Kommuniké från årsstämma

Report this content

Idag, den 11 juni 2019, hölls årsstämma i PharmaLundensis AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition och ansvarsfrihet

Vid årsstämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid årsstämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Således lämnas ingen utdelning för räkenskapsåret 2018. Vidare beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör.

Val av styrelse samt arvoden

Vid årsstämman beslutades att styrelsearvode, för perioden fram till årsstämman 2020, ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden och vardera 50 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Det beslutades även att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter samt att omvälja Jonas Erjefält, Linus Sjödahl, Ingela Skogvall-Svensson och Staffan Skogvall till ordinarie styrelseledamöter. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Linus Sjödahl till styrelseordförande.

Vid årsstämman beslutades det vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units

Vid årsstämman beslutades att godkänna styrelsens beslut av den 9 maj 2019 om företrädesemission av högst 1 018 207 units. De som på avstämningsdagen den 13 juni 2019 är aktieägare i bolaget erhåller 1 uniträtt för varje befintlig aktie. 22 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit. Varje unit består av 3 nya aktier och 2 teckningsoptioner serie 2019/2022, vardera berättigande till teckning av 1 ny aktie i bolaget. Totalt omfattar emissionen högst 3 054 621 aktier och högst 2 036 414 teckningsoptioner. Emissionskursen för varje unit ska vara 6 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 2 kronor. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Teckningstiden i företrädesemissionen löper från och med den 17 juni 2019 till och med den 1 juli 2019.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Vid årsstämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bestämmelserna i bolagsordningen avseende bolagets verksamhet, gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier samt därutöver vissa smärre ändringar av redaktionell karaktär.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Vid årsstämman beslutades, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 10 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall
VD
Telefon: 046-13 27 78
E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

Prenumerera

Dokument & länkar