Pharmacia & Upjohn och Monsanto går samman

PHARMACIA & UPJOHN OCH MONSANTO GÅR SAMMAN OCH SKAPAR ETT VÄRLDSLEDANDE LÄKEMEDELSFÖRETAG MED FÖRSTKLASSIG TILLVÄXTPOTENTIAL * Skapar ett läkemedelsföretag av världsklass med sammanslagna säljkårer som kan stärka marknadspotentialen för nyckelprodukterna, med Celebrex som ledande produkt * Får en mycket stark position på den viktiga USA-marknaden * En kraftfull forskningsportfölj och en årlig FoU-budget för läkemedel på 2 miljarder USD skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt * Ett starkt ledarskap och tydlig ledningsstruktur ger möjlighet att accelerera tillväxtpotentialen och tillvarata synergier * En världsledande verksamhet inom lantbruksprodukter kommer att drivas som en separat enhet. En partiell börsintroduktion planeras för att stärka utvecklingsmöjligheterna och tillvarata verksamhetens fulla potential (ST. LOUIS, Missouri, och PEAPACK, New Jersey, den 20 december 1999) Monsanto Company och Pharmacia & Upjohn meddelar idag att de har träffat ett slutligt avtal för att skapa en dynamisk och stark ny aktör inom den globala läkemedelsbranschen. Det nya företaget får en av de starkaste försäljningsorganisationerna inom läkemedelsindustrin, en expansiv produktportfölj, ett starkt tillflöde av nya läkemedel, varav några med verkligt hög försäljningspotential samt en årlig FoU-budget för läkemedel på över 2 miljarder USD. Det nya företaget kommer också att ha en bred verksamhet inom lantbruksprodukter, som blir en av de ledande i världen. Det sammanslagna företaget kommer att ha en uppskattad försäljning på 17 miljarder USD för 1999 och ett marknadsvärde på över 50 miljarder USD. Det fusionerade företaget, vars namn ännu inte har fastställts, får en avsevärt starkare ställning på den mycket viktiga amerikanska läkemedelsmarknaden och de båda företagens nuvarande och kommande produkter kompletterar varandra inom viktiga sjukdomsområden. Företaget får en av läkemedelsbranschens starkaste försäljningsorganisationer på USA-marknaden som kommer att svara för över 50 procent av företagets globala läkemedelsförsäljning. Lantbruksprodukterna har en ledande position när det gäller utsäde, ogräsbekämpning och bioteknologi. I samband med bildandet av det nya företaget förutses en börsintroduktion som omfattar upp till 19,9 procent av lantbruksverksamheten. Lantbruksverksamheten blir då en separat juridisk enhet med en fristående styrelse och egna börsnoterade aktier när en börsintroduktion genomförts. Fred Hassan, som för närvarande är koncernchef för Pharmacia & Upjohn, blir VD och koncernchef för den sammanslagna organisationen. Han får också verksamhetsansvaret för det nya företagets kärnverksamhet som är läkemedel. Ordföranden och koncernchefen i Monsanto, Robert Shapiro, blir icke arbetande ordförande under 18 månader, varefter han kommer att efterträdas av Fred Hassan. Det nya företagets huvudkontor kommer att ligga i Peapack, New Jersey, där även läkemedelsverksamheten kommer att ha sitt centrum. Det nya företagets lantbruksverksamhet får sitt centrum i St. Louis, Missouri. Överenskommelsen mellan de båda företagen har godkänts enhälligt av företagens respektive styrelser och gäller ett samgående mellan likvärdiga parter, där villkoren innebär att den som innehar aktier i Pharmacia & Upjohn får 1,19 aktie i det sammanslagna företaget för varje aktie i Pharmacia & Upjohn. Varje aktie i Monsanto före sammanslagningen blir en aktie i det nya företaget. Samgåendet blir skattefritt för aktieägarna i bägge företagen och förväntas att kunna redovisas enligt poolningsmetoden. Monsantos aktieägare kommer med dessa villkor att äga ungefär 51 procent av det nya företagets aktier. Det nya företaget förväntas uppnå högre avkastning än företagen var för sig, som en följd av försäljningssynergier. Företaget planerar att årligen uppnå synergier på mer än 600 miljoner USD genom kostnadsbesparingar och eliminering av dubbleringar varav en del eventuellt kommer att återinvesteras för ökad försäljningstillväxt. I en kommentar till avtalet säger Robert Shapiro: "Det nya företaget byggs av två organisationer som båda växer snabbt och var för sig har hög global