Tredje kvartalet och första nio månaderna 2002

Report this content

TREDJE KVARTALET OCH FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2002 PHARMACIA CORPORATION rapporterar en vinst per aktie på 0,45 USD för tredje kvartalet 2002 Resultat · Försäljningen av viktiga tillväxtprodukter ökade med 12 procent under tredje kvartalet - Lanseringen av Bextra i USA har bidragit till en försäljningsökning av cox 2-produkter med 13 procent - Celebrex/Celebra minskade med 3 procent till 824 miljoner dollar - Bextra sålde för 139 miljoner dollar - Xalatan ökade med 16 procent till 256 miljoner dollar - Detrol LA/Detrol/DetrusitolSR/Detrusitol ökade med 5 procent till 197 miljoner dollar - Camptosar ökade med 7 procent till 153 miljoner dollar · Försäljningen av receptfria läkemedel ökade med 23 procent, veterinärmedicinska produkter med 10 · Riktvärdet för vinsten per aktie 2002 på 1,52 till 1,57 dollar bekräftas Aktuellt om viktiga produkter · FoU-verksamheten fortsätter att få fram nya produkter till marknaden - Inspra (eplerenon) är nu godkänt i USA · Aromasin är lanserat i Japan för behandling av bröstcancer hos kvinnor som genomgått klimakteriet · Zyvox/Zyvoxid får påskyndad granskning av FDA för indikationen infektioner hos barn Andra händelser · Avyttringen av Monsanto genomfördes den 13 augusti 2002 · Pharmacia stärker sin onkologi-pipeline genom avtal med Banyu om utveckling och kommersialisering av J-107088 · Pfizers förvärv av Pharmacia planeras kunna ske till årsskiftet; US Securities and Exchange Commission (SEC) har registrerat den planerade affären enligt registreringsanmälan på blankett S-4 Ekonomisk Kv. 3 Kv. 3 Förändr 1:a 9 1:a 9 Föränd sammanfattning*, MUSD 2002 2001 ing mån mån ring (utom för belopp per procent 2002 2001 procen aktie) t Försäljning: 3.095 3.075 1 8.824 8.747 1 Receptförskrivna läkemedel 484 455 6 1.435 1.406 2 Övriga läkemedel 3.579 3.530 1 10.259 10.153 1 Försäljning, totalt 3.231 11 10.259 9.527 8 Försäljning totalt 3.579 (exklusive Ambien) Nettoresultat - 429 428 Ej 43 1.415 - 97 (enligt GAAP** - t.*** före justeringar) Vinst per aktie efter - 0,33 0,32 Ej t. 0,03 1,06 - 97 full utspädning, USD (enligt GAAP - före justeringar) Nettoresultat 594 573 4 1.513 1.423 6 (justerat, se Koncernresultaträkning en) 0,45 0,43 5 1,15 1,07 7 Vinst per aktie efter full utspädning, USD (justerat, se Koncernresultaträkning och Sammanställningen av vinsten per aktie efter full utspädning) * Vissa poster stör jämförelsen av tillväxten mellan de båda åren. Se avsnitten Resultat och Rörelseresultat nedan. **GAAP = Generally Accepted Accounting Principles (God redovisningssed enligt amerikanska FASBs normer). *** Ej tillämpligt Peapack, New Jersey, den 22 oktober 2002 Pharmacia Corporation (kortnamn på New York-börsen och Stockholmsbörsen: PHA) presenterar idag det ekonomiska utfallet av verksamheten under tredje kvartalet 2002. Uppgifter om försäljning och resultat i denna rapport avspeglar endast läkemedelsverksamheten, efter Pharmacias avyttring av dotterbolaget Monsanto med lantbruksverksamheten den 13 augusti 2002. Försäljning Nettoförsäljningen inom företagets läkemedelsverksamhet uppgick till 3,6 miljarder dollar under tredje kvartalet, vilket är 1 procent mer än under tredje kvartalet 2001. Valutakursförändringar påverkade försäljningsökningen positivt för kvartalet med 2 procent. Jämförelsen mellan de båda åren avspeglar effekten av den överföring av rättigheterna för sömnmedlet Ambien i USA till Sanofi~Synthélabo, enligt ett tidigare avtal. Om effekten av överföringen av Ambien borträknas ökade den totala försäljningen för tredje kvartalet med 11 procent. Resultat För tredje kvartalet uppgick resultatet från pågående verksamhet till 592 miljoner dollar, motsvarande 0,45 dollar per aktie. Pharmacia bokförde en nettoförlust för avvecklad verksamhet på cirka 1,0 miljarder dollar, vilket avspeglar företagets andel av rörelseresultatet och en förlust på grund av nedgång i värdet på aktierna i Monsanto dagen för avyttringen av Monsanto. Värdeminskningen beräknas som skillnaden mellan marknadsvärdet av aktierna i Monsanto och det av Pharmacia bokförda värdet per den 13 augusti 2002. Efter justeringar förbättrades resultatet för tredje kvartalet med 4 procent till 594 miljoner dollar, eller 0,45 dollar per aktie, vilket är i linje med företagets förväntningar. Bidraget från Ambien till resultatet för tredje kvartalet 2001 uppskattas till 0,08 dollar per aktie. Om effekten av Ambien borträknas ökade vinsten per aktie med 29 procent. Företaget skriver inte längre av goodwill, i enlighet med nya amerikanska redovisningsregler. Som rapporterats tidigare kommer denna förändring att påverka vinsten per aktie under 2002 med 0,06 till 0,07 dollar per aktie. Företaget står fast vid den tidigare vinstprognosen för 2002 på 1,52 till 1,57 dollar per aktie. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT01010/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT01010/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar