Kallelse till årsstämma i PharmaLundensis AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i PharmaLundensis AB (publ), org. nr 556708-8074, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 juni 2019 kl. 13.00, i bolagets lokaler på Medicon Village, Scheelevägen 2, hus 403, konferensrum Aromaten i Lund. Aktieägare och övriga gäster hänvisas till tjänstgörande vakt för passerkort.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 4 juni 2019, dels senast tisdagen den 4 juni 2019, gärna innan klockan 12.00, anmäla sig till PharmaLundensis AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund, per telefon 046-13 27 78 eller per e-post till
info@pharmalundensis.se. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och antal biträden (högst 2 biträden). Anmälan bör, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 4 juni 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftligen dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (nedan kallat registreringsbevis) för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till PharmaLundensis AB enligt adress ovan och ska lämnas senast på stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.pharmalundensis.se och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

0Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. 
Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. 
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. 
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. 
Beslut
a)       om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
b)       om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c)       om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. 
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. 
Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
10. 
Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units.
11. 
Beslut om ändring av bolagsordningen.
12. 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
13. 
Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 7 b)
Styrelsen föreslår att bolagets resultat disponeras enligt styrelsens i årsredovisningen intagna förslag. 

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter (punkterna 8 och 9)
SkåneÖrnen AB, Staffan Skogvall och Arne Skogvall (”Förslagsställarna”), som tillsammans innehar cirka 48,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget, har meddelat att de föreslår att styrelsearvode för styrelsearbetet för perioden fram till årsstämman 2020 ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden (150 000 kronor föregående år) och vardera 50 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget (100 000 kronor föregående år). Förslagsställarna föreslår vidare att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter och att Linus Sjödahl, Jonas Erjefält, Ingela Skogvall-Svensson och Staffan Skogvall omväljs som ordinarie styrelseledamöter.

Slutligen föreslår styrelsen att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units (punkt 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 9 maj 2019 avseende emission av högst 1 018 207 units på följande villkor:

 1. Varje unit består av 3 nya aktier och 2 teckningsoptioner serie 2019/2022, vardera berättigande till teckning av 1 ny aktie i bolaget. Totalt omfattar emissionen högst 3 054 621 aktier och högst 2 036 414 teckningsoptioner.

2. Emissionskursen för varje unit ska vara 6 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 2 kronor. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

3. Teckning av units sker med stöd av uniträtter. Rätt att erhålla uniträtter att teckna nya units med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas uniträtter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.

4. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 13 juni 2019.

5. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 22 uniträtter berättigar till teckning av en unit.

6. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp ske till annan som tecknat aktier i emissionen (såväl sådana som också tecknat aktier med stöd av uniträtter som sådana som inte tecknat aktier utan stöd av uniträtter) och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske sålunda att varje tecknare först ska erhålla en tilldelning av en post om 250 units. Därefter ska resterande units fördelas till tecknarna genom tilldelning av en post om 250 units åt gången till dess att samtliga units tilldelats (dock att ingen tecknare ska tilldelas fler units än tecknaren tecknat). De units som inte kan fördelas på angivet sätt ska fördelas lika mellan tecknarna och i den mån tilldelning i enlighet med ovanstående inte kan ske vad avser vissa units, ska tilldelning ske genom lottning verkställd av bolagets styrelse (dock att ingen tecknare ska tilldelas fler units än tecknaren tecknat).

7. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden 17 juni 2019 – 1 juli 2019. Teckning av units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt ett av bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units består av.

Teckning av units utan stöd av uniträtt ska ske på särskild teckningslista under samma tid som teckning med stöd av uniträtter ska ske. Teckning av units utan stöd av teckningsrätt ska ske i poster om 250 units eller hela multiplar därav. Betalning för units tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som erhåller tilldelning.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

8. Teckning kan enbart ske av units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske av units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

9. De aktier som emitteras genom unitemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.

10 .För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller följande huvudsakliga villkor:

(a)            Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning om 2 kronor per aktie.

(b)           Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering bl.a. vid split, sammanläggning och företrädesemissioner.

(c)            Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2022 till och med den 30 juni 2022.

(d)           De aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.

 11. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i unitemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 152 731,05 kronor.

12. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i unitemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 101 820,70 kronor.

13. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

§ 1                       Firma (föreslagen lydelse Företagsnamn”)

Nuvarande lydelse

Bolagets firma är PharmaLundensis AB. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse

Bolagets företagsnamn är PharmaLundensis AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 3                       Verksamhet

Nuvarande lydelse

Bolaget skall bedriva utveckling och marknadsföring av läkemedel.

Föreslagen lydelse

Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av läkemedel, utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter för vattenrening samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4                       Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 545 875 kronor och högst 2 183 500 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 120 000 kronor och högst 4 480 000 kronor.

§ 5                       Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 10 917 500 och högst 43 670 000 stycken.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 22 400 000 och högst 89 600 000 stycken.

§ 7                       Revisor

Nuvarande lydelse

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

Föreslagen lydelse

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 9                       Anmälan till stämma

Nuvarande lydelse

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Föreslagen lydelse

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som görs avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämman.

§ 12                     Avstämningsförbehåll

Nuvarande lydelse

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Föreslagen lydelse

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 10 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. 

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Upplysningar på årsstämman
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar som tillhandahålls och övrig information
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.pharmalundensis.se och kontor på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund senast från och med tre veckor före årsstämman och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För giltigt beslut enligt punkterna 11 och 12 erfordras att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.  

Per dagen för kallelsen finns det 22 400 569 aktier och röster registrerade i PharmaLundensis AB. PharmaLundensis AB innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

___________________

Lund i maj 2019

PharmaLundensis AB (publ)

STYRELSEN

Prenumerera

Dokument & länkar