kompetens. Samgåendet baseras på styrka och har sådana dimensioner och resurser att den fulla tillväxtpotentialen kommer att kunna förverkligas. Vi kommer också att uppnå påtagliga synergier när vi slår samman två teknikdrivna marknadsledande verksamheter. Det nya företaget har en stark ledningsstruktur. Fred Hassan är en CEO som har bevisat sin kompetens och jag är säker på att han kommer att tillföra det nya bolaget samma dynamiska arbetssätt och fokus på aktieägarnas intressen som han visat i Pharmacia & Upjohn." Fred Hassan säger: "Detta samgående avser att ge både en verksamhetsförstärkning och ett ökat aktievärde på kort och lång sikt. Vi skapar ett läkemedelsföretag med hög tillväxt som är en global ledare inom försäljning och marknadsföring, med en utomordentlig FoU-plattform och förstklassig tillväxtpotential, bland annat med hjälp av flera mycket starka produkter. Samtidigt skapar vi en struktur som gör vår lantbruksverksamhet till ett ledande separat företag inom lantbrukssektorn, med hög tillväxtpotential, där kapitalstrukturen är stabil och det finns en potential för direkta investeringar från aktieägarna." I det nya företagets växande läkemedelsverksamhet blir de ledande produkterna Celebrex (Celebra i Sverige), ett innovativt nytt behandlingsalternativ för ledgångsreumatism, som lanserades 1999 och hittills har sålt för 1,4 miljarder USD, Xalatan, världens mest förskrivna läkemedel vid glaukom, Detrusitol, ett ledande läkemedel för behandling av överaktiv blåsa, Camptosar, ett medel mot kolorektal cancer, samt Zyvox, ett nytt antibiotikum, som väntas bli lanserat under 2000. Det nya företaget har starka positioner på flera olika sjukdomsområden, bland annat reumatism och inflammationer, antibiotika, onkologi, hjärt/kärlsjukdomar, CNS, oftalmologi, urologi och gynekologi. Företaget har också en stark sektor för egenvård, med flera ledande globala varumärken, exempelvis Nicorette för hjälp att minska tobaksberoende samt Rogaine/Regaine, en behandling mot håravfall. Det sammanslagna bolagets styrelse kommer att ha 20 ledamöter, med lika representation från vardera Monsanto och Pharmacia & Upjohn. Planerade utnämningar till viktiga poster är Monsantos Richard U De Schutter till Senior Executive Vice President, Pharmacia & Upjohns Christopher Coughlin till Executive Vice President och Chief Financial Officer, Monsantos Philip Needleman, Ph D, till Chief Scientific Officer, samt Monsantos Hendrik A.Verfaille till CEO för lantbruksverksamheten. Ytterligare utnämningar kommer att tillkännages under loppet av integrationsprocessen. Samgåendet förväntas kunna fullbordas under andra kvartalet 2000, om båda företagens bolagsstämmor ger sitt godkännande, och förutsätter myndigheternas prövning och andra villkor enligt praxis. Detta pressmeddelande innehåller vissa förutsägelser om framtiden, bland annat om respektive företags verksamhetsresultat och förväntade kostnadsbesparingar och effekter på avkastning per aktie. Dessa förutsägelser baseras på dagens prognoser, men de faktiska utfallen kan avvika avsevärt från sådana förutsägelser. Vissa faktorer som kan göra att respektive företags faktiska resultat skiljer sig avsevärt från förväntade och historiska resultat presenteras i Monsantos och Pharmacia & Upjohns regelbundna rapporter, som inlämnats till Securities and Exchange Commission, exempelvis Monsantos och Pharmacia & Upjohns årsredovisningar för 1998 och bilagorna till denna, Forms 10-K respektive Exhibits 99. Detta meddelande är inte ett erbjudande om försäljning eller någon uppmaning att köpa värdepapper. Anbudet i samband med det föreslagna samgåendet kommer att ges enbart i kallelsen till bolagsstämman/prospektet, som kommer att skickas ut till aktieägarna när de ombeds ta ställning till affären. För ytterligare information: Rolf Gulliksen, Informationsdirektör, Pharmacia & Upjohn AB, tel 08 - 695 7070 alt. 070 - 608 5631 Sören Densjö, Informationschef, Pharmacia & Upjohn AB, tel 08 - 695 4597 alt. 070 - 585 0525 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/20/19991220BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/12/20/19991220BIT00020/bit0002.pdf

Dokument & länkar