Publicering av emissionshandlingar och start av teckningstid

Report this content

Teckningstiden för PharmaLundensis nyemission inleds i morgon, och emissionsmaterialet publiceras idag. Memorandum samt Anmälningssedel för teckning av units utan företräde publiceras på PharmaLundensis, Spotlight Stock Markets samt Mangold Fondkommissions hemsidor:

www.pharmalundensis.se
www.spotlightstockmarket.com
www.mangold.se

Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) måndag den 8 februari 2021 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2020, att Bolaget ska genomföra en företrädesemission med utgivande av högst 1 027 551 units bestående av 3 nya aktier och 2 teckningsoptioner med en teckningskurs på 3 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 1 krona. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Avstämningsdag för deltagande i emissionen var den 2 mars 2021. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 24 uniträtter berättigar till teckning av en unit. Teckningstiden är 5 -19 mars 2021. Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom kontant betalning under teckningsperioden. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter sker teckning av resterande units i poster om 500 units genom ifyllande av ”Anmälningssedel för teckning av units utan företräde”. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 3.08 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionskostnader bedöms uppgå till ca 200 000 kronor. Bolagets VD Staffan Skogvall och styrelseordförande Arne Skogvall kommer att tillsammans teckna för minst 300 000 kronor, motsvarande ca 10 % av emissionsbeloppet.

Aktieägare med direktregistrerade innehav kommer att från Euroclear erhålla emissionsredovisning med inbetalningsavi för teckning av units med företräde. Om aktierna i stället är förvaltarregistrerade sker teckning med stöd av uniträtter genom respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Teckning utan företräde görs enklast online hos Mangolds Fondkommission genom BankID på: https://www.mangold.se/aktuella-emissioner/

Memorandum och övriga emissionshandlingar kan laddas ner enligt ovan. Inga postutskick av Memorandum kommer att ske.

Prenumerera

Dokument & länkar