Sista dag för handel i BTA i PExA

Report this content

I november 2019 genomförde PExA AB (”PExA”) en företrädesemission i vilken även allmänheten inbjöds att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 8 072 575 B-aktier. Företrädesemissionen har nu registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att vara den 20 december 2019 och stoppdag kommer att vara den 27 december 2019.

8 072 575 B-aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 2 januari 2020. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i PExA till 17 298 375 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 2 162 296,875 SEK.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare
Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut till PExA i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law har agerat legal rådgivare.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 – 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:
Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.0, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExA 2.0 används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 25 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar