Kvartalsrapport 2019-01-01 till 2019-03-31

Report this content

Sammanfattning

2019-01-01 – 2019-03-31 (3 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 228 195 SEK (-1 137 873).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 SEK (-0,06).
 • Soliditeten uppgick per 2019-03-31 till 79,6 %.

* Periodens resultat dividerat med 22 400 569 (20 280 344) utestående aktier.

 • Tester visar att EcoFilter tar bort all antibiotika ( >99.9 %) från avloppsvatten. Detta projekt är nu klart för marknadslansering.
 • Svenska landsting erbjuds abonnemang på EcoFilter-rening av sjukhusens avloppsvatten.
 • Efter att avtal slutits med svenska sjukhus planeras expansion till ett eller flera nordiska grannländer.
 • Det pågår diskussioner om utlicensering av EcoFilter på tre europeiska marknader.
 • Pågående konvertibelemission blev inte fulltecknad, varför erbjudandet förlängdes till 17 maj.
 • Genomför även en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner med teckningstid 17 juni – 1 Juli 2019. Förutsätter beslut på årsstämman.
 • Kallat till Årsstämma 11 juni kl 13.00 i bolagets lokaler i Lund. Sista anmälningsdag 4 juni.

2. Status

Finansiering
PharmaLundensis kortsiktiga finansiering består av två komponenter; 1) lånefinansiering genom konvertibler och 2) emission av aktier. I ett senare skede skall bolaget bli självfinansierat genom projektintäkter. Teckningen av konvertibler pågår till och med 17 maj och i slutet av juni (17 juni – 1 juli 2019) genomförs en aktieemission.

Bolagets befintliga kapital bedöms räcka för en basal verksamhet under resten av året.

EcoFilter-projektet är färdigutvecklat, och det som återstår är att sälja in det till sjukvården. Sådana förhandlingar förväntas endast medföra mindre kostnader för PharmaLundensis. Efter att avtal slutits med landstingen installerar sjukhusen det nya, separata avloppssystemet som tar hand om allt avloppsvatten med läkemedelsrester. PharmaLundensis bygger upp regionala reningscentraler i landets storstadsregioner med evaporatorer som genomför reningsprocessen. Bolaget avser att låna kapital i bank för att finansiera uppbyggnaden av reningscentralerna, med underskrivna avtal som säkerhet.

KOL/kronisk bronkit projektet använder en del kapital till befintlig laboratorieverksamhet, men det är först då kliniska studier inleds som betydande kostnader genereras. 

EcoFilter®

Utvecklingen av EcoFilter-projektet är nu klar och det är dags för att marknadsföra bolagets unika EcoFilter-system för rening av läkemedelsutsläpp från sjukvården. Enligt PharmaLundensis affärsplan kommer sjukvården att erbjudas abonnemang på reningstjänsten genom ett långsiktigt avtal (5-20 år). Avloppsvatten fraktas med tankbil från sjukhusen till reningscentraler som byggs upp i landets storstadsregioner. Här utför PharmaLundensis reningen med hjälp av evaporatorer i överensstämmelse med bolagets patentskyddade teknologi. Slasken förbränns därefter i en högtemperaturugn. Reningen blir 99.9 % och kvar blir endast koldioxid och vatten.

PharmaLundensis avser, enligt affärsplanen, att själv genomföra reningsverksamheten i Sverige och eventuellt något annat nordiskt land, men att utlicensera teknologin i övriga europeiska länder. Detta bedöms ge en snabbare marknadspenetration samt mindre initiala kostnader. Bolaget har pågående diskussioner om utlicensering i flera länder.  

Behandling av KOL och kronisk bronkit

PharmaLundensis genomför för närvarande en vidareutveckling av den framgångsrika testsubstansen IodoCarb. Denna uppvisade i en klinisk studie en säkerställd förbättring av lungfunktionen på KOL-sjuka, men även jod-orsakade biverkningar från sköldkörteln. Fokus ligger nu på PAL-133 som ger en stark kvicksilverbindande förmåga utan att frisätta någon jod alls. PAL-133 förväntas därför ge samma positiva effekt på lungfunktion och hosta/slem som IodoCarb, men utan biverkningar från sköldkörteln.

