Färre dödsfall bland patienter med hjärtsvikt efter infarkt med ny medicin

Färre dödsfall bland patienter med hjärtsvikt efter infarkt med ny medicin Behandling med eplerenone ledde till signifikant färre dödsfall bland patienter som har drabbats av hjärtsvikt efter en hjärtattack. Det visar resultat från EPHESUS-studien som presenteras vid hjärtläkarkongressen ACC. Eplerenone är den första så kallade selektiva adosteronblockeraren. Dessa data publiceras samtidigt i New England Journal of Medicine. Personer som haft en hjärtattack och samtidigt har tidiga komplikationer i form av hjärtsvikt har större överlevnadsmöjlighet om standardbehandlingen kompletteras med det nya läkemedlet eplerenone. Denna slutsats kan dras av den stora studien EPHESUS (Eplerenone Post-MI Heart Failure Efficacy and Survival Study), som visar en statistiskt säkerställd relativ minskning på 15 procent i fråga om alla dödsfall oavsett orsak (absolut riskreduktion 2,3 %) och 13 procent i fråga om en kombinerad parameter med dödsfall eller sjukhusinläggning på grund av hjärtsjukdom (absolut riskreduktion 3,3 %), vid behandling med eplerenone som tillägg till standard behandling, jämfört med enbart standardbehandlingen. Slutsatserna av studien presenterades igår vid ACC, American College of Cardiology, i Chicago. Resultaten publiceras samtidigt i en tidig online-version av det nummer av The New England Journal of Medicine som utkommer den 3 april. "Resultaten av EPHESUS-studien är kliniskt mycket betydelsefulla. Vi har fått ytterligare ett vapen för att förlänga livet och förhindra sjukdomsfall. För den enskilde patienten betyder det inte bara att han kommer att leva längre utan även att han slipper komma på sjukhus igen - en avsevärd vinst i livskvalitet", säger professor Leif Erhardt, kardiologkliniken, Universitetssjukhuset MAS, Malmö. "Studien visar att vi genom att blockera aldosteronreceptorn med Eplerenone kan påverka förloppet hos dem som drabbats av störd pumpförmåga pga skadan som uppkommit i samband med en hjärtinfarkt. Detta är en speciell situation där bla hjärtats läkningsförmåga troligen förbättras. Mycket talar för att Eplerenone också har andra effekter på blodkärl, njure och andra organ som bidrager till denna "skyddseffekt". Detta innebär att behandlingsprincipen kan komma många fler patienter tillgodo, tex alla med hypertoni och de som har hjärtsvikt av andra skäl än efter en hjärtinfarkt. Tillgängliga data pekar på att Eplerenone som behandlingsprincip kommer att bli ett värdefullt tillskott i våra behandlingsmöjligheter inte minst genom att fördragbarheten är stor och biverkningarna fåtaliga." Man beräknar att av de närmare fem miljoner patienter i USA som lider av hjärtsvikt har 2,8 miljoner haft en hjärtattack som bidragit till symtomen på hjärtsvikt. Över 20 procent av de män och nästan hälften av de kvinnor som haft en hjärtattack blir permanent sjuka i hjärtsvikt inom sex år. Hjärtsvikt oavsett orsak är den vanligaste orsaken till sjukhusvård bland personer i USA som är äldre än 65 år. Efterhand som befolkningens medelålder ökar under de kommande decennierna kommer antalet personer som lever med hjärtsvikt eller vårdar en närstående med hjärtsvikt att öka. "Vi har gjort stora framsteg under de senaste 20 åren när det gäller att behandla hjärtattacker och hjärtsvikt, men vi står nu inför utmaningen att förlänga livet och minska sjukhusinläggningarna hos de personer som överlevt en hjärtattack men sedan får fortsätta att leva med hjärtsvikt", säger dr Göran Ando, forskningschef vid Pharmacia Corporation. "Resultaten från EPHESUS är viktiga genom att de visar att om man kompletterar den nuvarande behandlingen med eplerenone så räddar man fler liv och minskar antalet sjukhusinläggningar ytterligare, jämfört med enbart standardbehandling." Om EPHESUS-studien EPHESUS-studien var randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad. Den jämförde användning av eplerenone tillsammans med standardbehandling - exempelvis ACE-hämmare, diuretika, betablockerare och ARB-preparat med mera - på överlevnad och sjukdom hos 6632 män och kvinnor som nyligen drabbats av en hjärtattack och samtidigt uppvisade tidiga symtom på