Konvertibellån tecknades för ca 2 miljoner kronor

Report this content

I PharmaLundensis konvertibelemission inkom teckningar från 420 investerare på totalt 133 835 units motsvarande 2 007 525 kronor, vilket gav en teckningsgrad på 42,4 %. Efter emissionskostnader på ca 400 000 kr tillförs bolaget således ca 1.6 miljoner kronor. Teckningen skedde till 45 % med företräde. Samtliga tecknare erhöll önskat antal units. VD önskar framföra ett varmt tack till alla som tecknat konvertibler!

Som beskrivits i pressmeddelande 190509 vill bolaget även ge ett erbjudande till investerare som föredrar att investera i aktier. PharmaLundensis genomför därför, under förutsättning av årsstämmans godkännande, en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner under perioden 17 juni–1 juli 2019. 

Betalning för konvertibelunits tecknade utan företräde
Avräkningsnotor för konvertibelunits som tecknats utan företräde kommer att skickas ut de närmaste dagarna. Full betalning för tilldelade konvertibelunits skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota med betaltid på 10 dagar. Om betalning inte sker i tid kan konvertibelunits komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna.

Handel med BTU och erhållande av konvertibler
När emissionslikvid för konvertibelunits tecknade utan företräde har inkommit till Mangold kommer BTU (betald tecknad konvertibelunit) bokas ut på angivet VP/depåkonto. BTU handlas inte på någon marknadsplats. När emissionen är registrerad hos Bolagsverket omvandlas BTU till konvertibler. Konvertiblen kommer inte noteras på någon marknadsplats.

VD Dr Staffan Skogvall: Jag vill hjärtligt tacka alla som tecknat vårt konvertibellån! Kapitalet ger en bra bas för bolagets verksamhet under hösten, framför allt för EcoFilter reningen. För att vi skall kunna driva även KOL/kronisk bronkit projektet med full fart behövs dock mer kapital. PharmaLundensis kommer därför att genomföra en aktieemission under perioden 17 juni–1 juli 2019, se pressmeddelande från 190509.

För ytterligare information: 

Dr Staffan Skogvall

VD 

Telefon: 046-13 27 80

E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

Prenumerera

Dokument & länkar