När den nya substansen är klar vidtar arbetet med att förbereda nästa kliniska studie. Det kommer att krävas en del prekliniska tester, substans skall tillverkas av GMP-labb, ämnet skall packas i dosförpackningar, myndighetstillstånd erhållas osv. Vår målsättning är att registrera ett effektivt läkemedel inom 3 år. Av strategiska skäl kommer vi initialt att fokusera på att ta fram en behandling mot kronisk bronkit eftersom detta kommer vara snabbare, enklare och billigare. Indikationen kommer därefter även att vidgas till KOL.

3. Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

Utvärdering av reningsförmåga för EcoFilter systemet
 

Tester för att utvärdera reningsförmågan för EcoFilter systemet har genomförts i början av året. Resultaten, som presenterades genom pressmeddelanden 5:e och 17 april, visade att reningen var ytterst effektiv med minst 99.9 % rening av samtliga testade antibiotika.

Vidareutveckling och optimering av IodoCarb
PharmaLundensis har under perioden fortsatt med kemisk optimering och vidareutveckling av Bolagets testsubstans IodoCarb. Syftet är att ytterligare reducera jodfrisättningen, helst ner till noll, samt kraftigt öka den kvicksilverbindande förmågan. Detta skulle kunna ge en ännu större förbättring av lungfunktionen för KOL-sjuka samt ännu större reduktion av hosta och slem för patienter med kronisk bronkit. Dessutom är det möjligt att andra viktiga sjukdomar såsom kroniskt trötthetssyndrom effektivt kan behandlas med den nya substansen. Det kemiska arbetet genom laboratorieförsök fortsätter. 

4. Väsentliga händelser efter periodens utgång

Beslut om företrädesemission av konvertibler (190404)

Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) idag torsdag den 4 april 2019 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2018, att Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 4 732 500 kronor genom emission av högst 315 500 konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen 11 april 2019 berättigar till 1 teckningsrätt, och 71 teckningsrätter berättigar till teckning av en konvertibel till en teckningskurs om 15 kronor. Teckningstiden är 15 april till 30 april 2019. Lånet löper med 13 procent årlig ränta från och med 15 maj 2019 till och med den 15 maj 2025 och betalas i sin helhet ut efter förfallodatumet. Således återbetalas då 208.2 % av investerat belopp med ränta på ränta. Konvertibeln kommer inte att noteras på någon marknadsplats. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 4,73 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionskostnader bedöms uppgå till ca 400 000 kronor.

Vid teckningstiden utgång var emissionen inte fulltecknad, varför erbjudandet förlängdes till 17 maj.

EcoFilter ger fullständig rening av antibiotika i avloppsvatten (190405)
PharmaLundensis har genomfört realistiska tester med EcoFilter systemet för att klargöra förmågan att ta bort antibiotika från avloppsvatten innehållande både urin och avföring. Utvärderingen har nu visat att EcoFilter ger en fullständig ( > 99.9 %) eliminering av samtliga testade antibiotika*.  I testet ingick både antibiotika mot bakterier (Ciprofloxacine, Imipenem, Vancomycin, Metronidazol, Tetracyclin, Penicillin V) och mot svampinfektion (Amphotericin B). EcoFilters renande funktion har utvärderas genom en biologisk ”bioassay”. Denna anlys går till enligt följande: Man placerar en liten testlapp med antibiotika i mitten av en odlingsskål vars yta är täckt av levande bakterier (E. Coli) eller svamp (Saccharomyces). Då antibiotika diffunderar från lappen ut mot kanterna dödar den bakterier och svamp i omgivningen. Ju högre halt antibiotika det finns i lappen, desto större diameter på ringen med döda bakterier och svampar runt testlappen blir det. I försöken impregnerades lappen med fyra lösningar: 1. Kontroll med fysiologisk saltlösning, 2. Avloppsvatten före rening, 3. Avloppsvatten som renats genom EcoFilter, tidig fraktion, 4. Avloppsvatten som renats genom EcoFilter, mittfraktion.

