Bokslutskommuniké (2018-05-01 – 2019-04-30)

Report this content

Februari – april 2019

Nettoomsättning                                                                                 1 361 (2 180) KSEK

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)                                     -4 953 (-1 955) KSEK

Nettoresultat                                                                                       -6 350 (-3 820) KSEK

Resultat per aktie                                                                               -0,46 (-0,33) SEK

Maj 2018 – april 2019

Nettoomsättning                                                                                 4 601 (4 449) KSEK

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)                                     -17 424 (-8 393) KSEK

Nettoresultat                                                                                       -23 050 (-14 118) KSEK

Resultat per aktie                                                                               -1,75 (-1,21) SEK

I korthet

  • Nettoomsättningen för kvartalet minskade med 38 % till 1 361 (2 180) KSEK. För helåret ökade för­sälj­ningen med 3 % till 4 601 (4 449) KSEK.
  • Kassaflödet för året var -20 774 (-17 381) KSEK, exklusive genomförd kapitalanskaffning och amorteringar.
  • Resultatförsämringen i förhållande till föregående år beror huvudsakligen på att kostnader bokförda som utvecklingskostnader och andra uppskjutna kostnader har minskat betydligt.
  • Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 44 (67) % och till 62 (65) % för räkenskapsåret.
  • Den rullande 12-månaders försäljningen vid årets slut uppgick till 4,6 (4,4) MSEK.
  • De kontakter som initierades under andra halvåret 2018 med två internationellt ledande branschaktörer har utveck­lats i en mycket positiv riktning.

VD har ordet

De kontakter som initierades under andra halvåret 2018 med två internationellt ledande branschaktörer har utveck­lats i en mycket positiv riktning. Målsättningen är att med en större global marknadsorganisation etablera våra produkter på den amerikanska och internationella marknaden. Gradvis har betydande manage­ment och per­sonal­resurser allokerats till denna aktivitet, vilket kortsiktigt har påverkat vår egen försäljnings­verk­samhet.

Nyligen vid ett möte med ett av bolagen konstaterats det från båda håll att HoloMonitor utom­ordentligt väl kom­pletterar och förädlar bolagets befint­liga produkt­sorti­ment av cellanalysinstrument. Det konstaterades också att frågan om ett framtida partnerskap ur ett försäljnings- och marknads­förings­perspektiv är en "no-brainer". Fråge­ställningen är mer en fråga om att finna affärsmässiga villkor som gynnar båda parter.

Branschaktörernas intresse grundar sig i att den under året lanserade mjuk­varan HoloMonitor® App Suite möjliggör helautomatisk analys av enskilda celler. För att illustrera varför App Suite möjliggör detta visar samlings­bilden ovan cellbilder tagna med konventionell (vänster) respektive holo­grafisk mikroskop­teknik (höger). Under respektive bild återges bilden även som en 3-dimensinell bild, där höjden bestäms av ljusstyrkan i varje bildpunkt. I motsats till den konven­tionella bilden till vänster är det enkelt att urskilja de enskilda cellerna i den 3‑dimen­sionella holo­grafiska bilden till höger, där varje cell skapar en topp. Vilket är förklaringen till varför App Suite möjliggör hel­automatisk cellanalys utan motstycke i branschen.

Årets förlust kan vid en första anblick förefalla vara anmärkningsvärt hög i för­hållande till föregående år, i synnerhet då den faktiska kostnadsökningen stannade vid 3.4 MSEK. Bakgrunden är att kostnader bokförda som utvecklings­kostnader och andra uppskjutna kostnader har minskat betydligt, vilket påverkar årets resultat negativt men gynnar kommande års resultat.

Den efter året genomförda kapitalanskaffningen om cirka 18 MSEK gör att vi har hand­lings­utrymme att på bästa sätt slutföra de konkreta diskussioner vi nu för med ledande bransch­aktörer och de branschaktörer som eventuellt kan till­komma.


Peter Egelberg, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carolina Silvandersson

E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com – Live cell imaging & analysis

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder PHI idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar