Bextra effektivt vid menstruationssmärtor

Report this content

Bextra effektivt vid menstruationssmärtor Resultat från en studie som publiceras i dag i den medicinska tidskriften "Obstetrics and Gynecology" visar att den specifika cox 2- hämmaren Bextra (valdecoxib) lindrar smärta vid menstruation lika effektivt som naproxennatrium, som ingår i NSAID-preparatet Naprosyn*. "Vår studie visade att Bextra lindrade menstruationssmärta lika effektivt som den ofta använda substansen naproxennatrium", säger författaren till rapporten och huvudprövare för studien, Stephen E. Daniels, läkare vid Scirex Clinical Research Center i San Marcos, Texas. "Bextra är ett värdefullt behandlingsalternativ för kvinnor som lider av smärtor i samband med menstruation." Primär dysmenorré, som främst yttrar sig som magsmärtor vid menstruation, utan förekomst av andra bakomliggande orsaker, kan vara så besvärande att den hindrar kvinnor från att arbeta eller att göra andra dagliga aktiviteter. Man beräknar att 600 miljoner arbetstimmar går förlorade varje år till följd av starka menstruationssmärtor. Menssmärtor drabbar över 50 procent av kvinnor som har menstruation, och omkring 5 till 15 procent har svåra besvär. Jämförelser av effekt Studien omfattade två doseringsnivåer av Bextra: 20 mg respektive 40 mg två gånger dagligen vid behov. Båda dessa doseringar jämfördes med naproxennatrium 550 mg två gånger dagligen vid behov, med avseende på när smärtlindring satte in, hur effektiv smärtlindringen var, och hur länge den varade, vid behandling av menstruationssmärtor (primär dysmenorré). "Menstruationssmärtorna uppstår när prostaglandiner frisätts i livmoderslemhinnan under menstruationen. Prostaglandinerna gör att livmoderväggen dras samman och en krampliknande smärta uppstår", säger dr Daniels. "Bextra blockerar frisättningen av prostaglandiner, genom hämning av enzymet cyklooxygenas 2 (cox 2). Genom att hämma cox 2 och därmed frisättningen av prostaglandin minskar medlet smärtan och inflammationen." Studiens uppläggning Studien var en dubbelblind, placebokontrollerad, randomiserad studie av cross-over-typ. Den genomfördes vid Scirex Clinical Research Center i Austin, Texas, och omfattade 118 kvinnor. Vid studien jämfördes effekt och tolererbarhet hos Bextra 20 mg respektive 40 mg två gånger vid behov med motsvarande egenskaper hos placebo respektive naproxennatrium 550 mg två gånger dagligen vid behov. Alla patienter fick alla fyra behandlingsalternativ i slumpmässig ordning. Den första dosen togs när måttlig till svår menstruationssmärta uppträdde, men kunde följas av en andra dos 8 till 12 timmar senare vid behov, och behandlingen kunde fortsätta under upp till tre dagar vid behov. Effekten registrerades med hjälp av standardprotokoll för smärtlindring, som Time-Weighted Sum of Total Pain Relief och Sum of Pain Intensity Difference. Effekten mättes också som tidsrelaterad smärtlindring och smärtreduktion under 12 timmar; patientens subjektiva värdering enligt Patient's Global Evaluation of Study Medication, tiden fram tills ett annat läkemedel respektive nästa dos tillfördes, samt andelen patienter som måste komplettera det prövade medlet med ett annat läkemedel. Förekomsten av biverkningar låg på samma nivå i den grupp som fick Bextra som i placebo- och naproxengrupperna. Detta pressmeddelande innehåller förutsägelser om företagens verksamhet och ekonomiska resultat, vilka baseras på den information som finns att tillgå för närvarande och de förväntningar som företagen för närvarande bedömer som rimliga. Eftersom förutsägelserna grundas på faktorer som är utsatta för många risker, osäkerheter och förändringar över tid, av vilka några anges i de handlingar företagen inlämnat till US Securities and Exchange Commission, så kan de faktiska resultaten komma att skilja sig avsevärt från de resultat som uttalas eller underförstås i förutsägelserna. Företagen förbinder sig inte att uppdatera några förutsägelser till följd av att ny information blir känd eller att förhållandena förändras. Kontaktperson för media Craig Buchholz, Pharmacia Corporation: Tel. +1 908 901 8896, mobil +1 908 432 2416 Stephanie Fagan, Pharmacia Corporation: Tel. +1 980 901 8897, mobil +1 908 432 2422 Kontaktperson för finansanalytiker Linda Heller, Pharmacia Corporation: Tel. +1 908 901 8853 [REMOVED GRAPHICS] Läkemedlet marknadsförs gemensamt av Pharmacia Corporation och Pfizer Inc. Pharmacia Corporation (noterat på New York-börsen och Stockholmsbörsen under kortnamnet PHA) är ett världsledande läkemedelsföretag, med ett dotterbolag som är ett av världens främsta lantbruksföretag. Pharmacias innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 59 000 anställda i Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. Pfizer Inc (noterat på New York-börsen under kortnamnet PFE) upptäcker, utvecklar, tillverkar och marknadsför ledande receptförskrivna läkemedel för människor och djur samt många av världens mest välkända receptfria läkemedel. Varumärket Bextra är registrerat av Pharmacia Corporation. *Jämförelsen är gjord med varumärket Anaprox, registrerat av Roche Laboratories Inc, i Sverige heter det Naprosyn. Komplett förskrivningsinformation om Bextra finns på hemsidan www.bextra.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/01/20020801BIT00390/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/01/20020801BIT00390/wkr0002.pdf

Dokument & länkar