VD Dr Staffan Skogvall: Det gläder mig att tester nu visar att EcoFilter ger en fullständig rening av antibiotika under realistiska förhållanden! Därmed öppnas vägen för att använda systemet i praktisk sjukvård. Av speciellt intresse är att vi i dessa tester använt antibiotika med mycket bred verkan, sådana som används på sjukhusens intensivvårdsavdelningar när man behandlar mycket allvarligt sjuka patienter. EcoFilter har nu befunnits kunna fullständigt rena bort även dessa bredspektrumantibiotika. Vi bedömer att sjukvården bör ha ett speciellt intresse av att förhindra utsläpp av dessa viktiga läkemedel för att förebygga resistensutveckling.

Beslut om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner (190509)
Styrelsen för PharmaLundensis AB (publ), org. nr 556708-8074, beslutade idag den 9 maj 2019, under förutsättning av godkännande från årsstämman den 11 juni 2019, att genomföra en företrädesemission av högst 1 018 207 units. Varje unit består av 3 nya aktier och 2 teckningsoptioner med teckningskursen 6 kronor per unit, motsvarande en teckningskurs per aktie om 2 kronor. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 22 uniträtter berättigar till teckning av en unit. Teckning sker med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden är 17 juni – 1 juli 2019. Teckning av units utan stöd av uniträtt sker i poster om 250 units. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 6.1 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas bli ca 250 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare cirka 4.1 MSEK före emissionskostnader. Emissionsbeslutet är villkorat av godkännande från årsstämman som kommer att hållas den 11 juni 2019. Kallelse till årsstämman pressmeddelas separat. 

5. VD kommenterar

Det är nu dags för att tjäna pengar på EcoFilter projektet. Utvecklingen av systemet är klar och vi säljer nu in det till sjukvården. Den känsla jag får när jag pratar med folk är att man är rätt förvånade över att det inte finns någon form av rening av sjukvårdens läkemedelsutsläpp, utan att allt bara går rakt ut i naturen. Det är inte riktigt så man tänker sig att det skall fungera i Sverige.

Vi erbjuder abonnemang på reningstjänsten med 5-20 års kontrakt. Jag hoppas att vi snabbt kan få de flesta landsting i Sverige som kunder. Vi bygger därefter upp en reningscentral i varje storstadsregion och fraktar dit avloppsvatten från sjukhusen med tankbil. Reningen blir 99.9 % och efter förbränning återstår bara koldioxid och vatten. En elegant lösning på ett långvarigt och svårt problem!

Därefter planerar vi att expandera in i något/några av våra nordiska grannländer. Sannolikt bygger vi själva upp och sköter reningsverksamheten även i de länderna. I övriga europeiska länder satsar vi i stället på att utlicensera systemet för att påskynda marknadspenetrationen. Det pågår för närvarande diskussioner om utlicensering av systemet på tre marknader.

I ett lite längre perspektiv ser jag mycket positivt på den nya inriktningen av KOL/kronisk bronkit projektet. Om utvecklingen lyckas kan PAL-133 ge en stark förbättring av lungfunktionen utan biverkningar från sköldkörteln. I så fall kan det bli en ”Blockbuster Drug” med en försäljning på över 1 miljard USD/år. Vi hoppas att kunna få ut läkemedlet på marknaden inom 3 år.

Avslutningsvis vill jag hälsa alla aktieägare varmt välkomna till PharmaLundensis Årsstämma tisdag den 11 juni klockan 13.00 i bolagets lokaler i Lund! Sista anmälningsdag är 4 juni.

Jag vill även önska alla våra aktieägare en behaglig sommar!

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall

VD

För ytterligare information: 

Dr Staffan Skogvall

VD 

Telefon: 046-13 27 80

E-post: info@pharmalundensis.se

Prenumerera

Dokument & länkar