hjärtsvikt, vänsterkammarinsufficiens eller försämring av hjärtats pumpförmåga. Mellan tre och fjorton dagar efter hjärtatacken indelades patienterna slumpmässigt i grupper som antingen fick eplerenone (25 mg/dag) eller motsvarande placebo i fyra veckor, varefter dosen av eplerenone titrerades upp till maximalt 50 mg/dag, beroende på hur patienterna tolererade medlet. Medeldoseringen av eplerenone var 43 mg, och den genomsnittliga uppföljningstiden var 16 månader. Behandlingen med eplerenone visade sig både ge signifikanta minskningar av den totala dödligheten och i den sammanslagna parametern dödsfall eller sjukhusinläggning på grund av hjärtsjukdom. Dessutom fick patienter som behandlades med eplerenone en 21-procentig relativ reduktion i antalet fall av plötsligt hjärtstillestånd, som är en vanlig dödsorsak bland patienter med hjärtsvikt. Vidare var antalet patienter som fick läggas in på sjukhus på grund av hjärtsvikt 15 procent lägre, medan antalet inläggningar på grund av hjärtsvikt var 23 procent lägre. Eplerenone tolererades normalt väl jämfört med placebo. Förekomsten var likartad av sådana biverkningar som menstruationsstörning (0,4% för eplerenone, 0,4% för placebo); gynekomasti (0,5% för eplerenone, 0,6% för placebo); och impotens (0,9% för eplerenone, 0,9% för placebo). I linje med sin verkningsmekanism förknippades eplerenone med hyperkalemi (förhöjt kaliumvärde K = 6,0 mekv/l), hos 5,5 procent av patienterna, jämfört med 3,9 procent av dem som behandlades med placebo, främst hos de patienter där kreatininclearance från början låg under 50 ml/min. Dock utvecklade färre patienter som fick eplerenone hypokalemi (för lågt kaliumvärde) jämfört med de patienter som fick placebo utöver standardbehandlingen, som kan ha innefattat kaliumtillskott. Ökningar i serumkreatinin konstaterades hos 2,4 procent respektive 1,5 procent av patienterna som fick eplerenone respektive placebo. EPHESUS-studien startades i december 1999 med patienter vid 671 kliniker i 37 länder, bland annat Sverige. Studien finansierades av Pharmacia Corporation, som utvecklat eplerenone. Eplerenone blockerar hormonet aldosteron, som är en av de centrala komponenterna i ett reglersystem i kroppen som kallas RAAS (renin- angiotensin-aldosteron-systemet) och har därmed en viktig roll vid regleringen av hjärt/kärlsystemet. Kunskaperna om aldosteronets betydelse har ökat avsevärt på senare tid och kliniska studier indikerar att aldosteron bidrar till uppkomsten och utvecklingen av högt blodtryck och hjärtsvikt, genom påverkan på blodkärlen, njurarna och hjärtat. Eplerenone är det första läkemedlet som utvecklats för att selektivt blockera aldosteron vilket minskar risken för negativa hormonrelaterade biverkningar. Pharmacia planerar att under 2003 på grundval av resultaten från EPHESUS inlämna en ansökan till FDA gällande användning av eplerenone vid behandling av hjärtsvikt efter genomgången hjärtinfarkt. Läkemedlet godkändes av FDA i september 2002, för behandling av högt blodtryck. Eplerenone är ännu inte godkänt i Europa. Kontaktpersoner Leif Erhardt, nationell koordinator EPHESUS-studien, överläkare, kardiologkliniken, Universitetssjukhuset MAS, tel. 0705-23 25 14, 040-331936 Ulf Dahlström, EPHESUS-prövare, överläkare, kardiologkliniken, Linköpings Universitetssjukhus, 013-22 22 70, personsök. 2174. Växel 013-22 20 00 Karl Swedberg, EPHESUS-prövare, Göteborg. Befinner sig på ACC, West Lake Shore Hotell, Chicago, +1 (312) 943 92 00 Mediakontakt Petra Eurenius, Informationschef, Pharmacia Sverige AB, tel 08 695 45 97, 070 268 13 92 Analytikerkontakt Alex Kelly, Pharmacia Corporation USA, tel: +1 (908) 901-7028 Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag vars innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 43.000 anställda i Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. Den 15 juli 2002 tillkännagav Pharmacia och Pfizer Inc. (NYSE: PFE) att de ingått ett definitivt avtal som innebär att Pfizer förvärvar Pharmacia genom en aktiebytestransaktion, som förväntas vara avslutad i början av andra kvartalet 2003. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT00410/wkr0002.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar