Beslut om företrädesemission för fortsatt marknadstillväxt, uppbyggnad av säljorganisation och kommersiellt genomslag

Styrelsen för Phase Holographic Imaging PHI AB (publ) (”PHI”) har beslutat att genomföra en företrädes­emission av aktier och teckningsoptioner, villkorat av godkännande på extra bolagsstämma, vilket kan tillföra bolaget totalt högst cirka 64,6 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten ges möjlighet att delta i företrädesemissionen. Emissionen är på förhand skriftligen avtalad till cirka 62 % av den initiala emissions­volymen genom tecknings­förbindelser och garantiteckning. Garanti­teckning avser teckning uppifrån och ner, exempelvis innebärandes att om företrädesemissionen tecknas till 80 % kommer garantiteckning att aktiveras för resterande 20 %.

Styrelsen avser även att besluta om en s.k. övertilldelningsoption om ytterligare totalt högst cirka 14,7 MSEK, att utnyttjas i den mån företrädesemissionen blir övertecknad. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort. PHI meddelar även att datum för offentlig­görande av bolagets bokslutskommuniké kommer att tidigareläggas till den 12 juni 2018.

MOTIV FÖR EMISSION

PHI:s innovativa teknik skapar nya möjligheter för den medicinska forskningen att förbättra behandlings­metoder och resultat. PHI har genomfört ett omfattande arbete för att säkerställa sina produkters kvalitet och funktion. Vidare har bolaget på den nordiska marknaden ändrat affärsmodell från distributörsförsäljning till direktförsäljning, vilket har lett till en betydande försäljningsökning och marginalförbättring på just den nordiska marknaden.

Styrelsen har mot bakgrund av ovan och villkorat av godkännande på extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en företrädesemission av units (aktier och teckningsoptioner) vilken kan tillföra bolaget maximalt cirka 46,3 MSEK före emissionskostnader i ett initialt skede samt ytterligare maximalt cirka 18,3 MSEK före emissions­kostnader i ett senare skede genom teckningsoptioner. Syftet med emissionen är att genom en utökad direktnärvaro på nyckelmarknader i kombination med främst digital marknadsföring nå positivt kassaflöde samt attrahera allt fler ledande branschaktörer. För att bredda ägandet avser styrelsen även besluta om en s.k. övertilldelningsoption som kan tillföra bolaget ytterligare initialt högst cirka 10,5 MSEK samt senare ytterligare högst cirka 4,2 MSEK genom teckningsoptioner, att utnyttjas i den mån företrädes­emissionen blir övertecknad.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningstid: 28 juni – 17 juli 2018.
Teckningskurs: 71,40 SEK per unit, motsvarande 23,80 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 1 erhålls vederlagsfritt.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 945 014 aktier och högst 648 338 tecknings­optioner av serie TO 1. Vid fulltecknad emission tillförs PHI initialt cirka 46,3 MSEK. I det fall initial emission blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs PHI ytterligare cirka 18,3 MSEK. Totalt cirka 64,6 MSEK före emissions­kostnader.
Avstämningsdag: Avstämningsdag är den 21 juni 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 19 juni 2018. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 20 juni 2018.
Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 21 juni 2018 är registrerade som aktieägare i PHI äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en uniträtt. 18 uniträtter berättigar till teckning av en ny unit. En unit består av tre nya aktier och en vederlagsfri teckning­soption av serie TO 1.
Antal aktier innan emission: 11 670 088 aktier.
Värdering (pre-money): Cirka 277,7 MSEK.
Teckningsförbindelser och
garantiteckning:
PHI har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 4,6 MSEK, motsvarande cirka 10 % av emissionsvolymen och garanti­teckning om totalt cirka 24,2 MSEK, motsvarande cirka 52 % av emissions­volymen.
Handel med uniträtter: Kommer att ske på AktieTorget under perioden 28 juni – 13 juli 2018.
Handel med BTU: Kommer att ske på AktieTorget från och med den 28 juni 2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i början av augusti 2018.
Övertilldelningsoption: För att bredda ägandet i PHI ytterligare avser styrelsen att besluta om en riktad emission, en så kallad övertilldelningsoption, om ytterligare högst cirka 10,5 MSEK (med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 om ytterligare högst cirka 4,2 MSEK) att utnyttjas i den mån företrädes­emissionen i ett första steg blir övertecknad. För specificerade villkor avseende över­tilldelningsoptionen hänvisas till ”Villkor och anvisningar” i det prospekt som kommer att offentliggöras innan det att teckningstiden inleds.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag

  • De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 är planerade att bli föremål för handel på AktieTorget i mitten av augusti 2018.
  • Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie till en kurs om 28,20 SEK.
  • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan ske under perioden 23 maj – 13 juni 2019.

Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsåtagande och garantiteckning samt prospekt och teaser kommer att offentliggöras på bolagets (www.phiab.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden i den planerade företrädesemissionen inleds.

TIDIGARELAGD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Offentliggörande av PHI:s bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017/18 tidigareläggs. Tidigare datum för publicering var den 18 juni 2018. Nytt datum är den 12 juni 2018.

FINANSIELL RÅDGIVARE

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till PHI i samband med emissionen.

För ytterligare information om den planerade företrädesemissionen, var vänlig kontakta:

Sedermera Fondkommission
Tel: +46 40 615 14 10
E-mail: info@sedermera.se
Web: www.sedermera.se 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD

Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.se

Denna information är sådan information som Phase Holographic Imaging är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018.

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Dokument & länkar