen garantiteckning aktiveras). PExA tillförs därmed cirka 17 MSEK före emissionskostnader. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 2 december 2019.

Erik Ekbo, VD för PExA, kommenterar
”Det omfattande intresset från både våra befintliga ägare och allmänheten att investera i PExA är naturligtvis mycket glädjande, och jag vill rikta ett stort tack till alla som har valt att teckna. Tack vare det kapital som vi nu tillförs kommer vi att stå finansiellt starka under en lång tid framöver. Samtidigt ges mycket goda förutsättningar för att ta tillvara på vår teknologis kapacitet och att vidareutveckla vår verksamhet, med målsättningen att lansera kommersiella applikationer där en betydligt mer omfattande marknad väntar.”

Teckning och tilldelning

Företrädesemissionen av B-aktier tecknades till cirka 26,4 MSEK (inklusive teckningsåtagande om cirka 7,2 MSEK), motsvarande en teckningsgrad om cirka 156 procent. Med anledning av överteckningen har garantiteckningen ej aktiverats. Totalt nyemitteras 8 072 575 B-aktier. PExA tillförs därmed cirka 17 MSEK före emissionskostnader. Totalt cirka 54 procent av emissionsvolymen tilldelas tecknare med företrädesrätt. De som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 2 december 2019.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i PExA att uppgå till 17 298 375 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 2 162 296,875 SEK.

Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av december 2019.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till PExA i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För mer information om aktuell företrädesemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 – 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:
Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2019.

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.0, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExA 2.0 används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 25 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar